Azért használunk cookie-kat, hogy eredményesebbé, gördülékenyebbé és kellemesebbé tegyük felhasználóink számára a webhely használatát. Az általunk használt cookie-kkal és a letiltásukkal kapcsolatos tudnivalókért kattintson ide.

PROMÓCIÓS JÁTÉK

RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE


A „Iratkozz fel hírlevelünkre most és nyerj” elnevezésű promóciós játék (a továbbiakban: „Játék”) szervezője és lebonyolítója a BestByte Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 45.) (a továbbiakban: „Szervező”), amely a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) foglaltaknak megfelelően jár el.

A Játék időtartama alatt jelen Játékszabályzat hozzáférhető minden Játékos számára az Office Depot honlapján, az alábbi linken: https://www.officedepot.hu/hirek/hirlevel-nyeremenyjatek .

A Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Játékszabályzat folyamatos elérhetőségét.2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI


2.1. A Játékban való részvétel feltétele a Játékra történő regisztráció az alábbiak szerint

A Játékban kizárólag azok a magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint magyar állampolgársággal rendelkező, 18. életévüket betöltött vagy 14-18 év közötti, a Játékban való részvételre vonatkozóan előzetes szülői hozzájárulással rendelkező, a 2.10. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személyek (a továbbiakban: „Játékos”) vehetnek részt, akik a Játék 3. pontban írt időtartama alatt,

2.1.1. a www.officedepot.hu weboldalon feliratkozik az Office Depot hírlevélre,

és

2.1.2. melynek során a hatályos ÁSZF és adatkezelési tájékoztató elfogadása mellett megadják a következő valós adataikat: teljes név, elérhetőség, egyéb információk (a továbbiakban: „Regisztráció” vagy „Regisztrálás”).

és

2.1.3. a Játékban való részvétellel, illetve a Regisztrációval egyidejűleg elfogadják a jelen Játékszabályzatban leírt valamennyi feltételt.

2.2. A Játék időtartama alatt a Játékos egy email címmel kizárólag egyszer jogosult a 2.1.2. pontban foglaltaknak megfelelően Regisztrálni.

2.3. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Promóciós Időszak előtt és után hírlevélre feliratkozó Játékos nem lesz jogosult a Játékban részt venni.

2.4. A Játékos köteles valós email címet megadni a feliratkozáskor, amely a Nyeremény átvételének előfeltétele lehet.

2.5. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

A Játékosok a Regisztráció során megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

2.6. A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós vagy hibás formátumú email címeket tartalmazó Regisztrációk érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembevételre a Játékban.

2.7. Azok a Regisztrációk, amelyek a Játékszabályzatban leírt előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Regisztrációk számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.8. A Szervező a nem valós adatokat megadó Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból. A Regisztrációkat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A Szervező kizárólag azokat a Regisztrációkat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Játékba.

2.9. A Regisztráció beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például – de nem kizárólagosan – kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

2.10. A Játékból ki vannak zárva a Szervező vagy a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb személy munkavállalói és mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a jelen pontban lévő kizáró ok fennállásával, valamint a Játékszabályzatban foglaltaknak való megfeleléssel kapcsolatosan a Szervező nyilatkozatot kérhet a Játékostól. A nyilatkozat tétel megtagadása esetén a Szervező jogosult a Nyereményt a Tartaléknyertes részére átadni.3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA, A NYEREMÉNYSORSOLÁS IDŐPONTJA


3.1. A Játék 2021. május 3. 00 óra 00 perctől 2021. június 06. 23 óra 59 percig tart (a továbbiakban: „Promóciós Időszak”) A hírlevélre való 2.1.2. pont szerinti Regisztrálásának határideje: 2021. június 06. 23 óra 59 perc.

