Azért használunk cookie-kat, hogy eredményesebbé, gördülékenyebbé és kellemesebbé tegyük felhasználóink számára a webhely használatát. Az általunk használt cookie-kkal és a letiltásukkal kapcsolatos tudnivalókért kattintson ide.

JÁTÉKSZABÁLYZAT
A BestByte Kft.  „25 éves a Office Depot” elnevezésű nyereményjátékának
hivatalos Részvételi-és Játékszabályzata1. BEVEZETŐ

A BestByte Kft. nyereményjátékot hirdet az Office Depot magyarországi 25 éves születésnapi évfordulójának alkalmából, azon 18 évesnél idősebb természetes személy vásárlói között, akik 2022. augusztus 1. és 2022. november 20. közötti vásárlásukról szóló igazolást a www.officedepot.hu/25eves weboldalra feltöltik, elfogadták jelen részvételi- és játékszabályzatot, és egyúttal tudomásul vették a személyes adataik kezeléséről szóló tájékoztatást (lásd a VII. fejezetet).

2. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A „25 éves a Office Depot” elnevezésű promóciós játék (a továbbiakban: „Játék”) szervezője és lebonyolítója a BestByte Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 45., cégjegyzékszám:01-09-923260; adószám: 14858480-2-41) (a továbbiakban: „Szervező”, ,,Office Depot”, „Lebonyolító”), amely a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) foglaltaknak megfelelően jár el.

A Játék időtartama alatt jelen Játékszabályzat hozzáférhető minden Játékos számára az Office Depot honalpján (www. officedepot.hu/25eves).

A Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Játékszabályzat folyamatos elérhetőségét.

3. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

3.1. A Játékban való részvétel feltétele a Játékra történő regisztráció az alábbiak szerint
A Játékban kizárólag azok a magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint magyar állampolgársággal rendelkező, 18. életévüket betöltött, a 3.10. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személyek, illetve Magyarországon bejegyzett jogi személyek vásárlása után vásárlásonként azon természetes személy, aki az adott vásárlás tekintetében a Játékszabályzat 4. pontjában meghatározott időtartam alatt elsőként küldte be érvényes regisztrációját a jelen szabályzat feltételei szerint (a továbbiakban: „Játékos”),

3.1.1. az Office Depot áruházak (áruház címek) egyikében számlával/nyugtával bizonyítható minimum bruttó 10.000 Ft (azaz tízezer forint) összegben vásároltak,

és

3.1.2. a fizetést követően kapott vásárlást igazoló nyugta/ egyszerűsített számla/ számla (a továbbiakban: „Nyugta”) alján vagy tetején található számokból és betűkből álló egyedi kóddal (a továbbiakban: „Kód”) elektronikus úton regisztrálnak a www.officedepot.hu/25eve honlapon a „Regisztráció” linkre kattintva és megjelenő regisztrációs felületen regisztrálva, melynek során az ÁSZF és adatkezelési tájékoztató elfogadása mellett megadják a következő valós adataikat: teljes név, irányítószám, e-mail cím, telefonszám, nyugtán található számokból és betűkből álló vonalkód, vásárlás időpontja,  egyéb információk (a továbbiakban: „Regisztráció” vagy „Regisztrálás”).
3.1.3. A regisztráció során megadott vonalkódot kétszer szükséges egymás után beírni az elírások elkerülése érdekében, mivel hibásan megadott vonalkód esetén a Játékos nem lesz jogosult nyereményre. A Játékosok ezért kötelesek ellenőrizni, hogy pontosan adták-e meg a teljes vonalkódot, és gondoskodni arról, hogy annak pontosságát a Nyugta bemutatásával a nyeremény átadásakor igazolni tudják.

és

3.1.4. a Játékban való részvétellel, illetve a Regisztrációval egyidejűleg elfogadják a jelen Játékszabályzatban leírt valamennyi feltételt.

3.2. Az adatok megadása és a regisztráció megerősítését követően a Játékos a regisztrációs oldalon megerősítést kap a regisztrációs számáról, amely egyenlő a feltöltött vonalkód szám és betű soraiból. A regisztrációs szám alapján történik a sorsolás, illetve a honlapon és a közösségi oldalakon is ezek közül lesznek a nyertes számok feltüntetve.

