Azért használunk cookie-kat, hogy eredményesebbé, gördülékenyebbé és kellemesebbé tegyük felhasználóink számára a webhely használatát. Az általunk használt cookie-kkal és a letiltásukkal kapcsolatos tudnivalókért kattintson ide.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek a Ramiris Europe Kft. (székhely: 1139 Budapest, Frangepán u. 46., továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett www.bestbyte.hu internetes oldalán elérhető szolgáltatások (továbbiakban: Szolgáltatás), a Szolgáltatást teljesítő BestByte KFT (székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 45., továbbiakban: Szolgáltató) illetve igénybevevője (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

1. Közérdekű adatok

1.1 Az Üzemeltető és Tárhely-szolgáltató adatai

Név: RAMIRIS EUROPE Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Frangepán utca 46.

Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 01 09 899627

Adószám: 14341551-2-44

Elérhetőség, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési cím: info@bestbyte.hu

Csomagküldési engedély szám: XIII/10382/2012/B

1.2. Szolgáltató adatai:

Név: BestByte Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 45.

Elérhetőség, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési cím: info@bestbyte.hu

2. Általános feltételek:

2.1 Regisztráció: A vásárlás, valamint a Szolgáltatások igénybevételnek feltétele a regisztráció. A Felhasználó lehet, minden korlátlanul cselekvőképes, természetes és jogi személy, aki vagy amely szabályosan regisztrál, illetőleg a megrendelés előtt elfogadja a www.bestbyte.hu internetes oldalra vonatkozó, mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeit. A mindenkor hatályos ÁSZF elfogadását jelenti a regisztrálás, illetve a regisztrálás után végzett bármely cselekmény, amely a www.bestbyte.hu oldalon való részvételt jelenti. A mindenkor hatályos ÁSZF elfogadását jelenti az is, amennyiben a Felhasználó regisztrálás nélkül, a megfelelő adatok megadásával árut rendel meg, a megrendelés előtt elfogadja az ÁSZF-et. (ráutaló magatartás) Regisztrálni, a regisztráció menüpont segítségével lehet. A www.bestbyte.hu adminisztrációja ellenőrzi a Felhasználó regisztrációját, és hiányos vagy hiteltelen adatok esetén visszautasítja azt. A www.bestbyte.hu oldalon valós kereskedelmi ügyletek folynak, így a tagság feltétele minden kötelező rovat valósághű kitöltése. Az adatok arra szolgálnak, hogy létrejött vásárlás esetén, a Felhasználó azonosítható legyen a másik fél számára.

2.2 E-mail cím: Az e-mail címét a Felhasználó adhatja meg, mely a saját e-mail címe kell, hogy legyen. Az e-mail cím nem lehet ismert márka vagy kereskedelemben használatos univerzális gyűjtőfogalom, csak abban az esetben, ha a Felhasználó jogosult azt használni. Az e-mail nem lehet sértő vagy trágár szó. A www.bestbyte.hu Üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációk ellenőrzése során a fentieknek nem megfelelő e-mail címmel létrejött regisztrációkat törölje és erről a Felhasználót értesítse.

2.3 Közvetítői státuszunk: Az eladott termékek logisztikai átadása és a pénzügyi teljesítés a www.bestbyte.hu Üzemeltetőjétől teljesen függetlenül történik. Mivel a vevő és az eladó közötti tranzakciókba nem kapcsolódunk be, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti a www.bestbyte.hu Üzemeltetőjét mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy közvetlenül a Szolgáltatóval veheti fel a kapcsolatot a szolgáltatással kapcsolatban.

2.4 Garancia: A honlapunkon általában új termékek kerülnek feltüntetésre. Új termék esetén a garancia a PTK és kapcsolódó jogszabályok szerint érvényes.

2.5 A Szolgáltatás igénybevételére a Felhasználó kizárólag akkor jogosult, illetve felhasználói fiókot akkor hozhat létre, ha:

 - természetes személy elmúlt 18 éves és cselekvőképessége nem korlátozott; vagy

 - 14. életévét betöltött kiskorú és a Szolgáltatás használata során kizárólag a saját, munkával szerzett keresményének erejéig rendelkezik.

 - jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet nevében jár el és Felhasználó szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére.