3.2. A nyereménysorsolás időpontja: 2021. június 14. 14 óra 00 perc.4. A JÁTÉK MENETE


4.1. Nyereménysorsolás

4.1.1. A Szervező a 3.2. pontban meghatározott időpontban, az 5.1.1. pontban meghatározott egyes Nyereményekre vonatkozóan nyerteseket (a továbbiakban: „Nyertes”) sorsol az alábbiak szerint:

- Bruttó 10.000 Ft értékű Office Depot vásárlási kedvezményre jogosító kupon Nyeremény vonatkozásában összesen 3 (három) darab Nyertes, mely beváltható 2021. szeptember 30-ig

4.1.2. A nyereménysorsoláson minden olyan, a Játékszabályzatnak megfelelő Játékos részt vesz, akik a Promóciós Időszak alatt feliratkoznak az Office Depot hírlevélre a www.officedepot.hu weboldalon keresztül.

4.1.3. A jegyzőkönyvezett nyereménysorsolásra és a Nyertesek meghatározására a Szervező háttérrendszerébe beérkező, a Regisztráció során megadott adatok alapján, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással történik sorsolási 3 tagú sorsolási bizottság jelenlétében. A sorsolás nem nyilvános.

A sorsolás során alkalmazott program megnevezése: www.random.org

A sorsolás lebonyolításának menetét minden esetben a Szervező jegyzőkönyvben rögzíti.

A sorsolás helyszíne: 1139 Budapest, Frangepán utca 46.

4.1.4. Egy Játékos egy nyereménytípusból maximum 1 (egy) darabot nyerhet meg a promóció során. Amennyiben a Játékos az adott ajándéktípusból korábban már 1 (egy) darabot megnyert, úgy a később feltöltött Regisztrációja érvénytelen és az adott nyereménytípus a Tartaléknyertest illeti meg az 4.2. pont alapján.

4.2. Tartaléknyertes

4.2.1. A sorsoláson az egyes nyereménytípusokhoz – kivéve a főnyereményt –tartozó Nyertesek mellett 1 darab tartaléknyertes (a továbbiakban: „Tartaléknyertes”) is kisorsolásra kerül. A Tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válhatnak Nyertessé, amennyiben az eredeti Nyertes Regisztrációja a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint érvénytelenné válik. A sorsolások nem nyilvánosak. A sorsolás lebonyolításának menetét minden esetben a Szervező jegyzőkönyvben rögzíti a sorsolás során.

4.3. Érvénytelen Regisztráció

4.3.1. Érvénytelen a Regisztráció, amennyiben:

 1. a Játékos nem töltötte be a 18. életévét, vagy 14-18 év közötti és nem rendelkezik a Játékban való részvételre vonatkozóan előzetes szülői hozzájárulással,
 2. a Játékos nem magyar állampolgár,
 3. a Játékos nem természetes személy,
 4. a Játékos nem magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy,
 5. a Játékos érvénytelen vagy hibás formátumú email címmel regisztrál
 6. a Játékos a Szervező vagy a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb személy alkalmazottja, vagy ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója,
 7. amennyiben a Játékos az email-es nyereményértesítést követően 5 munkanapon belül nem jelzi igényét a Szervező felé az erdeklodes@officedepot.hu elérhetőségén ,
 8. a Nyertes a Regisztráció során tévesen adta meg saját adatait, és a Nyeremény átadása ennek következményében meghiúsul,
 9. a Játékos kérelmezi a Szervezőtől az adatkezelésének megszüntetését,
 10. amennyiben a Játékos a jelen Részvételi és Játékszabályzat 2.11. pontjában foglaltak szerint a Játék során bármilyen módon csalást követ el,
 11. amennyiben a Játékos nem veszi át 2 alkalommal a Nyereményét.
5. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

5.1. Nyeremények

5.1.1. A Játékban az alábbi nyeremények kerülnek kiosztásra (a továbbiakban: „Nyeremény”)

- Bruttó 10.000 Ft értékű Office Depot vásárlási kedvezményre jogosító kupon Nyeremény vonatkozásában összesen 3 (három) darab Nyertes, mely beváltható 2021. szeptember 30-ig

5.1.2. A Nyeremények sorsolása a Promóciós Időszak leteltét követően történik. A Nyertes köteles együttműködni a Szervezővel vagy a megbízásából eljáró vállalkozással annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására legkésőbb a Promóciós Időszakot követően 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, és ebből kifolyólag a Nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a Nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő. Amennyiben a Nyertes a Nyereményt nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. A Szervező a jogosult megvizsgálni, hogy a jelen Játékszabályban meghatározott kritériumoknak megfelel-e a Nyertes.

