Kezdőlap
Kosár tartalma
Üres kosár
Bruttó összesen:
 {{model.WebDevizaNem}}
Kosár megtekintése
Kezdőoldal / Adatkezelési tájékoztató
Kezdőoldal / Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

 

1.      Bevezetés.

2.      Milyen személyes adataidat, meddig kezeljük, mire használjuk őket, és milyen felhatalmazás alapján? 

2.1.       Kapcsolatfelvétel

2.2.       Regisztráció.

2.3.       Bejelentkezés.

2.4.       Vásárlás.

2.5.       Rendszerüzenetek.

2.6.       Számlák kezelése.

2.7.       Hírlevél

2.8.       Adatkezelő szolgáltatásának fejlesztése, javítása.

2.9.       Nyereményjáték, promóciós játék.

2.10.          Ügyfélszolgálati ügyintézés, panaszkezelés.

2.11.          Hitelügyintézés.

2.12.          Sütik (cookiek).

3.      Ki kezeli a személyes adataidat, és ki fér hozzá azokhoz?.

3.1.       Az adatkezelő.

3.2.       Adatfeldolgozók.

4.      Ki a BestByte adatvédelmi kérdésekben eljáró munkatársa és mik az elérhetőségei?.

5.      Kinek továbbítjuk a személyes adataidat?.

6.      Milyen jogaid vannak a személyes adataid kezelésével kapcsolatban és hogyan biztosítjuk azok gyakorlását? 

6.1.       Előzetes tájékoztatáshoz való jog.

6.2.       A hozzáférés joga.

6.3.       A helyesbítéshez való jog.

6.4.       A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”).

6.5.       Az adatkezelés korlátozásához való jog.

6.6.       A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítéshez való jog.

6.7.       Adathordozhatósághoz való jog.

6.8.       A tiltakozáshoz való jog.

6.9.       Automatizált döntéshozatal, profilalkotás.

6.10.          Az érintett tájékoztatáshoz való joga az adatvédelmi incidensről

6.11.          Az érintett joga a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez.

6.12.          A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog.

7.      Hogyan biztosítjuk adataid biztonságát?.

7.1.       Adatbiztonság az IT infrastruktúrában.

7.2.       Fizikai adatbiztonság.

8.      Mit teszünk, ha adatvédelmi incidens következik be nálunk?.

 

 

 

1.Bevezetés

A https://www.officedepot.hu/ üzemeltetője a BestByte Kft. A BestByte Kft. (székhelye: 1139 Budapest, Fáy u. 45., cg.: 01-09-923260, adószám: 14858480-2-44; a továbbiakban: „BestByte”, „mi” és ezek nyelvtani formái) adatkezelőként tisztában van azzal, hogy milyen fontossággal bír ügyfelei számára az adatvédelem. Ezért arra törekszünk, hogy világossá tegyük, hogyan gyűjtjük, használjuk, adjuk át, továbbítjuk és tároljuk ügyfeleink személyes adatait.

Az adatkezelési tevékenységünket meghatározó jogszabályok elsősorban:

 • az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „GDPR”)
 • az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. („Infotv.”)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

Az alábbiakban összefoglaljuk Adatkezelési tájékoztatónk legfontosabb elemeit. Kérjük, hogy az adatai feldolgozásának módjával kapcsolatos részletes információkért olvasson tovább.

A jelen Adatkezelési tájékoztatót a BestByte bármikor, egyoldalúan módosíthatja. A jelen Adatkezelési tájékoztató és annak mindenkori módosításai az Office Depot honlapján (https://www.officedepot.hu/) kerülnek közzétételre.

Fontos továbbá gyakran ellenőrizni, hogy nem frissült-e az Adatvédelmi tájékoztatónk. Az Adatvédelmi tájékoztató legfrissebb verziója mindig megtalálható a fenti webcímen. A „hatálybalépés napja” (az oldal tetején) alapján pedig könnyen megállapítható, hogy mikor frissültek legutóbb az adatvédelmi irányelveink.

 

2.Milyen személyes adataidat, meddig kezeljük, mire használjuk őket, és milyen felhatalmazás alapján?

Az adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak lehetnek:

 1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);
 2. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó, mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése)
 3. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése)
 4. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Jogos érdek)

Az adatkezelés jogalapját az alábbiakban adatkategóriánként és adatkezelési célonként külön-külön meghatározzuk a fenti felsorolásra való utalással.

2.1.Kapcsolatfelvétel

Érintettek: minden természetes személy, aki a weboldalunkon található valamely e-mail címünkre üzenetet ír nekünk, illetve telefonon megkeres bennünket.

Adatkezelés célja: Kapcsolattartás.

Adatfajta

Jogalap

Őrzési idő

név

GDPR 6. cikk (1) a)

Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

e-mail cím

telefonszám

 

Az adatkezelés folyamata:

Ha e-mail üzenet, vagy telefonhívás útján megadja számunkra az elérhetőségeit, ezeket kapcsolattartásra, valamint a szolgáltatásunk teljesítésére használjuk.