 - A természetes és jogi személyek saját nevükben, valós adatok, illetve elérhetőségek megadásával adhatnak le megrendelést, vagy regisztrálhatnak.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, az adott Felhasználó Szolgáltatáshoz történő hozzáférését korlátozza.

2.6 A Felhasználó köteles valós adatokat megadni a megrendelés leadása során. Amennyiben elvégezte a regisztrációt és adataiban bármilyen változás történik, köteles fiókjában azt rögzíteni. Egy Felhasználó kizárólag csak egy felhasználói fiókkal rendelkezhet. Ha az Üzemeltető azt észleli, hogy egy Felhasználó több fiókot is fenntart, jogosult azokat felfüggeszteni. Ha az Üzemeltető tudomására jut, hogy egy Felhasználó nem valós adatokkal regisztrál, vagy feltételezhető, hogy két vagy több fiókot ugyanazon személy regisztrált vagy használ, az adott fiók használatát felfüggeszti. A Felhasználó köteles pontos és valós elérhetőségeket (teljes név, cím, telefonszám, e-mailt cím) szerepeltetnie adatai között. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy ezek az adatok nem valósak, a Felhasználó ezen adatok alapján nem elérhető, akkor az Üzemeltető jogosult a Felhasználó hozzáférését korlátozni.

3. A Szolgáltatás használatának egyéb feltételei:

3.1 Az Üzemeltető a Szolgáltatást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (EKT) 2. § l) pontja szerinti közvetítő szolgáltatóként működteti. Az Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal a Szolgáltatás használatával tett felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a Szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Szolgáltatás által elérhetővé tett tartalmat szükség esetén (pl. a későbbi felhasználás céljából) archiválja. A Felhasználó által a Szolgáltatás használatával közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a Szolgáltatás használatával közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken az Üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

3.2 Kérjük a Felhasználót, hogy a kifogásolt hely és tartalom megjelölésével haladéktalanul jelezze az Üzemeltetőnek, ha a Szolgáltatás által elérhető valamely tartalom jogsértő. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja, egyébként amennyiben az Üzemeltető jóhiszemű eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, az EKT rendelkezéseinek megfelelően gondoskodik az információnak a panaszban megjelölt helyről történő eltávolításáról. A Felhasználó a jogsértő információkkal kapcsolatos panaszait a következő címekre továbbíthatja:info@bestbyte.hu

3.3 A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. Következésképpen a Felhasználó köteles gondoskodni arról is, hogy a Felhasználó által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, képek, szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások) harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon (például bűncselekmény elkövetésére buzdítással) nem sértik. Amennyiben a Szolgáltatás használatával a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja. Továbbá a Felhasználó vállalja, hogy minden az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést (például a visszaéléséért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és az Üzemeltető érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban és szemben az Üzemeltető jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés Üzemeltető nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és az Üzemeltetőnél az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).

3.4 A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén az Üzemeltető a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. A Felhasználó viseli továbbá a Szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között a más felhasználók által a Szolgáltatás által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek) által a Felhasználó számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során a Felhasználónál keletkezett és a másoknak okozott kárt is.

3.5 Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyulna, úgy annak helyébe olyan rendelkezés lép, amely az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezés célját érvényesen, a lehető legjobban megközelítő gazdasági hatást vált ki.

4. A Szolgáltatás igénybevételének részletes leírása:

4.1. A regisztráció részletes leírása: A regisztrációt www.bestbyte.hu oldal jobb oldalán található bejelentkezés doboz középső részén található Regisztráció feliraton kattintva kezdheti meg. A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező. A szolgáltatások teljesítése a Szolgáltató közreműködésével történik. A regisztráció lezárását követően a megadott mail címre küld a rendszer egy visszaigazolást.

4.2. Megrendelés: Felhasználó regisztrációval adhat le megrendelést. A mindenkor hatályos ÁSZF elfogadása kötelező.

A megrendelés során Felhasználó kiválasztja a partnerüzletet (www.bestbyte.hu holnapon az „üzletek” menüpont alatt szereplő jogi személyek közül), ahol az árut átvenni kívánja, illetőleg kiszállítás esetén a kiszállítást megrendeli. A megrendelésről automata visszaigazolást küldünk a megrendelés során megadott emailcímre. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a megrendelés elküldése során megadott adatokat, a rendelési adatok, a megrendelt termék adatait, a rendelés sorszámát valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit, a választott fizetési és szállítási módot, illetve amennyiben ilyenre sor került, a SuperShop ponttranzakcióval kapcsolatos információkat.