3.3. A Játék időtartama alatt a Játékos a vásárlást követően kapott Kódot kizárólag egyszer jogosult a 3.1.2. pontban foglaltaknak megfelelően Regisztrálni. Amennyiben ugyanazt a Kódot a Játékos többször Regisztrálja, úgy a Szervező a további, ugyanazon Kódot tartalmazó Regisztrációkat törli és a Játék során nem veszi figyelembe.

3.3.1. A Játékos által regisztrálható Kódok száma nincs maximalizálva, tehát a Játékos több Kóddal is regisztrálhat, ezzel növelve esélyeit a nyereményre.

3.4. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Játékban való részvételre jogosító Nyugta kizárólag a 3.1.1. pontban meghatározott vásárlás esetén szerezhető, így a Promóciós Időszak (4.1. pont) előtt és után a boltokban történő vásárlással a vásárló nem lesz jogosult a Játékban részt venni.

3.5. A Játékos köteles a Játék végét követő 30 (harminc) naptári napig a Kódot tartalmazó Nyugtát/Nyugtákat vagy az azokról készített másolatot/másolatokat (fénykép), sértetlen és jól olvasható állapotban megőrizni, és azt a Szervező ez irányú kérése esetén a Szervezőnek bemutatni, amely a Nyeremény átvételének előfeltétele.

3.6. Amennyiben a Kód elmosódott vagy egyéb módon sérült, és ezáltal a Játékban történő részvételhez szükséges bármely információ nem olvasható, a Szervező jogosult a Játékos adott Kódot tartalmazó Regisztrációját a Játékból kizárni. Bármilyen módon hamisított vagy manipulált Kódok érvénytelenek és nem vesznek részt a Játékban. A Játékban részt vevő Kódok érvényességével, valamint a Játék jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a Kódok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

3.7. A Játékosok a Regisztráció során megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. Az adatok módosítására a regisztráció elküldését követően nincs lehetőség.

3.8. A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós Kódot tartalmazó Regisztrációk érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban.

3.9. Azok a Regisztrációk, amelyek a Játékszabályzatban leírt előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Regisztrációk számítógépes rögzítésre kerülnek.

3.10. A Szervező a nem valós adatokat megadó Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból. A Regisztrációkat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A Szervező kizárólag azokat a Regisztrációkat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Játékba.

3.11. A Regisztráció beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például – de nem kizárólagosan –  kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

3.12. A Játékból ki vannak zárva a Szervező vagy a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb személy munkavállalói és mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a jelen pontban lévő kizáró ok fennállásával, valamint a Játékszabályzatban foglaltaknak való megfeleléssel kapcsolatosan a Szervező nyilatkozatot kérhet a Játékostól. A nyilatkozat tétel megtagadása esetén a Szervező jogosult a Nyereményt a Tartaléknyertes részére átadni.

3.13. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem valós Kóddal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, illetve hamis, vagy hamisított Kódot használnak fel a játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.4. A JÁTÉK IDŐTARTAMA, A NYEREMÉNYSORSOLÁS IDŐPONTJA


4.1. A Játék 2022. augusztus 1. 00 óra 00 perctől 2022. november 20. 14 óra 00 percig tart (a továbbiakban: „Promóciós Időszak”) A Kódok 3.1.2. pont szerinti Regisztrálásának határideje: 2022. november 20. 14 óra 00 perc.

4.2. A nyereménysorsolás időpontja: 2022. november 27. 14:00


5. A JÁTÉK MENETE

5.1. Nyereménysorsolás

5.1.1. A Szervező a 4.2. pontban meghatározott időpontban, az 6.1.1. pontban meghatározott egyes Nyereményekre vonatkozóan nyerteseket (a továbbiakban: „Nyertes”) sorsol az alábbiak szerint azzal, hogy a Játékos nyerési esélyeit azzal növelheti, hogy több Kódot Regisztrál:

- Office Depot áruházak bármelyikében felhasználható vásárlói kártya az alábbi értékekben:
16 db nyertes 100.000 Ft (azaz egyszázezer forint) értékben,
1 db nyertes 150.000 Ft (azaz egyszázötvenezer forint) értékben,
1 db nyertes 250.000 Ft (azaz kettőszázötvenezer forint) értékben,
1 db nyertes 500.000 Ft (azaz ötszázezer forint) értékben.