Az ajándékok változásának jogát a Szervező a promóció teljes időtartama alatt fenntartja!

5.1.3. Amennyiben a Nyertes Regisztrációja érvénytelennek minősül, a Szervező a 4.2. pontban foglaltak szerint választott Tartaléknyertest nyilvánítja Nyertesnek. A Tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válhatnak jogosulttá a Nyereményre, amennyiben a Nyertes vagy az előttük álló Tartaléknyertes Regisztrációja bármely okból érvénytelen.

5.1.4. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

5.2. Nyertesek értesítése

5.2.1. A Szervező a Nyeremények Nyerteseit legkésőbb a sorsolást követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti a Regisztráció során megadott elérhetőségen (továbbiakban: „Értesítés”). A Nyertesek az emailben szereplő elérhetőségen kötelesek az Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést. Ellenkező esetben a Nyertes Regisztrációja kizárásra kerül és a Szervező Tartaléknyertest jelöl ki. Amennyiben Szervező a Nyertest a Regisztráció során megadott adatok valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül, vagy a Játékos az Értesítésre nem reagál, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. Szervező e körben kizárja kártérítési, illetve egyéb felelősségét.

5.3. Nyeremények átadása

5.3.1. Az egyes Nyeremények átvételének részleteit a Nyertessel e-mailben vagy telefonon egyezteti a Szervező.

A Nyertesnek a Nyeremény átvételére 30 (harminc) nap áll rendelkezésére. Ha a Nyeremény átadása a megadott időn belül nem kerül sor, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.

5.3.2. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.6. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL


A Játékról részletes információk a https://www.officedepot.hu/hirek/hirlevel-nyeremenyjatek honlapon érhetők el. A résztvevők kérdéseiket, illetve észrevételeiket elküldhetik az erdeklodes@officedepot.hu email címre, vagy felvehetik a kapcsolatot a 06 1 44 33 999 információs vonalon (elérhető: hétköznap 09:00 és 17:00 között).7. A JÁTÉKKAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS


7.1. A www.officedepot.hu honlapon a Játékra való Regisztráció, valamint a promóciós jellegű szolgáltatásokra történő opcionális feliratkozás önkéntes, amely Regisztrációt vagy a direktmarketing célú megkereséseket a Játékos bármikor, minden következmény nélkül megszüntethet.

7.2. A Játékban való részvétel feltétele a Regisztráció során a jelen adatkezelési tájékoztatásban foglaltak megismerése és azok elfogadása.

7.3. A Szervező, mint adatkezelő adatai


Az adatkezelő neve: BestByte Kft

Székhelye: 1139 Budapest, Fáy u. 45.

Email címe: info@bestbyte.hu


Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatot vagy tájékoztatásra vonatkozó kérvényt kizárólag írásban fogad el a Bestbyte Kft.

Az adatkezeléssel kapcsolatos további általános információkért kérjük, hogy keresse fel az Office Depot (BestByte Kft.) adatkezelési tájékoztatóját a https://www.officedepot.hu/adatkezeles

honlapon.


7.4. Az adatkezelés célja


A Regisztráció során megadott személyes adatok kezelésének célja:

 1. a promóciós játékban való részvételhez (kódregisztráció a honlapon),
 2. a nyereménysorsolás lebonyolításához,
 3. az Értesítők kiküldéséhez,
 4. a nyereményátadás Nyertesekkel történő egyeztetéséhez, valamint
 5. a külön hozzájárulás esetében direktmarketing célú megkeresésekhez

kapcsolódó adatkezelés.


