Azért használunk cookie-kat, hogy eredményesebbé, gördülékenyebbé és kellemesebbé tegyük felhasználóink számára a webhely használatát. Az általunk használt cookie-kkal és a letiltásukkal kapcsolatos tudnivalókért kattintson ide.

PROMÓCIÓS JÁTÉK

RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE


A „Iratkozz fel hírlevelünkre most és nyerj” elnevezésű promóciós játék (a továbbiakban: „Játék”) szervezője és lebonyolítója a BestByte Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 45.) (a továbbiakban: „Szervező”), amely a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) foglaltaknak megfelelően jár el.

A Játék időtartama alatt jelen Játékszabályzat hozzáférhető minden Játékos számára az Office Depot honlapján (www.officedepot.hu/hirek/hirlevel-nyeremenyjatek).

A Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Játékszabályzat folyamatos elérhetőségét.


2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI


2.1. A Játékban való részvétel feltétele a Játékra történő regisztráció az alábbiak szerint

A Játékban kizárólag azok a magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint magyar állampolgársággal rendelkező, 18. életévüket betöltött vagy 14-18 év közötti, a Játékban való részvételre vonatkozóan előzetes szülői hozzájárulással rendelkező, a 2.10. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személyek (a továbbiakban: „Játékos”) vehetnek részt, akik a Játék 3. pontban írt időtartama alatt,

2.1.1. a www.officedepot.hu weboldalon feliratkozik az Office Depot hírlevélre,

és

2.1.2. melynek során a hatályos ÁSZF és adatkezelési tájékoztató elfogadása mellett megadják a következő valós adataikat: teljes név, elérhetőség, egyéb információk (a továbbiakban: „Regisztráció” vagy „Regisztrálás”).

és

2.1.3. a Játékban való részvétellel, illetve a Regisztrációval egyidejűleg elfogadják a jelen Játékszabályzatban leírt valamennyi feltételt.


2.2. A Játék időtartama alatt a Játékos egy email címmel kizárólag egyszer jogosult a 2.1.2. pontban foglaltaknak megfelelően Regisztrálni.


2.3. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Promóciós Időszak előtt és után hírlevélre feliratkozó Játékos nem lesz jogosult a Játékban részt venni.


2.4. A Játékos köteles valós email címet megadni a feliratkozáskor, amely a Nyeremény átvételének előfeltétele lehet.


2.5. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

A Játékosok a Regisztráció során megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.


2.6. A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós vagy hibás formátumú email címeket tartalmazó Regisztrációk érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban.

2.7. Azok a Regisztrációk, amelyek a Játékszabályzatban leírt előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Regisztrációk számítógépes rögzítésre kerülnek.


2.8. A Szervező a nem valós adatokat megadó Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból. A Regisztrációkat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A Szervező kizárólag azokat a Regisztrációkat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Játékba.


2.9. A Regisztráció beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például – de nem kizárólagosan – kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.


2.10. A Játékból ki vannak zárva a Szervező vagy a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb személy munkavállalói és mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a jelen pontban lévő kizáró ok fennállásával, valamint a Játékszabályzatban foglaltaknak való megfeleléssel kapcsolatosan a Szervező nyilatkozatot kérhet a Játékostól. A nyilatkozat tétel megtagadása esetén a Szervező jogosult a Nyereményt a Tartaléknyertes részére átadni.3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA, A NYEREMÉNYSORSOLÁS IDŐPONTJA


3.1. A Játék 2021. március 08. 00 óra 00 perctől 2021. április 07. 23 óra 59 percig tart (a továbbiakban: „Promóciós Időszak”) A hírlevélre való 2.1.2. pont szerinti Regisztrálásának határideje: 2021. április 07. 23 óra 59 perc.