- A Játékban tárgyi nyereményként az alábbi termékek kerülnek kisorsolásra az alábbi sorrendben:
1 db Act!ive szürke-fehér SUP deszka
1 db Iris fekete / kék gamer szék
1 db Ventaris piros gamer szék
1 db Ventaris RGB HUN gamer billentyűzet
1 db Ventaris RGB gamer egér
1 db Ventaris RGB 7.1 fekete gamer headset

5.1.2. A Játék keretében kisorsolt vásárlói kártyák, az azon feltüntetett összeg erejéig kizárólag az Office Depot Áruházakban (Áruházak listája) és webáruházban vásárolhatóak le 2023. március 31. napjáig bármely termékkategóriában. A vásárlói kártya készpénzre nem váltható.https://www.officedepot.hu/aruhazak5.1.3. A nyereménysorsoláson minden olyan, a Játékszabályzatnak megfelelő Játékos részt vesz, akik a Promóciós Időszak alatt Kódot Regisztrálnak.

5.1.4. A Nevezésekhez a Lebonyolító a regisztrációk sorrendjében hozzárendel egy regisztrációs / nevezési számot. A sorsoláskor kapott számmal megegyező nevezési számú Nevezéssel rendelkező Játékos nyer. A Nyeremény másra nem ruházható át. Egy Játékos több Nyereményre is jogosult.

5.1.5. A jegyzőkönyvezett nyereménysorsolásra és a Nyertesek meghatározására a Szervező háttérrendszerébe beérkező, a Regisztráció során megadott adatok alapján, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással történik sorsolási 3 tagú sorsolási bizottság jelenlétében. A sorsolás nem nyilvános.

A sorsolás során alkalmazott program megnevezése: www.random.org

A sorsolás lebonyolításának menetét minden esetben a Szervező jegyzőkönyvben rögzíti.
A sorsolás helyszíne: 1139 Budapest, Frangepán utca 45.

5.1.6. Sorsoláskor először a 16 db 100.000 Ft értékű vásárlói kártya kerül kisorsolásra, ezt követően az 1 db 150.000 Ft értékű, az 1 db 250.000 Ft értékű vásárlói kártyák kerülnek kisorsolásra, majd a tárgyi nyeremények a 5.1.1. pontban megadott sorrendben, végül az 1 db 500.000 Ft értékű vásárlói kártya kerül kisorsolásra. A nyertesek kisorsolása után a Szervező ellenőrzi, hogy a feltöltött vonalkód, és rendelésszám (azonosítószám) a 5.1.7 pont szerinti Érvényes vásárlást takar-e és az adott Játékos már korábban Nyereményre jogosult lett-e. Amennyiben nem, vagy az adott Játékos már az időben korábban elvégzett sorsolások alapján Nyereményre jogosult lett, úgy a Szervező új nyertest húz mindaddig, amíg Érvényes vásárlásra vonatkozó és a jelen Játékszabályzat feltételeinek megfelelő Nevezés nem kerül kihúzásra. Minden nyereményre 1 (egy) fő tartaléknyertes is kisorsolásra kerül ugyanebben a sorrendben.

5.1.7.  „Érvényes vásárlás” kizárólag olyan vásárlás lehet, amely tekintetében az adásvétel érvényesen létrejött és teljesítésre került, a vételár teljes összegben megfizetésre került és a Játékos nem állt el a vásárlástól (azt nem mondta fel) a számlán szereplő valamennyi termék esetében, rendelését nem törölte, küldte vissza, vagy hasonló módon nem szakította meg vásárlását. Nem érvényes vásárlás alapján leadott regisztráció érvénytelen Nevezésnek minősül. Kizárólag Érvényes vásárlás jogosít nyereményre.

5.2. Tartaléknyertes

5.2.1. A sorsoláson az egyes nyereménytípusokhoz tartozó Nyertesek mellett 5 darab tartaléknyertes (a továbbiakban: „Tartaléknyertes”) is kisorsolásra kerül. A Tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válhatnak Nyertessé, amennyiben:
 a. a jelen részvételi- és játékszabályzat rendelkezései alapján a nyertes Játékos Nevezése érvénytelennek minősül vagy azt a Szervező utóbb érvénytelennek nyilvánítja, és emiatt a nyereményre való jogosultságát elveszti;
b. a nyertes adatait nem megfelelően adta meg, és ezért a Szervező számára nem elérhető;
c. a nyertes a nyereményről értesítő e-mailt követő 15 naptári napon belül a nyeremény átadása érdekében a Szervezővel nem veszi fel a kapcsolatot, vagy nem adja meg pontos lakcímét és adóazonosító jelét, vagy a nyeremény átvételét megtagadja.