4.3. Adatbeviteli hibák kijavítása: a megrendelés leadása előtt a Rendelés elküldése nevű oldalon Felhasználó összesítve látja a megrendeléssel kapcsolatos összes adatot. Ezeket a Személyes adatok nevű oldalra visszalépve tudja módosítani. A rendelés leadását követően emailben vagy telefonon módosíthatók a rendeléssel kapcsolatos adatok. Személyes adatait regisztráció és belépés után a személyes menüben módosíthatja.

4.4.Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a megrendelt termékkel egyidejűleg a termék kiszállítását is megrendeli a Felhasználó, abban az esetben a termék kiszállításáért költség merül fel, melyet a Felhasználó köteles kiegyenlíteni. A kiszállítás pontos költségéről az Üzemeltető a Felhasználót a megrendelést megelőzően tájékoztatja, és a megrendeléssel egyidejűleg a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a termék árán kívül köteles a kiszállítás díját is megfizetni abban az esetben, amikor a kiszállítást is megrendelte. Általános kiszállítási díjakról a Felhasználó a „rendelés” menüpont alatt előzetesen is tájékozódhat. A szállítás költségét a rendelés menüpont, a kosár összesített összege, és a számla is tartalmazza. A szállítási költség SuperShop ponttal nem egyenlíthető ki, illetve a szállítási költség összege után SuperShop pont nem gyűjthető.

4.5. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz.

4.6. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

4.7. Felhasználó a partnerüzletek elérhetőségeiről a www.bestbyte.hu oldal „üzletek” menüpont alatt tájékozódhat, mely menüpont alatt a partnerüzletek neve, üzletek címe, telefonszáma, elektronikus levelezési címe, és nyitva tartása található.

4.8. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a megrendelés gombra kattintással kötelezettséget vállal a szolgáltatás ellenértékének megfizetésére. Az ellenérték megfizetésére a megrendelés során teljesített bankkártyás fizetéssel, bolti átvétel esetén a Szolgáltató partnerüzletben készpénzzel vagy bankkártyás fizetéssel, illetőleg házhozszállítás esetén utánvéttel.

4.9. Teljesítési határidő: Az Üzemeltető a Felhasználót a megrendelés során tájékoztatja, hogy amennyiben a megrendelt termék raktáron található (erről az Üzemeltető a Felhasználót a megrendelés során tájékoztatja), akkor az áru várható érkezési ideje is nem lehet több, mint egy hét. Abban az esetben, amennyiben a megrendelt áru nincs raktáron, a Felhasználó arról kap tájékoztatást a megrendelés során, hogy az Üzemeltetőhöz mikor fog megérkezni az áru. A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó az árut az Üzemeltetőhöz történő megérkezését követő időponttól számított 1 héten belül átveheti.

4.10. Megrendelés lemondása: Felhasználó a megrendelését mind írásban, mind pedig szóban, a rendelési szám megadásával akár az Üzemeltetőnél, akár pedig a Szolgáltatónál lemondhatja, ameddig az árut át nem veszi.

4.11. Panaszkezelés: A szolgáltatásnyújtást követően a Felhasználó a Szolgáltatóval a honlapon megadott elérhetőségeken veheti fel a kapcsolatot az általa nyújtott termékértékesítéssel kapcsolatban. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatással kapcsolatos esetleges panaszait a Szolgáltató felé teheti meg a Szolgáltató elérhetőségein. A panaszokat a Szolgáltató köteles 30 napon belül kivizsgálni, és erről értesíteni a Felhasználót.

4.12. Peren kívüli panaszkezelési módozatok: A Felhasználó a Szolgáltató által kivizsgált és elutasított panaszával a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes Békéltető Testületekhez fordulhat. Az illetékes békéltető testületek listája a következő internetes oldalon elérhető: http://www.bekeltetes.hu/. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a Szolgáltató székhelyén alapulóan a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület az illetékes (Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.; Telefon: 06-1-488-2131; Fax: 06-1-488-2186; E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu). A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét is. A portál csak akkor használható, ha Ön az EU-ban él. Az európai online vitarendezési platform a következő weboldalon érhető el: http://ec.europa.eu/odr

(If you have a complaint about a purchase made online and you don't want to have to go to court, you may be able to use online dispute resolution to reach an out-of-court settlement. You can only use it if you live in the EU. The European Online Dispute Resolution Website is available here: http://ec.europa.eu/odr)

4.13. Tájékoztatás: Felhasználó a Szolgáltatótól tájékozódhat a megrendelni kívánt digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről. Szintén a Szolgáltatótól kérhet információt a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről.