3.2. A nyereménysorsolás időpontja: 2021. április 13. 14 óra 00 perc.4. A JÁTÉK MENETE


4.1. Nyereménysorsolás

4.1.1. A Szervező a 3.2. pontban meghatározott időpontban, az 5.1.1. pontban meghatározott egyes Nyereményekre vonatkozóan nyerteseket (a továbbiakban: „Nyertes”) sorsol az alábbiak szerint:

- Bruttó 10.000 Ft értékű Office Depot vásárlási kedvezményre jogosító kupon Nyeremény vonatkozásában összesen 3 (három) darab Nyertes, mely beváltható 2021. június 30-ig

4.1.2. A nyereménysorsoláson minden olyan, a Játékszabályzatnak megfelelő Játékos részt vesz, akik a Promóciós Időszak alatt feliratkoznak az Office Depot hírlevélre a www.officedepot.hu weboldalon keresztül.

4.1.3. A jegyzőkönyvezett nyereménysorsolásra és a Nyertesek meghatározására a Szervező háttérrendszerébe beérkező, a Regisztráció során megadott adatok alapján, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással történik sorsolási 3 tagú sorsolási bizottság jelenlétében. A sorsolás nem nyilvános.


A sorsolás során alkalmazott program megnevezése: www.random.org


A sorsolás lebonyolításának menetét minden esetben a Szervező jegyzőkönyvben rögzíti.

A sorsolás helyszíne: 1139 Budapest, Frangepán utca 46.


4.1.4. Egy Játékos egy nyereménytípusból maximum 1 (egy) darabot nyerhet meg a promóció során. Amennyiben a Játékos az adott ajándéktípusból korábban már 1 (egy) darabot megnyert, úgy a később feltöltött Regisztrációja érvénytelen és az adott nyereménytípus a Tartaléknyertest illeti meg az 4.2. pont alapján.


4.2. Tartaléknyertes

4.2.1. A sorsoláson az egyes nyereménytípusokhoz – kivéve a főnyereményt –tartozó Nyertesek mellett 1 darab tartaléknyertes (a továbbiakban: „Tartaléknyertes”) is kisorsolásra kerül. A Tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válhatnak Nyertessé, amennyiben az eredeti Nyertes Regisztrációja a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint érvénytelenné válik. A sorsolások nem nyilvánosak. A sorsolás lebonyolításának menetét minden esetben a Szervező jegyzőkönyvben rögzíti a sorsolás során.


4.3. Érvénytelen Regisztráció

4.3.1. Érvénytelen a Regisztráció, amennyiben:

- a Játékos nem töltötte be a 18. életévét, vagy 14-18 év közötti és nem rendelkezik a Játékban való részvételre vonatkozóan előzetes szülői hozzájárulással,

- a Játékos nem magyar állampolgár,

- a Játékos nem természetes személy,

- a Játékos nem magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy,

- a Játékos érvénytelen vagy hibás formátumú email címmel regisztrál

- a Játékos a Szervező vagy a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb személy alkalmazottja , vagy ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója,

- amennyiben a Játékos az email-es nyereményértesítést követően 5 munkanapon belül nem jelzi igényét a Szervező felé az erdeklodes@officedepot.hu elérhetőségén ,

- a Nyertes a Regisztráció során tévesen adta meg saját adatait, és a Nyeremény átadása ennek következményében meghiúsul,

- a Játékos kérelmezi a Szervezőtől az adatkezelésének megszüntetését,

- amennyiben a Játékos a jelen Részvételi és Játékszabályzat 2.11. pontjában foglaltak szerint a Játék során bármilyen módon csalást követ el,

- amennyiben a Játékos nem veszi át 2 alkalommal a Nyereményét.5. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA


5.1. Nyeremények

5.1.1. A Játékban az alábbi nyeremények kerülnek kiosztásra (a továbbiakban: „Nyeremény”)

- Bruttó 10.000 Ft értékű Office Depot vásárlási kedvezményre jogosító kupon Nyeremény vonatkozásában összesen 3 (három) darab Nyertes, mely beváltható 2021. június 30-ig

5.1.2. A Nyeremények sorsolása a Promóciós Időszak leteltét követően történik. A Nyertes köteles együttműködni a Szervezővel vagy a megbízásából eljáró vállalkozással annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására legkésőbb a Promóciós Időszakot követően 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, és ebből kifolyólag a Nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a Nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő. Amennyiben a Nyertes a Nyereményt nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. A Szervező a jogosult megvizsgálni, hogy a jelen Játékszabályban meghatározott kritériumoknak megfelel-e a Nyertes.