A jelen pont c) alpontjában foglalt 15 napos határidő az értesítő e-mailek Lebonyolító / Szervező általi elküldésétől számítódnak. A Játékosok kijelentik, hogy az általuk megadott e-mail címet és e-mail levelezési rendszert biztonságosnak és alkalmasnak tekintik arra, hogy arra a Nyereményről értesítést kapjanak. Lebonyolító / Szervező a Játékosok e-mail címeinek működéséből és ezzel összefüggésben az értesítő e-mailek Játékosok általi átvételéből/elolvasásából eredő minden igény és követelés tekintetében kizárja a felelősségét.
A sorsolások nem nyilvánosak. A sorsolás lebonyolításának menetét minden esetben a Szervező jegyzőkönyvben rögzíti a sorsolás során.

5.3. Érvénytelen Regisztráció

5.3.1. Érvénytelen a Regisztráció, amennyiben:
- a Játékos nem töltötte be a 18. életévét
- a Játékos nem magyar állampolgár,
- a Játékos nem természetes személy,
- a Játékos nem magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy,
- a Játékos nem rendelkezik a résztvevő Kódokat tartalmazó nyugtával/blokkal vagy azok másolatával,
- a Játékos a Szervező vagy a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb személy alkalmazottja , vagy ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója,
- a Nyertes a Regisztráció során tévesen adta meg saját adatait, és a Nyeremény átadása ennek következményében meghiúsul,
- a Játékos kérelmezi a Szervezőtől az adatkezelésének megszüntetését,
- amennyiben a Játékos a jelen Részvételi és Játékszabályzat szerint a Játék során bármilyen módon hamisítja vagy manipulálja a Kódokat, és/vagy csalást követ el,
- amennyiben a nyertes a nyereményről értesítő e-mailt követő 15 naptári napon belül a nyeremény átadása érdekében a Szervezővel nem veszi fel a kapcsolatot, vagy nem adja meg pontos lakcímét és adóazonosító jelét, vagy a nyeremény átvételét megtagadja
- a Szervező a nem valós adatokkal résztvevő Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

6. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA


6.1. Nyeremények

6.1.1. A Játékban az alábbi nyeremények kerülnek kiosztásra (a továbbiakban: „Nyeremény”)

- Office Depot áruházak bármelyikében felhasználható vásárlói kártya az alábbi értékekben:
16 db nyertes 100.000 Ft (azaz egyszázezer forint) értékben,
1 db nyertes 150.000 Ft (azaz egyszázötvenezer forint) értékben,
1 db nyertes 250.000 Ft (azaz kettőszázötvenezer forint) értékben,
1 db nyertes 500.000 Ft (azaz ötszázezer forint) értékben.

- A Játékban tárgyi nyereményként az alábbi termékek kerülnek kisorsolásra az alábbi sorrendben:Act!ive szürke-fehér SUP deszka
Iris fekete / kék gamer szék
Ventaris piros gamer szék
Ventaris RGB HUN gamer billentyűzet
Ventaris RGB gamer egér
Ventaris RGB 7.1 fekete gamer headset

6.1.2. A Játék keretében kisorsolt vásárlói kártyák, az azon feltüntetett összeg erejéig kizárólag az Office Depot Áruházakban (Áruházak listája) és webáruházban vásárolhatóak le 2023. március 31. napjáig bármely termékkategóriában. A vásárlói kártya készpénzre nem váltható.

6.2. Nyertesek értesítése

6.2.1. A nyerteseket legkésőbb 2022. november 30. napjáig értesíti a Szervező a nevezéskor megadott e-mail címükön, illetve a Szervező weboldalán és közösségi felületein is közzéteszi a nyertes nevezési / regisztrációs számokat. A közösségi felületen történő közzétételtől függetlenül a fenti 5.2.1. pont szerinti értesítő e-mailek megküldésétől számított határidő irányadó a Játékosok kapcsolatfelvételi kötelezettsége tekintetében.

6.2.2. A Nyeremények sorsolása a Promóciós Időszak leteltét követően történik. A Nyertes köteles együttműködni a Szervezővel vagy a megbízásából eljáró vállalkozással annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására legkésőbb a Promóciós Időszakot követően sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, és ebből kifolyólag a Nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a Nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő. Amennyiben a Nyertes a Nyereményt nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. A Szervező a jogosult megvizsgálni, hogy a jelen Játékszabályban meghatározott kritériumoknak megfelel-e a Nyertes.