7.5. Az adatkezelés jogalapja

A Játékkal összefüggő valamennyi adatkezelés (Regisztráció, sorsolásban való részvétel, Nyeremény átadása és a direktmarketing célú megkeresés során történő adatkezelés) jogalapja az Játékos jelen – részletes tájékoztatáson alapuló − önkéntes hozzájárulása.

7.6. A kezelt adatok köre


A Játékkal összefüggő adatkezelések az alábbi személyes adatokat érintik:

 1. vezetéknév és keresztnév,
 2. születési idő,
 3. nem,
 4. telefonszám,
 5. email cím,
 6. nyilatkozat arról, hogy a Regisztráló személy elmúlt 18 éves,
 7. nyilatkozat arról, hogy a Regisztráló személy 14 -18 év közötti és szülői hozzájárulással rendelkezem a Játékban való részvételhez,
 8. nyilatkozat arról, hogy a Játékos hozzájárul-e egyéb reklámcélú megkeresésekhez.


7.7. Az adatkezelés időtartama

7.7.1. A személyes adatok kezelése a Promóció Időszak alatt folyamatos, ezt követően az adatkezelési céloknak (Játékban történő részvétel, direktmarketing szolgáltatás) megfelelően vagy a megadott önkéntes hozzájárulás visszavonásáig tart.

7.7.2. A Játékban Nyereménnyel nem érintett Játékosok személyes adatainak kezelése – hozzájárulás visszavonása hiányában − a Regisztráció időpontjától a Játék lezárulásának napjáig tart. A Játékos a nyilvántartott személyes adatainak törlését, valamint a direktmarketing célú megkeresés visszavonását az info@bestbyte.hu elektronikus elérhetőségen vagy postai úton a 1139 Budapest, Fáy u. 45. címre küldött levélen útján kérelmezheti az adatkezelőtől. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

7.8. Direktmarketing szolgáltatás

A Szervező csak és kizárólag abban az esetben küld a hatályos direktmarketing szabályok szerint elektronikus levélben promóciós ajánlatokat (hírleveleket), amennyiben ehhez a Játékos a Regisztráció során kifejezetten hozzájárult.

A funkció letiltása a Játékban való részvételt nem befolyásolja!

7.9. Adattovábbítások

A jelen adatkezelési tájékoztatóban részletezett és az abban foglaltak szerint rögzített személyes adatok kiadását előírhatja törvény, különösen bűnüldözési, nemzetbiztonsági, vagy honvédelmi célú felhasználásra. Ebben az esetben a Szervező a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően köteles a kért adatokat az eljáró hatóság (nyomozó hatóság, bíróság) rendelkezésére bocsátani.

7.10. Adatfeldolgozás, adatfeldolgozó igénybevétele a Játékkal kapcsolatos adatkezelésben

7.10.1. A Szervező a Wanadis Kft. mint adatfeldolgozó részére (székhely: 1112 Budapest, Budaörsi út 153., Cg. 01-09-885144) az egymással kötött adatfeldolgozási szerződés alapján a felhasználói élmény növelése érdekében a Játékos

- keresztnevét,

- vezetéknevét;

- email címét

az adatkezelés céljából titkosított csatornán átadja, amely adatfeldolgozó a Játékban résztvevő és ezt a szolgáltatást kérő, az ehhez szükséges adatkezeléshez kifejezetten hozzájáruló Játékosoknak promóciós ajánlatokat (hírlevelek), az aktuális akciókról stb. tájékoztatást, valamint a nyertesség státuszáról automata Értesítőt küld.

7.10.2. Az adatfeldolgozó részére átadott, a Játékban Nyereménnyel nem érintett Játékosok személyes adatainak kezelése – hozzájárulás visszavonása, illetve hatósági vagy egyéb hivatalos eljárásban történő felhasználás hiányában –a Regisztráció időpontjától a Játék lezárulásának napjáig tart.