A fenti adatok megadása nem kötelező, ezek hiányában azonban nem tudunk kapcsolatot tartani Önnel. A hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja, ez azonban nem érinti a korábban, a hozzájárulás alapján történt adatkezeléseket.

2.2.Regisztráció

Érintettek: minden természetes személy, aki a weboldalunkon regisztrál.

Adatkezelés célja: Felhasználói fiók létrehozása és működtetése

Adatfajta

Jogalap

Őrzési idő

név

GDPR 6. cikk (1) a)

Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig, illetve amennyiben szerződéskötésre nem kerül sor, legfeljebb a regisztrációt követő 1 évig.

telefonszám

számlázási cím

szállítási cím

e-mail cím

jelszó

 

Az adatkezelés folyamata:

Weboldalunkon a vásárlás regisztrációhoz kötött. A fiók létrehozásához kizárólag olyan személyes adatokat kérünk, amik a kapcsolattartáshoz, valamint a megrendelés teljesítéséhez szükségesek.

A regisztrációról elektronikus levélben visszajelzést küldünk a megadott e-mail címre.

A fenti adatok megadása nem kötelező, ezek hiányában azonban a felhasználói fiók nem hozható létre. A hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja, ez azonban nem érinti a korábban, a hozzájárulás alapján történt adatkezeléseket.

A regisztráció törlése után is őrizzük azokat az adatokat, amelyek a szerződés teljesítéséhez, vagy jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükségesek (pl. számlák őrzése, jótállási és szavatossági igények teljesítése).

2.3.Bejelentkezés

Érintettek: minden természetes személy, aki a weboldalunkon a regisztrált adataival bejelentkezik.

Adatkezelés célja: Felhasználói fiók működtetése

Adatfajta

Jogalap

Őrzési idő

e-mail cím

GDPR 6. cikk (1) a)

Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

Facebook fiókhoz tartozó e-mail cím (ha eltér az Office Depot fiók e-mail címtől)

Facebook fiókhoz tartozó név (ha eltér az Office Depot fiók névtől)

Google fiókhoz tartozó e-mail cím (ha eltér az Office Depot fiók e-mail címtől)

Google fiókhoz tartozó név (ha eltér az Office Depot fiók névtől)

jelszó

 

Az adatkezelés folyamata:

A felhasználói fiókba való bejelentkezéshez a fenti adatok megadása szükséges. A fiókban az Érintett láthatja megrendeléseit, azok státuszát, a kapcsolódó számlákat, a garancia ügyintézés folyamatát, aktuális kuponjait, valamint beállításokat végezhet a fiókjára vonatkozóan.

A fenti adatok megadása nem kötelező, ezek hiányában azonban a felhasználói fiók nem hozható létre. A hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja, ez azonban nem érinti a korábban, a hozzájárulás alapján történt adatkezeléseket.

2.4.Vásárlás

Érintettek: A webáruházban megrendelést leadó természetes személyek.

Adatkezelés célja: megrendelés teljesítése

 

 

 

Adatfajta

Jogalap

Őrzési idő

regisztráció adatai

GDPR 6. cikk (1) a)

Hozzájárulás

A hozzájárulás visszavonásáig

 

A tranzakcióhoz kapcsolódó adatokat a hozzájárulás visszavonása után is megőrizzük az esetlegesen felmerülő igény-és jogérvényesítések céljából, az általános polgári jogi elévülés tartama alatt (a vásárlást követő 5 évig).

tranzakció azonosító

tranzakció összege

megrendelt termék(ek)

számlázási cím (ha eltér a regisztráció során megadottól)

szállítási cím (ha eltér a regisztráció során megadottól)

 

Az adatkezelés folyamata:

A megrendelés teljesítése során a regisztráció során megadott adatokat a fenti kiegészítésekkel használjuk.

A fenti adatok megadása nem kötelező, ezek hiányában azonban a megrendelés nem teljesíthető. A hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja, ez azonban nem érinti a korábban, a hozzájárulás alapján történt adatkezeléseket.

A hozzájárulás visszavonását követően a további megőrzés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) f) pontja, az adatkezelő jogos érdeke. A jogos érdekre vonatkozóan érdekmérlegelési tesztet végeztünk, amelynek eredményeképpen megállapítottuk, hogy az adatkezelés jogszerű.

Az Érintettnek lehetősége van tiltakozni az adatkezelés ellen (részletesen lásd: 5.8 pont).

2.5.Rendszerüzenetek

Érintettek: Minden természetes személy, aki a weboldalunkon regisztrál.

Adatkezelés célja: Rendszerüzenetek küldése.