6.3. Nyeremények átadása

6.3.1. A nyeremény átadásához a nyertesnek a Szervező részére be kell mutatnia a Nevezéskor feltöltött vonalkódhoz tartozó Nyugtát, illetve számlát. A Szervező a nyeremény átadásához ezt követően ellenőrzi, hogy a nyertes vásárlása Érvényes vásárlás volt, és hogy a Nyugtán/számlán vonalkóddal a nevezéskor megadott számsor azonos. A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben feltöltött számsor egészben vagy részben – akár elírási hiba következtében – eltérő a Nyugtán/számlán szereplő vonalkódtól/rendelésszámtól, vagy a Játékos nem tudja megfelelően igazolni Érvényes vásárlását, vagy azzal kapcsolatban Szervező részéről jogos kétség merül fel, úgy a nyertes Játékos Nevezését érvénytelenné nyilvánítsa, aminek következtében a Játékos elveszti nyereményre való jogosultságát.

6.3.2. A nyertes Játékosnak a nyereményről értesítő e-mailt követő 15 naptári napon belül a Szervezővel köteles felvenni a kapcsolatot a nyeremény átadása érdekében, továbbá meg kell adnia pontos címét és adóazonosító jelét, ennek hiányában nem teljesíti a nyereményátadás feltételeit és elveszti nyereményre való jogosultságát.

6.3.3. A nyeremények átadásának a Nyertes értesítését követő 45 naptári napon belül kell megtörténnie a nyertes Játékos részére, a Szervező által kijelölt időpontban és helyszínen. A Nyertes a Nyeremény átvételéről írásban nyilatkozik. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át a Szervező által megadott határidőben és helyszínen, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

Az ajándékok változásának jogát a Szervező a promóció teljes időtartama alatt fenntartja! A nyeremények megváltoztatása esetén azonban azt egy ugyanakkora, vagy nagyobb értékű nyereménnyel helyettesíti.

6.4. Amennyiben a Nyertes Regisztrációja érvénytelennek minősül, a Szervező a 5.2. pontban foglaltak szerint választott Tartaléknyertest nyilvánítja Nyertesnek. A Tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válhatnak jogosulttá a Nyereményre, amennyiben a Nyertes vagy az előttük álló Tartaléknyertes Regisztrációja bármely okból érvénytelen.

6.4.1. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.


7. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

A résztvevők kérdéseiket, illetve észrevételeiket elküldhetik a 25eves@officedepot.hu email címre, vagy felvehetik a kapcsolatot a 06 1/44 33 999 információs vonalon (elérhető: hétköznap 09:00 és 17:00 között).


8. A JÁTÉKKAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS

8.1. A www.officedepot.hu/25eves honlapon a Játékra való Regisztráció, valamint a promóciós jellegű szolgáltatásokra történő opcionális feliratkozás önkéntes, amely Regisztrációt vagy a direktmarketing célú megkereséseket a Játékos bármikor, minden következmény nélkül megszüntethet.

8.2. A Játékban való részvétel feltétele a Regisztráció során a jelen adatkezelési tájékoztatásban foglaltak megismerése és azok elfogadása.

8.3. A Szervező, mint adatkezelő adatai

Az adatkezelő neve: BestByte Kft
Székhelye: 1139 Budapest, Fáy u. 45.
Email címe: info@bestbyte.hu

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatot vagy tájékoztatásra vonatkozó kérvényt kizárólag írásban fogad el a Bestbyte Kft.

Az adatkezeléssel kapcsolatos további általános információkért kérjük, hogy keresse fel az Office depot (BestByte Kft.) adatkezelési tájékoztatóját a https://www.officedepot.hu/adatkezeles honlapon.

8.4. Az adatkezelés célja

A Regisztráció során megadott személyes adatok kezelésének célja:
- a promóciós játékban való részvételhez (kódregisztráció a honlapon),
- a nyereménysorsolás lebonyolításához,
- az Értesítők kiküldéséhez,
- a nyereményátadás Nyertesekkel történő egyeztetéséhez, valamint
- a külön hozzájárulás esetében direktmarketing célú megkeresésekhez
kapcsolódó adatkezelés.