7.11. A Játékost az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogok és a jogérvényesítés lehetőségei

7.11.1. A Játékost az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

 1. tájékoztatáshoz való jog, melynek során a Játékos tájékoztatást kérhet a kezelt személyes adatainak köréről, a kezelés céljáról, az adatok forrásáról, valamint az adatkezelés bármely lényeges körülményéről,
 2. helyesbítéshez való jog, amennyiben a rögzített adat a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő adat az adatkezelő rendelkezésére áll,
 3. tiltakozás a személyes adatkezelés ellen, ha az adatkezelés kizárólag az adatkezelő részére jelent előnyöket,
 4. törléshez való jog, amennyiben az adat törlését törvény nem zárja ki, úgy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 17. § 2) pontjában foglaltak szerint kérheti a Játékos a személyes adatai törlését.


7.11.2. Amennyiben a Játékos úgy véli, hogy az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy közvetlenül a Szervezőhöz fordulhat, illetve vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: „Hatóság”) ügye kivizsgálásának érdekében. A Hatóság vizsgálata ingyenes.

A Hatóság elérhetőségei: 1530 Budapest, Pf.:5., 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Tel.: 06 1/391-1400, Fax: 06 1/391-1410.

Az Játékosnak továbbá lehetősége van jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni. Az Játékod további jogaira és a bírósági eljárás menetére vonatkozó részletes szabályokat az Infotv. 14.§-19.§, valamint a 21. § tartalmazza.

7.12. A Szervező által alkalmazott adatbiztonsági intézkedések

A Szervező a Játékosok adatainak védelme érdekében a Játékosok számítógépével folytatott kommunikáció során többrétű titkosítást alkalmaz. A Szervező a Játékosok, Nyertesek, és Tartaléknyertesek az adatait fokozott biztonsági intézkedésekkel védi az illetéktelen hozzáféréstől.

7.13. A Játékos felelőssége

A Játékos különös felelőssége, hogy a Regisztrációban közölt, a Játéban való részvételhez szükséges email címét megfelelő körültekintéssel és biztonsággal használja. A Játékos felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, amely a személyes adatai felhasználásával jön létre. A Játékos szándékos vagy gondatlan magatartásából származó károkért, illetve az ebből fakadóan bekövetkező, a Játékos személyes adataival való visszaélésekért a Szervezőt, illetve az adatfeldolgozót nem terheli jogi és/vagy pénzügyi felelősség.

7.14. Az adatkezelés jogszabályi háttere

Az adatkezelő a szolgáltatások szerződésszerű nyújtása és teljesítése során garantálja az Infotv. valamint az egyéb vonatkozó adat-, biztonsági- és titokvédelmi szabályokban – különös tekintettel az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletében (a továbbiakban: „GDPR”) – foglaltak érvényre juttatását.8. ADÓZÁS ÉS KÖLTSÉGEK


A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, illetve a járulékos költségeket a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli, vele szemben a Játékosok semmilyen további igényt nem érvényesíthetnek; a Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja.9.VEGYES RENDELKEZÉSEK


9.1. A Regisztrációk hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés során keletkezett károkért vagy e hibák miatti károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.2. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.officedepot.hu honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a honlapot, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. Szervező kizárja a felelősségét a honlap rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap egyáltalán nem, vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

9.3. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált email címek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

9.4. Ha a játékos adat- illetve kódfeltöltés vagy regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló honlapjával, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.5. A Játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a www.offiecepot.hu domainről, illetve a webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a honlap részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Játékosok Regisztrációjába stb. a Játékos azonnali kizárását eredményezi.

9.6. A jelen Játékra és játékszabályzatra irányadó jog kizárólag a magyar jog. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a résztvevők megfelelő tájékoztatása mellett.Budapest, 2021. április 22


Bestbyte Kft.

Szervező