Az ajándékok változásának jogát a Szervező a promóció teljes időtartama alatt fenntartja!

5.1.3. Amennyiben a Nyertes Regisztrációja érvénytelennek minősül, a Szervező a 4.2. pontban foglaltak szerint választott Tartaléknyertest nyilvánítja Nyertesnek. A Tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válhatnak jogosulttá a Nyereményre, amennyiben a Nyertes vagy az előttük álló Tartaléknyertes Regisztrációja bármely okból érvénytelen.

5.1.4. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.


5.2. Nyertesek értesítése

5.2.1. A Szervező a Nyeremények Nyerteseit legkésőbb a sorsolást követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti a Regisztráció során megadott elérhetőségen (továbbiakban: „Értesítés”). A Nyertes az emailben szereplő elérhetőségen köteles az Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, illetve a Főnyeremény Nyertese köteles pontosan megjelölni azt a magyarországi címet, amelyre a Főnyeremény kézbesítését kéri. Ellenkező esetben a Nyertes Regisztrációja kizárásra kerül és a Szervező Tartaléknyertest jelöl ki. Amennyiben Szervező a Nyertest a Regisztráció során megadott adatok valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül, vagy a Játékos az Értesítésre nem reagál, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. Szervező e körben kizárja kártérítési, illetve egyéb felelősségét.


5.3. Nyeremények átadása

5.3.1. Az egyes Nyeremények átvételének részleteit a Nyertessel e-mailben vagy telefonon egyezteti a Szervező.

A Nyertesnek a Nyeremény átvételére 30 (harminc) nap áll rendelkezésére. Ha a Nyeremény átadása a megadott időn belül nem kerül sor, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.

5.3.2. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.6. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL


A Játékról részletes információk a www.officedepot.hu/hirek/hirlevel-nyeremenyjatek honlapon érhetők el. A résztvevők kérdéseiket, illetve észrevételeiket elküldhetik az erdeklodes@officedepot.hu email címre, vagy felvehetik a kapcsolatot a 06 1 44 33 999 információs vonalon (elérhető: hétköznap 09:00 és 17:00 között).7. A JÁTÉKKAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS


7.1. A www.officedepot.hu/hirek/hirlevel-nyeremenyjatek honlapon a Játékra való Regisztráció, valamint a promóciós jellegű szolgáltatásokra történő opcionális feliratkozás önkéntes, amely Regisztrációt vagy a direktmarketing célú megkereséseket a Játékos bármikor, minden következmény nélkül megszüntethet.


7.2. A Játékban való részvétel feltétele a Regisztráció során a jelen adatkezelési tájékoztatásban foglaltak megismerése és azok elfogadása.


7.3. A Szervező, mint adatkezelő adatai


Az adatkezelő neve: BestByte Kft

Székhelye: 1139 Budapest, Fáy u. 45.

Email címe: info@bestbyte.hu


Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatot vagy tájékoztatásra vonatkozó kérvényt kizárólag írásban fogad el a Bestbyte Kft.


Az adatkezeléssel kapcsolatos további általános információkért kérjük, hogy keresse fel az Office Depot (BestByte Kft.) adatkezelési tájékoztatóját a https://www.officedepot.hu/adatkezeles

honlapon.


7.4. Az adatkezelés célja


A Regisztráció során megadott személyes adatok kezelésének célja:

- a promóciós játékban való részvételhez (kódregisztráció a honlapon),

- a nyereménysorsolás lebonyolításához,

- az Értesítők kiküldéséhez,

- a nyereményátadás Nyertesekkel történő egyeztetéséhez, valamint

- a külön hozzájárulás esetében direktmarketing célú megkeresésekhez

kapcsolódó adatkezelés.