8.5. Az adatkezelés jogalapja

A Játékkal összefüggő valamennyi adatkezelés (Regisztráció, sorsolásban való részvétel, Nyeremény átadása és a direktmarketing célú megkeresés során történő adatkezelés) jogalapja az Játékos jelen – részletes tájékoztatáson alapuló − önkéntes hozzájárulása.

8.6. A kezelt adatok köre

A Játékkal összefüggő adatkezelések az alábbi személyes adatokat érintik:
- vezetéknév és keresztnév,
- születési idő,
- nem,
- telefonszám,
- email cím,
- nyilatkozat arról, hogy a Regisztráló személy elmúlt 18 éves,
- nyilatkozat arról, hogy a Játékos hozzájárul-e egyéb reklámcélú megkeresésekhez.

8.7. Az adatkezelés időtartama

8.7.1. A személyes adatok kezelése a Promóció Időszak alatt folyamatos, ezt követően az adatkezelési céloknak (Játékban történő részvétel, direktmarketing szolgáltatás) megfelelően vagy a megadott önkéntes hozzájárulás visszavonásáig tart.

8.7.2. A Játékban Nyereménnyel nem érintett Játékosok személyes adatainak kezelése – hozzájárulás visszavonása hiányában − a Regisztráció időpontjától a Játék lezárulásának napjáig tart. A Játékos a nyilvántartott személyes adatainak törlését, valamint a direktmarketing célú megkeresés visszavonását az 25eves@officedepot.hu elektronikus elérhetőségen vagy postai úton a 1139 Budapest, Fáy u. 45. címre küldött levélen útján kérelmezheti az adatkezelőtől. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

8.8. Direktmarketing szolgáltatás

A Szervező csak és kizárólag abban az esetben küld a hatályos direktmarketing szabályok szerint elektronikus levélben promóciós ajánlatokat (hírleveleket), amennyiben ehhez a Játékos a Regisztráció során kifejezetten hozzájárult.

A funkció letiltása a Játékban való részvételt nem befolyásolja!

8.9. Adattovábbítások

A jelen adatkezelési tájékoztatóban részletezett és az abban foglaltak szerint rögzített személyes adatok kiadását előírhatja törvény, különösen bűnüldözési, nemzetbiztonsági, vagy honvédelmi célú felhasználásra. Ebben az esetben a Szervező a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően köteles a kért adatokat az eljáró hatóság (nyomozó hatóság, bíróság) rendelkezésére bocsátani.

8.10. Adatfeldolgozás, adatfeldolgozó igénybevétele a Játékkal kapcsolatos adatkezelésben

8.10.1.  A Szervező a DigitalOcean, LLC  mint adatfeldolgozó részére (székhely: 101 6th Ave, New York, NY 10013) az egymással kötött szerverszolgáltatási szerződés alapján, G2 Shop Management Kft. (székhely 1139 Budapest, Frangepán utca 46.) részére honlapüzemeltetés és rendszergazdai tevékenység alapján a felhasználói élmény növelése érdekében a Játékos
- keresztnevét,
- vezetéknevét;
- email címét
az adatkezelés céljából titkosított csatornán átadja, amely adatfeldolgozó a Játékban résztvevő és ezt a szolgáltatást kérő, az ehhez szükséges adatkezeléshez kifejezetten hozzájáruló Játékosoknak promóciós ajánlatokat (hírlevelek), az aktuális akciókról stb. tájékoztatást, valamint a nyertesség státuszáról automata Értesítőt küld.

8.10.2. Az adatfeldolgozó részére átadott, a Játékban Nyereménnyel nem érintett Játékosok személyes adatainak kezelése – hozzájárulás visszavonása, illetve hatósági vagy egyéb hivatalos eljárásban történő felhasználás hiányában –a Regisztráció időpontjától a Játék lezárulásának napjáig tart.

8.10.3. A Szervező / Lebonyolító a IV. 1. pont szerinti számgenerátor működtetője részére személyes adatokat nem továbbít.

8.11. A Játékost az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogok és a jogérvényesítés lehetőségei

8.11.1. A Játékost az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

- tájékoztatáshoz való jog, melynek során a Játékos tájékoztatást kérhet a kezelt személyes adatainak köréről, a kezelés céljáról, az adatok forrásáról, valamint az adatkezelés bármely lényeges körülményéről,
- helyesbítéshez való jog, amennyiben a rögzített adat a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő adat az adatkezelő rendelkezésére áll,
- tiltakozás a személyes adatkezelés ellen, ha az adatkezelés kizárólag az adatkezelő részére jelent előnyöket,
- törléshez való jog, amennyiben az adat törlését törvény nem zárja ki, úgy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 17. § 2) pontjában foglaltak szerint kérheti a Játékos a személyes adatai törlését.