4.14. Ügyfélszolgálat: Felhasználó az értékesítést követően a www.bestbyte.hu honlapon a kapcsolat menüpont alatt szereplő elérhetőségeken a központi ügyfélszolgálatot keresheti.

4.15. Felhasználó, ha rendelkezik SuperShop kártyával, akkor a kártyaszámának, a SuperShop adatbázisban szereplő nevének, valamint születési dátumának megadásával jogosulttá válik arra, hogy a SuperShop pontfolyószámláján lévő SuperShop pontokat beváltsa a Honlapon leadott megrendelés – szállítási költség nélküli - értékének kiegyenlítése céljából, illetve a Honlapon történő vásárlással SuperShop pontokat gyűjtsön. (Lásd bővebben 7. pontban.) Felhasználó a SuperShop pontfolyószámláján lévő pontokat a megrendelés – szállítási költség nélküli - értékének 100%-áig beválthatja; azaz jogosult a teljes – szállítási költség nélküli - megrendelési értéket akár kizárólag SuperShop pontokkal is kiegyenlíteni, ha erre a pontfolyószámlájának egyenlege fedezetet nyújt.


A Felhasználó az általa az adott vásárlás vonatkozásában elvégezni kívánt SuperShop ponttranzakcióról (pontgyűjtés- és/vagy beváltás) a megrendelés folyamata során nyilatkozni köteles. Az Összegző oldalon megjelenik, hogy a Felhasználó az adott megrendeléssel összesen hány SuperShop pont gyűjtésére válhat jogosulttá. A Felhasználó az adott vásárlásnak a SuperShop pont beváltásával kiegyenlített (rész)összege után nem jogosult SuperShop pont gyűjtésére.

4.16. Felhasználó a megadott SuperShop kártya adatainak helyességét ellenőrizni tudja a honlapon vásárláskor az Összesítő felületen. Ellenőrzéshez a Felhasználónak, miután megadta a SuperShop kártyaszámát, a SuperShop adatbázisban szereplő nevét és születési dátumát, az „Egyenleg lekérdezése” gombra kell kattintania. Ha ezen adatait helyesen – a SuperShop adatbázisban szereplő adatokkal egyezően – adta meg, akkor a rendszer megjeleníti a Felhasználó aktuális SuperShop pontegyenlegét. Amennyiben a Felhasználó hibás adatokat ad meg, úgy a SuperShop pontegyenleg nem jelenik meg, és ez esetben a Felhasználó ellenőrizni köteles a megadott adatok helyességét. Ha a Felhasználó ezen ellenőrzést, illetve egyenleglekérdezést nem végzi el, és emiatt a SuperShop ponttranzakció nem valósul meg, azért sem a Szolgáltatót, sem a SuperShop Kft-t nem terheli felelősség. Amennyiben a Felhasználó az adatokat ellenőrzi, ugyanakkor az egyenleglekérdezés az adatok egyezőségének hiánya miatt továbbra is sikertelen, azt a Felhasználó 1 munkanapon belül jelezni köteles a Szolgáltató, valamint a SuperShop Kft. felé. A megjelenített pontegyenleg adatok pusztán tájékoztató jellegűek, bármely vita esetén a pontegyenleg vonatkozásában a SuperShop nyilvántartása az irányadó.

5. Elállás joga

5.1 Ha a Felhasználó fogyasztónak minősül, az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése alapján.

5.2 Ha a Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postacímünkre (BestByte Kft., 1139 Budapest, Fáy u. 45.) vagy email címünkre (info@bestbyte.hu), illetőleg nyilatkozatát megteheti ügyfélszolgálati telefonszámunkon (+36 1 888 3222) vagy személyesen bármelyik BestByte áruház ügyfélszolgálatán is. Ebből a célból felhasználhatja a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletében, illetőleg a lentebb is megtalálható nyilatkozat-mintát is. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket (több termék esetében az utolsó terméket; több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételt vagy darabot) átveszi. Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a Felhasználó elállási jogát a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt bármikor elküldi elállási nyilatkozatát.

„Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)


Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt”

5.3 Ha a Felhasználó eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Felhasználó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A Szolgáltató visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

5.4 A Felhasználó köteles a Szolgáltató részére a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy bármelyik BestByte áruház ügyfélszolgálatán átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Felhasználó viseli.

5.5 A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A visszatérítést mindaddig visszatarthatja a Szolgáltató, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

5.6 Ha szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a Felhasználó a teljesítés megkezdését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során a Felhasználó köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

5.7 Nem gyakorolható elállási jog:

- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak

- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza

- lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta,

- a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát

- fogyasztónak nem minősülő vásárlókra, gazdasági, vagy szakmai tevékenység céljából kötött szerződésekre, valamint

- a jogszabályok által meghatározott további esetekben.

6) SUPERSHOP KÁRTYA HASZNÁLATA


Szolgáltató Partnerként csatlakozott a SuperShop Törzsvásárlói Programhoz (Üzemeltető: SuperShop Kft., Székhely:1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10., Allee Corner Irodaház, Corner Torony, V. emelet; Cégjegyzékszám: 01-09-674945 Ügyfélszolgálat címe: 1476 Budapest, Pf. 249., E-mail cím: ugyfelszolgalat@supershop.hu) (a továbbiakban SuperShop), melynek keretében a Szolgáltató lehetőséget biztosít a Felhasználónak arra, hogy a Honlapon történő vásárlás során


1. a megvásárolt termékek után SuperShop pontokat gyűjtsön, amelyeket a rendszer a fizetést, illetve a csomag átvételét követő 1-2 munkanapon belül jóváír a Felhasználó SuperShop pontfolyószámláján , illetőleg


2. a vásárlás – szállítási költség nélküli - ellenértékének kiegyenlítése érdekében SuperShop pontokat váltson be.


Felhasználó a SuperShop kártyáját a Honlapon a megrendelés elküldését megelőzően, az összegző felületen tudja használni (azaz, az adott vásárlással összefüggésben SuperShop ponttranzakciót itt kezdeményezhet). Az összegző felületen a Felhasználónak meg kell adnia a SuperShop kártya számát, a SuperShop adatbázisban szereplő teljes nevét, illetve születési dátumát. Ha az adatokat a Felhasználó megadta, akkor lehetősége van arra, hogy ezeket az adatokat a profiljába elmentse, az „Adatkezelési hozzájárulás: kártyaadatok mentése és továbbítása” feliratra kattintva. Az adatkezelési hozzájárulással Felhasználó hozzájárul, hogy a BestByte Kft. az itt megadott adatait az Adatkezelési Nyilatkozatban és a jelen ÁSZF-ben rögzítettek szerint kezelje és eltárolja, azokat megjelenítse a profiljában és a SuperShop Kft. részére – a SuperShop Program Részvételi Feltételei szerinti adatkezelés céljából – továbbítsa. Az adatok elmentése nem jelenti, hogy a SuperShop ponttranzakció automatikusan megtörténik; a pontok jóváírásához szükséges, hogy a Felhasználó a „Kérem az X pont jóváírását a kártyámon” felirat előtt található jelölőnégyzetet is bejelölje, illetve hogy a 7.2. pontban foglalt feltételek teljesüljenek.


Ha a Felhasználó nem jelöli be a „Adatkezelési hozzájárulás: kártyaadatok mentése és továbbítása” felirat előtt található jelölőnégyzetet, a megrendelés alapján az adásvétel ugyan érvényesen létrejön a Felhasználó és a Szolgáltató között, azonban a SuperShop ponttranzakció nem valósul meg.


6.1. SuperShop pontfolyószámlán lévő pontok beváltása a Honlapon keresztül:


A beváltani kívánt pontok mértékét a Felhasználó pontosan meg tudja adni a megrendelés végleges elküldését megelőzően, az összegző felületen. Ehhez csak annyit kell tennie, hogy az „Ennyi pontot beváltok” felirat mellett megtalálható sávban pontosan megadja, hogy mennyi SuperShop pontot kíván beváltani a vásárlása során. Felhasználó a SuperShop kártyáján lévő pontokat a megrendelés, vagyis a termék(ek) tényleges értékének ( szállítási költség nélküli érték) akár 100%-áig válthatja be.