Adatfajta

Jogalap

Őrzési idő

név

GDPR 6. cikk (1) f)

Az adatkezelő jogos érdeke

A felhasználói fiók törléséig

elektronikus levelezési cím

push üzenet esetén: Office Depot fiók

 

Az adatkezelés folyamata:

Az Office Depot a regisztrációval rendelkező Felhasználóknak időről időre rendszerüzeneteket küld. Rendszerüzenet minden olyan üzenet, amely az Office Depot webáruház működésével, esetleges szolgáltatás kimaradásaival, karbantartásával, az Általános Felhasználási Feltételekkel, az Adatkezelési tájékoztatóval, vagy azok módosításával,  a Felhasználók Office Depot webáruházzal kapcsolatos jogaival, kötelezettségeivel kapcsolatos, beleértve az egyes igénybe vett szolgáltatásokról küldött visszaigazoló üzeneteket, igazolásokat, értesítéseket, megerősítéseket, elektronikus nyugtákat, számlákat is

A jogos érdekre vonatkozóan érdekmérlegelési tesztet végeztünk, amelynek eredményeképpen megállapítottuk, hogy az adatkezelés jogszerű.

Az Érintettnek lehetősége van tiltakozni az adatkezelés ellen (részletesen lásd: 5.8 pont).

2.6.Számlák kezelése

Érintettek: Minden természetes személy, aki vásárol a webshopunkban.

Adatkezelés célja: Számviteli törvény szerinti bizonylat kezelése.

Adatfajta

Jogalap

Őrzési idő

név

GDPR 6. cikk c) pont (Jogi kötelezettség teljesítése)

szerződéses kapcsolat megszűnését követő 8+1 év

cím

 

Az adatkezelés folyamata:

Magánszemélyek esetében a bizonylatok tartalmaz(hat)nak személyes adatot. Ezeket az iratokat megőrizzük a számviteli törvényről szóló 2000. évi C. törvény 169. § előírásainak megfelelően.

Az adatok megadása a vonatkozó jogszabály alapján a kötelező. Elmulasztása esetén a számla nem fogadható el. Az adatokat elektronikusan tároljuk.

Az adatok ellenőrzés esetén átadásra kerülnek az illetékes szerv (NAV) részére.

2.7.Hírlevél

Érintettek: Minden természetes személy, aki a weboldalunkon feliratkozik hírlevelünkre.

Adatkezelés célja: Hírlevél küldése

Adatfajta

Jogalap

Őrzési idő

név

GDPR 6. cikk (1) a)

Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

elektronikus levelezési cím

feliratkozás időpontja

IP cím

hírlevelek megnyitásának adatai

a személyre szabott ajánlatokhoz a korábbi vásárlások adatai

önként megadott egyéb profiladatok

 

Az adatkezelés folyamata:

A fenti adatok megadása nem kötelező, azok hiányában azonban a hírlevél küldésére nem nyílik lehetőségünk. Amennyiben hírlevelünkre feliratkozik, lehetőséget ad számunkra, hogy személyre szabott ajánlatokat készítsünk és küldjünk Önnek, valamint tájékoztathassuk a Társaság által forgalmazott termékekről és szolgáltatásokról.

Amennyiben webáruházunkban az „előrendelés” funkciót használja, az Előrendelés gombra kattintással hozzájárul ahhoz, hogy az előrendelt termékre vonatkozóan értesítsük a legfrissebb hírekről, információkról, változásokról.

Az Érintett a hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja, ez azonban nem érinti a korábban, a hozzájárulás alapján történt adatkezeléseket.

2.8.Adatkezelő szolgáltatásának fejlesztése, javítása

Érintettek: Minden természetes személy, aki a weboldalunkon hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltatásunk fejlesztésére vonatkozó kérdésekkel megkeressük.

Adatkezelés célja: szolgáltatásunk fejlesztése, javítása

Adatfajta

Jogalap

Őrzési idő

név

GDPR 6. cikk (1) a)

Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

elektronikus levelezési cím

 

Az adatkezelés folyamata:

A fenti adatok megadása nem kötelező. Amennyiben hozzájárul az adatkezeléshez, lehetőséget ad számunkra, hogy vásárlását követően elektronikus levélben megkeressük, és a véleményét kérjük termékeinkkel, vagy a szolgáltatásunkkal kapcsolatosan. A megkeresés az egyes vásárlásokat követően egy alkalommal történik, és egy rövid értékelést kérünk, amelyet a weboldalunkon tud megadni.

Az Érintett a hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja, ez azonban nem érinti a korábban, a hozzájárulás alapján történt adatkezeléseket.

2.9.Nyereményjáték, promóciós játék

Érintettek: Minden természetes személy, aki a nyereményjátékunkban részt vesz.

Adatkezelés célja: nyereményjáték szervezése, kommunikáció

Adatfajta

Jogalap

Őrzési idő

név

GDPR 6. cikk (1) a)

Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

elektronikus levelezési cím

telefonszám

korábbi vásárlások adatai

önként megadott egyéb profiladatok

 

Az adatkezelés folyamata:

Alkalmanként nyereményjátékot, vagy más hasonló promóciót hirdetünk a weboldalunkon. A nyereményjáték, promóció lebonyolításához a fenti személyes adatok kezelése szükséges.