7.5. Az adatkezelés jogalapja


A Játékkal összefüggő valamennyi adatkezelés (Regisztráció, sorsolásban való részvétel, Nyeremény átadása és a direktmarketing célú megkeresés során történő adatkezelés) jogalapja az Játékos jelen – részletes tájékoztatáson alapuló − önkéntes hozzájárulása.


7.6. A kezelt adatok köre


A Játékkal összefüggő adatkezelések az alábbi személyes adatokat érintik:

- vezetéknév és keresztnév,

- születési idő,

- nem,

- telefonszám,

- email cím,

- nyilatkozat arról, hogy a Regisztráló személy elmúlt 18 éves,

- nyilatkozat arról, hogy a Regisztráló személy 14 -18 év közötti és szülői hozzájárulással rendelkezem a Játékban való részvételhez,

- nyilatkozat arról, hogy a Játékos hozzájárul-e egyéb reklámcélú megkeresésekhez.


7.7. Az adatkezelés időtartama

7.7.1. A személyes adatok kezelése a Promóció Időszak alatt folyamatos, ezt követően az adatkezelési céloknak (Játékban történő részvétel, direktmarketing szolgáltatás) megfelelően vagy a megadott önkéntes hozzájárulás visszavonásáig tart.

7.7.2. A Játékban Nyereménnyel nem érintett Játékosok személyes adatainak kezelése – hozzájárulás visszavonása hiányában − a Regisztráció időpontjától a Játék lezárulásának napjáig tart. A Játékos a nyilvántartott személyes adatainak törlését, valamint a direktmarketing célú megkeresés visszavonását az info@bestbyte.hu elektronikus elérhetőségen vagy postai úton a 1139 Budapest, Fáy u. 45. címre küldött levélen útján kérelmezheti az adatkezelőtől. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.


7.8. Direktmarketing szolgáltatás

A Szervező csak és kizárólag abban az esetben küld a hatályos direktmarketing szabályok szerint elektronikus levélben promóciós ajánlatokat (hírleveleket), amennyiben ehhez a Játékos a Regisztráció során kifejezetten hozzájárult.

A funkció letiltása a Játékban való részvételt nem befolyásolja!


7.9. Adattovábbítások

A jelen adatkezelési tájékoztatóban részletezett és az abban foglaltak szerint rögzített személyes adatok kiadását előírhatja törvény, különösen bűnüldözési, nemzetbiztonsági, vagy honvédelmi célú felhasználásra. Ebben az esetben a Szervező a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően köteles a kért adatokat az eljáró hatóság (nyomozó hatóság, bíróság) rendelkezésére bocsátani.


7.10. Adatfeldolgozás, adatfeldolgozó igénybevétele a Játékkal kapcsolatos adatkezelésben

7.10.1. A Szervező a Wanadis Kft. mint adatfeldolgozó részére (székhely: 1112 Budapest, Budaörsi út 153., Cg. 01-09-885144) az egymással kötött adatfeldolgozási szerződés alapján a felhasználói élmény növelése érdekében a Játékos

- keresztnevét,

- vezetéknevét;

- email címét

az adatkezelés céljából titkosított csatornán átadja, amely adatfeldolgozó a Játékban résztvevő és ezt a szolgáltatást kérő, az ehhez szükséges adatkezeléshez kifejezetten hozzájáruló Játékosoknak promóciós ajánlatokat (hírlevelek), az aktuális akciókról stb. tájékoztatást, valamint a nyertesség státuszáról automata Értesítőt küld.

7.10.2. Az adatfeldolgozó részére átadott, a Játékban Nyereménnyel nem érintett Játékosok személyes adatainak kezelése – hozzájárulás visszavonása, illetve hatósági vagy egyéb hivatalos eljárásban történő felhasználás hiányában –a Regisztráció időpontjától a Játék lezárulásának napjáig tart.