A SuperShop kártyán lévő pontok azonban nem használhatóak fel a házhozszállítási díj kifizetésére, kizárólag a termék ellenértéke kerülhet SuperShop pontok beváltásával kiegyenlítésre.


6.2. SuperShop pontok jóváírása a SuperShop pontfolyószámlán:


A Felhasználó minden teljes 500 Ft vásárlási érték után jogosult 1 SuperShop pont gyűjtésére. A SuperShop pontok meghatározása termékszinten történik, nem pedig a kerekítéseket is tartalmazó vásárlási végösszeg alapján.

Az egyes termékek esetében gyűjthető SuperShop pontok minden esetben a termékoldalon jól láthatóan és egyértelműen feltüntetésre kerülnek.


A Honlapon történő vásárlások után a pontok jóváírására csak az alábbi feltételek megléte esetén kerül sor:


i. a Felhasználó a „Kérem az X pont jóváírását a kártyámon” felirat előtt található jelölőnégyzetet bejelölte,


ii. A vásárlás során kért jóváírható pontok a megrendelés elküldését követően ideiglenes jóváírásra kerülnek a Felhasználó SuperShop pontfolyószámláján, tekintettel arra, hogy online megrendelés esetén a vásárlás, fizetés, a termék átvétele stb. térben és időben nem egyszerre történik. Az ideiglenesen jóváírt pontok a SuperShop pontfolyószámlán, a megrendelés elküldését követően zárolásra kerülnek, ami azt jelenti, hogy a Felhasználó az ideiglenesen jóváírt és egyben zárolt pontokat mindaddig nem tudja felhasználni a további vásárlásai során, amíg a zárolás feloldásra nem kerül. A zárolás feloldására abban az esetben kerül sor, ha a Felhasználó a megrendelésének értékét kifizette, illetve megrendelését átvette. Az átvételt követően 1-2 munkanapon belül kerülnek a zárolt pontok feloldásra és jóváírásra.


iii. Megrendelésének értékét kifizette,


iv. a megrendelt terméke(ke)t átvette,


v. Hozzájárult az adatainak a továbbításához a SuperShop részére, valamint azok összevetéséhez a SuperShop adatbázis adataival, és ezen adatai egyeznek a SuperShop adatbázisban szereplő adatokkal.


Ha a Felhasználó az adatainak a SuperShop felé történő továbbításához és Szolgáltató általi kezeléséhez, illetve tárolásához nem járul hozzá, akkor a megrendelés alapján az adásvétel ugyan érvényesen létrejön a Felhasználó és a Szolgáltató között, azonban a SuperShop ponttranzakció nem valósul meg.


A fenti feltételek teljesülése esetén a Szolgáltató a 1-2 munkanapon belül e-mailben értesíti a SuperShop-ot, hogy az ideiglenes pontok zárolása megszüntethető. Ez esetben a SuperShop az értesítéstől számított legrövidebb időn belül, de maximum 1 munkanapon belül feloldja a zárolást a Felhasználó SuperShop pontfolyószámláján, melyek a feloldást követően felhasználhatóvá válnak.


A Felhasználó az adott vásárlásnak a SuperShop pont beváltásával kiegyenlített (rész)összege után nem jogosult SuperShop pont gyűjtésére.


A SuperShop kártya használatára, elvesztésére, cseréjére, illetve a SuperShop kártyának a Honlapon kívüli felhasználására a SuperShop Program Részvételi Feltételei irányadók, melynek rendelkezéseit a Felhasználó a SuperShop kártya igénylésekor magára nézve kötelező érvényűnek fogadott el. A Részvételi Feltételek a www.supershop.hu oldalon érhető el.


További információkat talál az ÁSZF 4.15. valamint a 4.16. pontjaiban.

7. Kellékszavatosság

7.1 A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el, fogyasztó szerződés esetében azonban az elévülés időtartama két év. A jogosult fogyasztói szerződés esetében a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül terjesztheti elő kifogását.

7.2. Milyen esetben élhet a Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

7.3. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

A Felhasználó – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

7.4. Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó kellékszavatossági igényét?