Az adatok megadása nem kötelező, ugyanakkor ezek hiányában az Érintett nem tud részt venni a nyereményjátékban.

Az Érintett a hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja, ez azonban nem érinti a korábban, a hozzájárulás alapján történt adatkezeléseket.

2.10.Ügyfélszolgálati ügyintézés, panaszkezelés

Érintettek: Minden természetes személy, aki ügyfélszolgálatunkhoz megkereséssel, panasszal fordul.

Adatkezelés célja: Ügyintézés, panaszkezelés

Adatfajta

Jogalap

Őrzési idő

név

GDPR 6. cikk (1) a)

Hozzájárulás

A hozzájárulás visszavonásáig.

 

Reklamáció esetében az adatokat a hozzájárulás visszavonása után is megőrizzük az esetlegesen felmerülő igény-és jogérvényesítések céljából, az általános polgári jogi elévülés tartama alatt (a panasz ügyintézést követő 5 évig).

elektronikus levelezési cím

telefonszám

korábbi vásárlások adatai

megkeresés, reklamáció tárgya

 

Az adatkezelés folyamata:

Amennyiben felkeresi ügyfélszolgálatunkat reklamáció, vagy más ügyintézés kapcsán, a fenti személyes adatok kezelése szükséges.

Az adatok megadása nem kötelező, ugyanakkor ezek hiányában az ügyintézés, a kapcsolattartás nem lehetséges.

Az Érintett a hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja, ez azonban nem érinti a korábban, a hozzájárulás alapján történt adatkezeléseket.

A hozzájárulás visszavonását követően a további megőrzés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) f) pontja, az adatkezelő jogos érdeke. A jogos érdekre vonatkozóan érdekmérlegelési tesztet végeztünk, amelynek eredményeképpen megállapítottuk, hogy az adatkezelés jogszerű.

Az Érintettnek lehetősége van tiltakozni az adatkezelés ellen (részletesen lásd: 5.8 pont).

2.11.Hitelügyintézés

Érintettek: Az adatkezelő webáruházában vásárló, hitelt igénylő természetes személyek.

Adatkezelés célja: Áruhitel igénylésben közreműködés

Adatfajta

Jogalap

Őrzési idő

teljes név

GDPR 6. cikk (1) a)
hozzájárulás

Az adatok átadása után a választott bank  üzletszabályzatában, illetve adatkezelési tájékoztatójában foglaltak az irányadóak, az átadott adatok kezelésére (így azok megőrzésére, törlésére) is vonatkozóan. Az Adatkezelő az adatokat nem őrzi meg, csupán betekint azokba, hogy összevethesse a regisztráció/vásárlás során megadott adatokkal.

elektronikus levelezési cím

születési idő

anyja neve

telefonszám

rendelés azonosító

rendelés értéke

rendelt termékek megnevezése

választott hitelkonstrukció paraméterei

 

Az adatkezelés folyamata:

Ahhoz, hogy a hiteligénylés folyamatát vásárlóink számára megkönnyítsük, lehetővé tesszük, hogy a fenti személyes adatokat vásárlóink a webshopunkból közvetlenül elérhető banki felületen adhassák meg. Ezeket az adatokat mi nem tároljuk, munkatársaink azonban hozzáférnek a banki felülethez, ahol betekinthetnek azokba, annak érdekében, hogy összevessék az adatokat a regisztráció/vásárlás során megadott adatokkal.

Az adatok megadása nem kötelező, elmulasztása esetén azonban a hitel igénylés nem teljesíthető.

A hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja, ez azonban nem érinti a korábban, a hozzájárulás alapján történt adatkezeléseket.

2.12.Sütik (cookiek)

Az Office Depot honlap meglátogatásakor és a szolgáltatások igénybe vétele során kisméretű adatfile-okat, úgynevezett sütiket vagy cookie-kat helyezünk el a Felhasználó böngészőjében és HTML-alapú e-mailekben a jelen adatkezelési tájékoztatónak megfelelően.

A sütik olyan kisméretű adatfájlok, amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A cookie lehetővé teszi annak felismerését, hogy a Felhasználó mikor jelentkezett be utoljára a honlapra, a fő célja a cookie-nak az, hogy lehetővé tegye a Felhasználó számára egyéniesített ajánlatok, reklámok Felhasználónak való elérhetővé tételét, amelyek személyre szabják a Felhasználói élményt a honlap használata során és a Felhasználó személyes szükségleteit fejezik ki.

A cookie-k számos hasznos célra használhatók.