8.11.2. Amennyiben a Játékos úgy véli, hogy az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy közvetlenül a Szervezőhöz fordulhat, illetve vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: „Hatóság”) ügye kivizsgálásának érdekében. A Hatóság vizsgálata ingyenes.

A Hatóság elérhetőségei: 1363 Budapest, Pf.: 9., 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Tel.: 06 1/391-1400, Fax: 06 1/391-1410., E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Játékosnak továbbá lehetősége van jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni. Az Játékos további jogaira és a bírósági eljárás menetére vonatkozó részletes szabályokat az Infotv.  14.§-19.§, valamint a 21. § tartalmazza.

8.12. A Szervező által alkalmazott adatbiztonsági intézkedések

A Szervező a Játékosok adatainak védelme érdekében a Játékosok számítógépével folytatott kommunikáció során többrétű titkosítást alkalmaz. A Szervező a Játékosok, Nyertesek, és Tartaléknyertesek az adatait fokozott biztonsági intézkedésekkel védi az illetéktelen hozzáféréstől.

8.13. A Játékos felelőssége

A Játékos különös felelőssége, hogy a Regisztrációban közölt, a Játéban való részvételhez szükséges email címét megfelelő körültekintéssel és biztonsággal használja. A Játékos felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, amely a személyes adatai felhasználásával jön létre. A Játékos szándékos vagy gondatlan magatartásából származó károkért, illetve az ebből fakadóan bekövetkező, a Játékos személyes adataival való visszaélésekért a Szervezőt, illetve az adatfeldolgozót nem terheli jogi és/vagy pénzügyi felelősség.

8.14. Az adatkezelés jogszabályi háttere

Az adatkezelő a szolgáltatások szerződésszerű nyújtása és teljesítése során garantálja az Infotv. valamint az egyéb vonatkozó adat-, biztonsági- és titokvédelmi szabályokban – különös tekintettel az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletében (a továbbiakban: „GDPR”) – foglaltak érvényre juttatását.

9. ADÓZÁS ÉS KÖLTSÉGEK

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, illetve a járulékos költségeket a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli, vele szemben a Játékosok semmilyen további igényt nem érvényesíthetnek; a Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja.

10.VEGYES RENDELKEZÉSEK
10.1. A Regisztrációk hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés során keletkezett károkért vagy e hibák miatti károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

10.2. A Szervező a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a Nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.

10.3. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.officedepot.hu honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a honlapot, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. Szervező kizárja a felelősségét a honlap rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap egyáltalán nem, vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

10.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált email címek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

10.5. Ha a játékos adat- illetve kódfeltöltés vagy regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló honlapjával, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

10.6. A Játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a 25ev.officedepot.hu domainről, illetve a webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a honlap részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Játékosok Regisztrációjába stb. a Játékos azonnali kizárását eredményezi.

10.7. A Játékosok Játékkal kapcsolatos kártérítési és egyéb más igényei a Szervezővel szemben a jogszabályok által megengedett legteljesebb körben kizárásra kerülnek. A Játékosok kifejezetten is elfogadják, hogy az esetleges kizárásuk, valamint a Játék Office Depot (BestByte Kft.)  általi módosítása, felfüggesztése vagy idő előtti befejezése esetén semmiféle kártérítési igényt nem támaszthatnak a Szervezővel szemben, amennyiben ez a jelen szabályzattal összhangban történik. Ezt meghaladóan az Office Depot (BestByte Kft.) a rendszer meghibásodásáért és az ebből eredő bármely esetleges következményért felelősséget nem vállal. A Office Depot (BestByte Kft.) továbbá kizár minden felelősséget olyan előre nem látható események (vis major) vagy Office Depot (BestByte Kft.) által nem befolyásolható külső körülmények vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következett be, és emiatt fenntartja magának a jogot a Játék módosítására, felfüggesztésére, idő előtti befejezésére.

10.8. A jelen Játékra és játékszabályzatra irányadó jog kizárólag a magyar jog. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a résztvevők megfelelő tájékoztatása mellett.

Budapest, 2022. augusztus 01.

Bestbyte Kft.
Szervező