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

7.5. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.6. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8. Termékszavatosság

8.1. Milyen esetben élhet a Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Felhasználó – választása szerint – a kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

8.3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.4. Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

8.5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

8.6. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

9. Jótállás

9.1. Milyen esetben élhet a Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés vagy a polgári törvénykönyv és a 151/2003. Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles.

9.2. Felhasz9álót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A Szolgáltató által szolgáltatott termékek tartós fogyasztási cikknek minősülnek, melyek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő.

Termékeire vonatkozóan a Szolgáltató a Weboldalon szereplő tájékoztatóban megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, amely a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Felhasználó általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli.

A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Felhasználó részére történő átadásával, vagy a termék üzembe helyezésével kezdődik.

A Felhasználó a Szolgáltató általi teljesítés időpontjától (az átadás-átvétel, illetve üzembe helyezés napja) a jótállási időtartam ideje alatt érvényesítheti a jótálláshoz fűződő jogait. A Felhasználó kizárólag a Szolgáltató által a termék átvételekor átadott jótállási jegy, vagy a kifizetés igazolására kiállított számla bemutatása, illetve átadása esetén jogosult jótálláshoz fűződő jogainak érvényesítésére. Felhasználónak a vásárlás tényét minden kétséget kizáróan igazolnia kell. Az egyes termékekre vonatkozó jótálláshoz fűződő jogok köréről minden esetben a jótállási jegyben foglaltak irányadók.

A jótállás időtartama alatt Szolgáltató a jótállási jegyben biztosítottaknak megfelelően a Felhasználó választása szerint vállalja a hibás termék cseréjét vagy kijavítását, kivéve, ha a kijavítás vagy csere nem lehetséges, vagy Szolgáltatónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Amennyiben a kijavítás vagy a kicserélés nem lehetséges, vagy azt Szolgáltató nem vállalta, Felhasználó választása szerint megfelelő árleszállítást követelhet, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha mindezt a jótállási jegyben vállaltak lehetővé teszik. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A jótállás az Felhasználó törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti.

Ha az Felhasználó a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

9.3. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termékszavatosság és kellékszavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Az Felhasználó a javítás helyéről az adott termék garanciajegyén, vagy Szolgáltató ügyfélszolgálatán tájékozódhat.

10. Felelősség

10.1 A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

10.2 A Felhasználó a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

10.3 Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

10.4 A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

10.5 Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

10.6 Az Internet globális jellege miatt a Felhasználó elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

10.7 Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

11. Vis maior

11.1 A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy a Magyarországon megjelent új koronavírus járvány (COVID-19) következtében a Kormány a 40/2020. (III. 11.) számú rendeletében kihirdette a veszélyhelyzetet. A veszélyhelyzet során fennáll a lehetősége annak, hogy a Kormány teljes vagy részleges lakhelyelhagyási tilalmat (kijárási tilalmat) vagy ehhez hasonló más korlátozást rendel el, amely a jelen Általános Szerződési Feltételekből és az adásvételi szerződésekből eredő egyes kötelezettségek teljesítését és jogok gyakorlását átmenetileg lehetetlenné teheti. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az ilyen helyzet a Szolgáltató ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható és elháríthatatlan körülménynek minősül (a továbbiakban: Vis maior-helyzet).

11.2 Vis maior-helyzet esetén a Szolgáltatónak a beérkezett / beérkező megrendelések, a jótállási-, kellékszavatossági- és elállási igények elintézését objektív okokból fel kell függesztenie a Vis maior-helyzet megszűntéig, és ezen igények a Vis maior helyzet megszűnte után folyamatosan kerülnek feldolgozásra. Az ebből eredő esetleges károkért való felelősség alól a Szolgáltató mentesül, illetve e körben a felelősségét a Szolgáltató kifejezetten kizárja.

11.3 A Felhasználó a fentieket kifejezetten tudomásul veszi és vállalja.

12. Egyéb rendelkezés:

12.1 Eladók és Felhasználók tudomásul veszik a rendszer használatával, hogy az Üzemeltető jelen Általános Szerződési Feltételeket jogosult egyoldalúan módosítani.

12.2 A felek kikötik a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Választott Bíróság kizárólagos illetékességét.

Utolsó módosítás dátuma: 2020. március 24. © 2007-2020 bestbyte.hu – Minden jog fenntartva.