 • Biztonság: a biztonság támogatása és lehetővé tétele, és a BestByte segítése a jogsértő magatartások észlelésében.
 • Preferenciák, tulajdonságok és szolgáltatások: a cookiek képesek megmondani a BestByte-nak, hogy a Felhasználó melyik nyelvet preferálja, mik a Felhasználó kommunikációs preferenciái, segítenek a Felhasználónak formanyomtatványok kitöltésében a honlapon, könnyebbé téve azokat.
 • Hirdetés: a BestByte cookiekat alkalmazhat arra, hogy megmutassák a Felhasználónak a releváns hirdetéseket a honlapon és azon kívül is. Olyan cookie-k alkalmazása is előfordulhat, amelyek megmutatják, hogy vajon a Felhasználók, akik láttak egy reklámot a honlapon, később meglátogatják-e a hirdető weboldalát. Hasonlóan, a BestByte üzleti partnerei is használhatnak cookie-kat annak meghatározására, hogy vajon a BestByte megjelenítette-e a honlapon a hirdetésüket és az hogyan teljesített, és tájékoztatást küldhetnek a BestByte-nak arról, hogy hogyan viselkedik a Felhasználó a hirdetésekkel kapcsolatban. A BestByte olyan partnerrel is együttműködhet, amely a Felhasználónak a honlapon vagy azon kívül reklámot jelenít meg, miután a Felhasználó meglátogatta a partner honlapját.
 • Teljesítmény, analitika és kutatás: az ilyen cookiek segítenek a BestByte-nak annak megismerésében, hogy a különböző helyeken hogyan teljesít a honlap. Olyan cookiekat is alkalmazhat a BestByte, amelyek értékelik, javítják, kutatják a honlapot, a termékeket, funkciókat, szolgáltatásokat, beleértve, amikor a Felhasználó belép a honlapra más honlapokról, vagy eszközöket, mint például a Felhasználó számítógépe vagy mobileszköze.

 A fentiek alapján az általunk alkalmazott sütik típusai:

 Az oldal működéséhez szükséges sütik (Alapvető cookie-k):

 • a felhasználó által rögzített adatokat tároló sütik („user-input cookies”): ezek olyan munkamenet-sütik, amelyek munkamenet-azonosítóra (egy véletlenszerű ideiglenes azonosítószámra) épülnek, és amelyek legkésőbb a munkamenet végén, a böngészőből való kilépéskor lejárnak. Ők a felhasználói adatbevitelt biztosítják, vagyis a felhasználó tevékenységéhez kötődnek a szolgáltatóval történő üzenetváltások (pl. formanyomtatvány kitöltéséhez, vagy egy gombra való kattintás) során.
 • multimédia-lejátszó munkamenet-sütik („multimedia player session cookie”): a videó vagy audió tartalom visszajátszásához szükséges technikai adatok (képminőség, a hálózati kapcsolat sebessége és a pufferelési paraméterek) tárolására használjuk. Ezek a sütik is lejárnak a böngészőprogramból történő kilépéskor.
 • közösségi tartalommegosztó sütik: lehetővé teszik, hogy a közösségi hálózat felhasználói megoszthassák az általuk kedvelt tartalmakat az ismerőseikkel. Ezek a sütik törlődnek, amikor a felhasználó „kijelentkezik” a közösségi hálózati platformról, illetve lezárja a böngészőt.

Kényelmi szolgáltatásokhoz” szükséges sütik (Funkcionális cookie-k):

Az ilyen célokkal rendelkező sütik nem tekinthetők „feltétlenül szükségesnek” a felhasználó által kifejezetten kért szolgáltatások nyújtásához, ezért külön jóváhagyás szükséges a használatukhoz.

 • Közösségi tartalommegosztó nyomon követési sütik: amennyiben közösségi hálózatok tagjai bejelentkezett állapotban jóváhagyták az adott közösségi hálózat beállításánál a „követést”, például viselkedés-alapú reklámok megjelenítéséhez.
 • Saját látogatáselemzők: a látogatáselemzők a weboldal látogatottságát mérő statisztikai eszközök, sütiket alkalmaznak. Ezek az eszközök megbecsülik az egyedi látogatók számát, azonosítják a keresőmotorokon leggyakrabban használt azon kulcsszavakat, amelyek az adott weboldalhoz vezetnek, illetve nyomon követik egyes webnavigációs kérdéseket. Ők kizárólag saját összesített statisztikákra vonatkozó célokra, a látogatói igények gyorsabb, pontosabb kiszolgálására szolgálnak.