7.11. A Játékost az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogok és a jogérvényesítés lehetőségei

7.11.1. A Játékost az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

- tájékoztatáshoz való jog, melynek során a Játékos tájékoztatást kérhet a kezelt személyes adatainak köréről, a kezelés céljáról, az adatok forrásáról, valamint az adatkezelés bármely lényeges körülményéről,

- helyesbítéshez való jog, amennyiben a rögzített adat a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő adat az adatkezelő rendelkezésére áll,

- tiltakozás a személyes adatkezelés ellen, ha az adatkezelés kizárólag az adatkezelő részére jelent előnyöket,

- törléshez való jog, amennyiben az adat törlését törvény nem zárja ki, úgy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 17. § 2) pontjában foglaltak szerint kérheti a Játékos a személyes adatai törlését.

7.11.2. Amennyiben a Játékos úgy véli, hogy az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy közvetlenül a Szervezőhöz fordulhat, illetve vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: „Hatóság”) ügye kivizsgálásának érdekében. A Hatóság vizsgálata ingyenes.


A Hatóság elérhetőségei: 1530 Budapest, Pf.:5., 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Tel.: 06 1/391-1400, Fax: 06 1/391-1410.

Az Játékosnak továbbá lehetősége van jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni. Az Játékod további jogaira és a bírósági eljárás menetére vonatkozó részletes szabályokat az Infotv. 14.§-19.§, valamint a 21. § tartalmazza.


7.12. A Szervező által alkalmazott adatbiztonsági intézkedések

A Szervező a Játékosok adatainak védelme érdekében a Játékosok számítógépével folytatott kommunikáció során többrétű titkosítást alkalmaz. A Szervező a Játékosok, Nyertesek, és Tartaléknyertesek az adatait fokozott biztonsági intézkedésekkel védi az illetéktelen hozzáféréstől.


7.13. A Játékos felelőssége


A Játékos különös felelőssége, hogy a Regisztrációban közölt, a Játéban való részvételhez szükséges email címét megfelelő körültekintéssel és biztonsággal használja. A Játékos felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, amely a személyes adatai felhasználásával jön létre. A Játékos szándékos vagy gondatlan magatartásából származó károkért, illetve az ebből fakadóan bekövetkező, a Játékos személyes adataival való visszaélésekért a Szervezőt, illetve az adatfeldolgozót nem terheli jogi és/vagy pénzügyi felelősség.


7.14. Az adatkezelés jogszabályi háttere


Az adatkezelő a szolgáltatások szerződésszerű nyújtása és teljesítése során garantálja az Infotv. valamint az egyéb vonatkozó adat-, biztonsági- és titokvédelmi szabályokban – különös tekintettel az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletében (a továbbiakban: „GDPR”) – foglaltak érvényre juttatását.8. ADÓZÁS ÉS KÖLTSÉGEK

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, illetve a járulékos költségeket a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli, vele szemben a Játékosok semmilyen további igényt nem érvényesíthetnek; a Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja.9.VEGYES RENDELKEZÉSEK


9.1. A Regisztrációk hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés során keletkezett károkért vagy e hibák miatti károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.


9.2. A Szervező a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a Nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a Nyertes a futárszolgálattal megküldött Nyereményét 2 alkalommal nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. Ez nem vonatkozik arra az esetre, amennyiben az átvételre azért nem kerül sor, mert a csomag sérülése folytán a Nyertes annak átvételét megtagadja, illetve az 5.3.3. pont szerinti esetre.


9.3. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.officedepot.hu honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a honlapot, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. Szervező kizárja a felelősségét a honlap rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap egyáltalán nem, vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.


9.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált email címek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.


9.5. Ha a játékos adat- illetve kódfeltöltés vagy regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló honlapjával, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.


9.6. A Játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a www.offiecepot.hu domainről, illetve a webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a honlap részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Játékosok Regisztrációjába stb. a Játékos azonnali kizárását eredményezi.


9.7. A jelen Játékra és játékszabályzatra irányadó jog kizárólag a magyar jog. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a résztvevők megfelelő tájékoztatása mellett.


Budapest, 2021. március 01.


Bestbyte Kft.

Szervező