Teljesítmény méréshez szükséges sütik (Teljesítménycookie-k):

Ezen sütik információt biztosítanak számunkra a honlap megfelelő fejlesztéséhez a felhasználói igények felmérésén keresztül. Ezek a sütik olyan információkat gyűjtenek, mint például melyik menüpontra vagy a honlap melyik részére kattintott, hány oldalt keresett fel, időben milyen hosszú volt az egyes munkamenet, milyen dokumentumokat töltött le. Ennek biztosítására ún. harmadik fél általi sütiket is használunk

Analitikai célú sütik kezelése (Google Analytics): jelen weboldal a Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatását alkalmazza. A Google Analytics (a továbbiakban: GA) a felhasználók számítógépén tárolt „sütik” (lásd fentebb), szövegfájlok segítségével elemzi a webhelyen létrejött felhasználói interakciókat, vagyis ezek a sütik információt gyűjtenek a weboldal használatáról, pl. a látogató melyik oldalt nézte meg, hova kattintott, hány oldalt keresett meg, milyen hosszú volt az egyes megtekintések ideje, milyen hibaüzenetekkel találkozott stb. A GA-szolgáltatás igénybevétele keretében a BestByte nem gyűjt személyes adatokat, nem tárolja az Ön nevét vagy lakcímét, a gyűjtött adatok nem alkalmasak az Ön azonosítására. Ezek a sütik nem tudják – és nem is akarják – konkrétan beazonosítani a látogatókat (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik).

A fenti információkat a Google a webhelyek üzemeltetőjének megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnap-látogatási szokásait, riportokat állítson össze a webhelyek használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen az üzemeltető felé. Ennek ellenére Ön bármikor úgy dönthet, hogy letiltja a weboldalon belüli anonim böngészési tevékenységet figyelő analitikai célú sütiket.

A sütik tárolása a böngésző-szoftver megfelelő beállításával megakadályozható. A hivatkozásra kattintva bővebb tájékoztatást kaphat arról, hogyan tilthatja le az adott sütiket:

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Azok a látogatóink, akik nem szeretnék, hogy a GA jelentést készítsen a jelen honlapon folytatott tevékenységükről, telepíthetik a GA ún. letiltó böngészőbővítményét. Ez a kiegészítő arra utasítja a GA-t, hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Ha le szeretné tiltani a GA webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

Kérjük figyeljen arra, hogy a letiltó böngészőbővítmény csupán közvetlenül a letöltésre használt böngésző és számítógép esetében fut, a letöltést követően már ne deaktiválja vagy törölje a letiltó bővítményt, ellenkező esetben a böngészője helyreállítja magát és GA alkalmazás újra működőképes lesz. Az adatgyűjtés a Google Analytics-on keresztül is megakadályozható. Ebben az esetben egy „Opt-Out-Süti” lesz a számítógépére helyezve, ami a jövőbeli látogatási információk gyűjtését megakadályozza.

„Remarketing” sütik (Hirdetési cookie-k):

A BestByte a látogatószám növelése céljából a Google Ads, a Criteo és a Facebook Pixel hirdetési célú szolgáltatását (úgynevezett remarketing sütiket) használja. Ezek segítségével célzott hirdetések jeleníthetők meg az oldal látogatói számára. A Google Ads a Google kattintás alapú hirdetési rendszere, amely az internet felhasználók szármára keresési és böngészési szokásaik alapján személyre szabott hirdetéseket jelenít meg. A Facebook Pixel szolgáltatáshoz a felhasználói eszközökön cookie elhelyezése szükséges. A Facebook és a Google ezen adatkezelési tevékenységét a Facebook és a Google fiókodban szabályozhatod és állíthatod be.

Az adatokat ezek a sütik személyhez nem kötik. A hirdetések megjelenítését az Ön további böngészési szokásainak függvényében a hirdetők végzi.

A cookie-k ellenőrzése, irányítása:

Az általunk használt sütikkel kapcsolatban részletes tájékoztatást és beállítási lehetőségeket biztosítunk a weboldal első alkalommal történő meglátogatása során felugró ablakban.

A legtöbb böngésző lehetővé teszi, hogy a Felhasználók kontrollálják a beállításokon keresztül a cookie alkalmazását. Mindazonáltal, ha a Felhasználó korlátozza a honlapot a cookie használatában, az ronthatja a felhasználói élményt, mivel az nem kerül többé a felhasználóra személyre szabásra. A felhasználó ezen kívül leállíthatja a személyre szabott beállítások mentését is, mint például a bejelentkezési információkét.

Ha a Felhasználó nem kívánja, hogy a BestByte cookie-kat alkalmazzon, amikor meglátogatja a honlapot, a számára megfelelő beállításokat alkalmazhatja a weboldalunk első meglátogatásakor felugró ablakban.

A későbbiekben a felhasználó a böngészőjében a beállítások menüpontban megszüntetheti egyes cookiek alkalmazását. Annak érdekében, hogy a BestByte tudomást szerezzen arról, hogy a felhasználó letiltotta egyes cookiek használatát, a BestByte letiltási cookiet helyez el a Felhasználó eszközén, így a BestByte tudni fogja, hogy nem helyezhet el cookiekat akkor, amikor a Felhasználó következő alkalommal meglátogatja a honlapot. Ha a Felhasználó nem kíván cookiekat kapni, a Felhasználó megváltoztathatja a böngésző beállításait a számítógépén.

 

3.Ki kezeli a személyes adataidat, és ki fér hozzá azokhoz?

3.1.Az adatkezelő

Az 1. pontban meghatározott adataid adatkezelője a BestByte Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09- 923260; székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 45.), melynek elérhetőségei és cégadatai az alábbiak:

BestByte Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-923260

Adószám: 14858480-2-41

Székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 45.

Képviselője: Tóth Zoltán ügyvezető

E-mail cím: info@bestbyte.hu

Telefonszám: +36 1 888 3 222

A BestByte részéről adataidhoz a BestByte munkavállalói férnek hozzá abban a körben, amely munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges. A személyes adataidhoz való hozzáférési jogosultságokat szigorú belső szabályzatban rögzítjük.

3.2.Adatfeldolgozók

Adataid kezeléséhez, tárolásához különböző vállalkozásokat veszünk igénybe, akikkel a jogszabályoknak megfelelően adatfeldolgozói szerződést kötöttünk. Az alábbi adatfeldolgozók végzik adataid feldolgozását:

Adatfeldolgozó neve

Címe

Tevékenység

CENSOR'2000 Bt.

2700 Cegléd, Béke utca 23.

könyvvizsgálat

Iris Kereskedőház Csoport Kft.

1139 Budapest, Frangepán utca 46.

könyvelés, IT infrastruktúra biztosítása, honlapüzemeltetés,

PANOR Informatika Zrt.

1146 Budapest, Hungária krt. 166. B. ép.

rendszergazdai tevékenység

Vision-Software Kft.

1149 Budapest, Pósa Lajos utca 51.

vállalatirányítási rendszer

Wanadis Kft.

1112 Budapest, Budaörsi út 153.

Maileon hírlevélküldő rendszer biztosítása, (hírlevelek küldése, hírlevél adatbázisban az e-mail címek tárolása)

Online Comparison Shopping Kft.

1074 Budapest, Rákóczi út 70-72,

vásárlói elégedettség mérése

Facebook, Inc. (USA)

Palo Alto, California, USA

Profilalkotás, hirdetés, analitikai és mérési szolgáltatás, viselkedésalapú reklám megjelenítése

GOOGLE LLC (

USA - Google Data Protection Office, 1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, California 94043)

Profilalkotás, hirdetés, analitikai és mérési szolgáltatás, viselkedésalapú reklám megjelenítése

Express One Hungary Kft.

1239 Budapest Európa u 12.

Futárszolgálati tevékenység

Trans-Pack Logisztika Kft.

2351 Alsónémedi 3306 hrsz.

Futárszolgálati tevékenység

FoxPost Zrt.

3300 Eger Pacsirta u 35/a.

Futárszolgálati tevékenység

OTP Mobil Szolgáltató Kft.

1143 Budapest Hungária krt 17-19.

Bankkártya tranzakció hitelesítés

Magyar Posta Zrt.

1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

Postai tevékenység

A külföldre történő adattovábbítással kapcsolatos információk:

Harmadik országba csak olyan szolgáltató felé továbbítunk adatot, amely a GDPR 45-47. cikke szerint biztosítja a személyes adatok megfelelő szintű védelmét.

 

4.Ki a BestByte adatvédelmi kérdésekben eljáró munkatársa és mik az elérhetőségei?

Adatkezelési kérdésekben Szabados Gábor munkatársunkhoz fordulhatnak.

Elérhetőségei:

 • e-mail címe: adatvedelem@bestbyte.hu
 • postacíme: 1139 Budapest, Fáy u. 45.
 • telefonszáma: 06 1/44 77 888

 

5.Kinek továbbítjuk a személyes adataidat?

Személyes adataid a fenti adatfeldolgozókon kívül az alábbi címzetteknek továbbítjuk a velük megkötött szerződések alapján:

Adatfeldolgozó neve

Címe

Tevékenység

OTP Bank Nyrt.

1051 Budapest Nádor utca 16.

áruvásárlási- és szolgáltatási gyorskölcsön nyújtása, hitelszerződés megkötése

Cofidis Magyarországi Fióktelepe

1133 Budapest, Váci út 96-98.

áruvásárlási- és szolgáltatási gyorskölcsön nyújtása, hitelszerződés megkötése

Magyar Cetelem Bank Zrt.

1062 Budapest, Teréz krt. 55.

áruvásárlási- és szolgáltatási gyorskölcsön nyújtása, hitelszerződés megkötése

Az adattovábbítás fenti címzettjei a nekik továbbított adatok tekintetében önálló adatkezelőknek minősülnek.

 

6.Milyen jogaid vannak a személyes adataid kezelésével kapcsolatban és hogyan biztosítjuk azok gyakorlását?

6.1.Előzetes tájékoztatáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokra vonatkozó adatkezelés megkezdése előtt átláthatóan, érthetően, világosan és könnyen hozzáférhetően írásban tájékoztatást kapjon az Adatkezelőtől. A tájékoztatást legkésőbb a személyes adatok megszerzésének időpontjában kell átadnia az Adatkezelőnek.

Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

6.2.A hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

6.3.A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

6.4.A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbiek értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A fentiek nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6.5.Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

6.6.A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítéshez való jog

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy kérje az Adatkezelőtől azon címzettek megadását, akikkel személyes adatait közölték. Az Adatkezelő köteles a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy adatkezelés-korlátozásáról valamennyi olyan címzettet tájékoztatni, akivel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

6.7.Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha

a)            az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és

b)           az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az érintett adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát, amennyiben ennek ténye áll fenn, az Adatkezelő az érintett adathordozhatósághoz való jogának gyakorlását az e ténnyel alátámasztott személyes adatok kiadásának mellőzésével teljesíti, melyről indokolt tájékoztatást küld az érintettnek.

6.8.A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

6.9.Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés

a)            az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,

b)           meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít vagy

c)            az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az a) és c) pontban szereplő esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

6.10.Az érintett tájékoztatáshoz való joga az adatvédelmi incidensről

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon az Adatkezelőnél előforduló, őt érintő adatvédelmi incidensről, amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

6.11.Az érintett joga a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

Magyar tagállami felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., honlap: www.naih.hu, telefon: 06-1-391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu).

6.12.A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

 

Ezeket a jogokat az érintettek az alább megadott elérhetőségeink használatával, írásban, illetve előzetes egyeztetés alapján személyesen gyakorolhatják. Minden megkeresésre igyekszünk a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 munkanapon belül válaszolni.

Elérhetőségek a joggyakorlás érdekében:

 • Postai levélben: 1139 Budapest, Fáy u. 45.
 • E-mailben: adatvedelem@bestbyte.hu
 • Személyesen: a 06 1/44 77 888 telefonszámon egyeztetett módon.

Telefonon személyes adatokkal kapcsolatos információkat nem áll módunkban kiadni, mivel nem tudjuk azonosítani a hívó felet.

 

7.Hogyan biztosítjuk adataid biztonságát?

 Mindenre kiterjedő részletes információbiztonsági szabályzattal rendelkezünk az általunk kezelt adatok, információk biztonságának biztosítása érdekében, amely valamennyi munkavállalónkra kötelező, és amelyet valamennyi munkavállalónk ismer és alkalmaz.

 A munkavállalóinkat az adat- és információbiztonság követelményeire vonatkozóan rendszeresen oktatjuk, képezzük.

7.1.Adatbiztonság az IT infrastruktúrában

A személyes adatokat földi szervereken tároljuk, amelyhez szigorú jogosultságkezelési szabályok alapján csak nagyon korlátozott személyi, alkalmazotti kör férhet hozzá. Informatikai rendszereinket időről időre, visszatérően és rendszeresen teszteljük és ellenőrizzük az adat- és IT biztonság megteremtése és fenntartása érdekében.

Az irodai munkaállomások jelszóval védettek, idegen adathordozó használata korlátozott és csak biztonságos körülmények között, ellenőrzést követően megengedett.

A BestByte valamennyi rendszerére, rendszerelemére kiterjedő, rendszeres és folyamatos kártékony szoftverek elleni védelem biztosított.

A programok, alkalmazások és eszközök tervezése, fejlesztése, tesztelése és üzemeltetése során a biztonsági funkciókat kiemelten és elkülönítetten kezeljük.

Az információs rendszer hozzáférési kulcsait (pl. jelszó) titkosítva tároljuk és továbbítjuk, a rendszer biztonságát érintő adatok (pl. jelszavak, jogosultságok, naplók) védelméről a hozzáférési jogosultságok kiosztásánál gondoskodunk.

7.2.Fizikai adatbiztonság

A fizikai adatbiztonság megteremtése érdekében biztosítjuk nyílászáróink megfelelő záródását és védelmét, szigorú látogatási és belépési előírásokat alkalmazunk a látogatókra vonatkozóan. Az irodahelyiség őrzés-védelme 7/24-ben biztosított.

A papír alapú, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok zárt, tűz- és vagyonvédelmet biztosító szekrényben kerülnek elhelyezésre, amelyhez csak meghatározott személyzeti kör fér hozzá megfelelő jogosultságkezeléssel.

Az adathordozó eszközök elhelyezésére szolgáló helyiségeket úgy alakítottuk ki, hogy elegendő biztonságot nyújtsanak illetéktelen vagy erőszakos behatolás, tűz vagy természeti csapás ellen. Az adatátvitelre, valamint mentésre, archiválásra használt adathordozók tárolása pedig csak megbízhatóan zárt helyen történhet.

A mentési adathordozókat megbízhatóan zárt helyiségben, minimum 30 perces tűzállóságú tárolószekrényben tároljuk.

 

8.Mit teszünk, ha adatvédelmi incidens következik be nálunk?

A jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk róla.

 

 

 

Utolsó módosítás dátuma: 2024. június 22.

Utoljára megtekintve