Kezdőlap
Kosár tartalma
Üres kosár
Bruttó összesen:
 {{model.WebDevizaNem}}
Kosár megtekintése
Kezdőoldal / Általános szerződési feltételek
Kezdőoldal / Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1     A jelen Általános Szerződési Feltételek az IRIS Kereskedőház Csoport Kft. (székhely: 1139 Budapest, Frangepán u. 46., továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett www.officedepot.hu internetes oldalán elérhető szolgáltatások (továbbiakban: Szolgáltatás), a Szolgáltatást teljesítő BestByte Kft. (székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 45., továbbiakban: Szolgáltató) illetve igénybe vevője (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

1.2    Az ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Szolgáltató által üzemeltetett www.officedepot.hu webcímen található Webáruházon keresztül történik. A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza.

1.3    A felhasználói fiók létrehozásnak, illetve a Webáruházban történő megrendelés leadásának feltétele, hogy a Felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismerje el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. 

1.4    A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy jogi szempontból a Webáruházban leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett ajánlatnak minősülnek, amelyek alapján az adásvételi szerződés a Szolgáltató Megrendelésre vonatkozó megerősítésével jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz.

1.5    Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és szerződéskötés, valamint a szavatossági/jótállási eljárás nyelve a magyar. A szerződés megkötése is kizárólag magyar nyelven történik és arra Magyarország joga az irányadó. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.


2. KÖZÉRDEKŰ ADATOK

2.1    Az Üzemeltető és Tárhely-szolgáltató adatai

Név: IRIS Kereskedőház Csoport Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1139 Budapest, Frangepán utca 46.
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01 09 899627
Adószám: 14341551-2-44

Elérhetőség, a kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési cím: info@bestbyte.hu


Közvetítői státusz: Az eladott Termékek logisztikai átadása és a pénzügyi teljesítés a www.officedepot.hu  Üzemeltetőjétől teljesen függetlenül történik. 
Figyelemmel arra, hogy a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződésekben az Üzemeltető nem részes fél, így a Felhasználó tudomásul veszi, hogy az ebből fakadóan semmilyen igényét vagy követelését nem jogosult az Üzemeltetővel szemben érvényesíteni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatással kapcsolatos bármely kérdéssel, panasszal vagy igénnyel közvetlenül a Szolgáltatóhoz fordulhat. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az ezzel kapcsolatos további információkat a jelen ÁSZF 5. fejezete tartalmazza.

 

2.2    Szolgáltató adatai:

Név: BestByte Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 45.
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-09-923260
Adószám: 14858480-2-44

Elérhetőség, a kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési cím: info@bestbyte.hu
Telefonos elérhetőség: +36(1)44-77-888

Csomagküldési engedély szám: XIII/14836/2021/B

 

3. A FELHASZNÁLÓ ÉS A VÁSÁRLÓ

3.1    A Szolgáltatást minden olyan természetes személy és jogi személy (a továbbiakban együtt: Felhasználó) jogosult igénybe venni, aki a lentebb megjelölt feltételeknek megfelel valamint elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben, az Adatvédelmi Tájékoztatóban, illetve a www.officedepot.hu  weboldalon közzétett egyéb tudnivalókat és vásárlási feltételeket, és így a www.officedepot.hu  weboldalt meglátogatja, a webáruházban megrendelést ad le.

A Szolgáltatás igénybevételére a Felhasználó kizárólag akkor jogosult, illetve felhasználói fiókot akkor hozhat létre, ha:
•    a természetes személy elmúlt 18 éves és cselekvőképessége nem korlátozott; vagy
•    a természetes személy a 14. életévét betöltött kiskorú és a Szolgáltatás használata során kizárólag a saját, munkával szerzett keresményének erejéig rendelkezik;
•    jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet nevében jár el és Felhasználó szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére.

A Felhasználók saját nevükben, valós és pontos adatok, illetve elérhetőségek megadásával adhatnak le megrendelést, vagy hozhatnak létre felhasználói fiókot. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.2    A Felhasználó által leadott megrendelés megerősítésétől kezdődően a Felhasználó a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerinti Vásárlónak minősül.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hatályos jogszabályok alapján fogyasztónak azon Vásárló minősül, aki a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint a szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. A fogyasztói szerződésekre speciális rendelkezések vonatkoznak.

Mindezekre figyelemmel pedig azon Vásárló, aki szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 4. pontjára figyelemmel vállalkozásnak minősül, jogai és kötelezettségei így eltérők a fogyasztónak minősülő Vásárlóhoz képest. 

 

4. VÁSÁRLÁS FELHASZNÁLÓI FIÓKKAL (REGISZTRÁCIÓVAL), ILLETVE ANÉLKÜL 

4.1    Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Szolgáltatások – így különösen a Webáruházban való vásárlás – igénybevétele regisztrációhoz nem, csupán a szükséges adatok megadásához kötött, azonban a legjobb vásárlói élmény elérése érdekében javasoljuk felhasználói fiók létrehozását. A regisztráció nélkül történő vásárlás esetén is szükséges a mindenkor hatályos ÁSZF elfogadása.

4.2    Felhasználói fiók létrehozása a „Regisztráció” menüpont (www.officedepot.hu/user/regisztracio) alatt a kötelezőként megjelölt adatok megadásával  lehetséges. Az adatok megadását követően a Regisztráció létrejön, melyről a megadott e-mail címre visszaigazoló üzenet kerül kiküldésre. Felhasználói fiók létrehozható továbbá az integrált közösségi média fiókok összekapcsolásával is. 

4.3    Egy Felhasználó kizárólag csak egy felhasználói fiókkal rendelkezhet. Ha az Üzemeltető azt észleli, hogy egy Felhasználó több fiókot is fenntart, jogosult azokat felfüggeszteni. 

4.4    A Felhasználó felelős azért, hogy a felhasználói fiók létrehozása során valós adatok, illetve elérhetőségek adjon meg.  Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó valótlan adatokkal regisztrál, az adott Felhasználó Szolgáltatáshoz történő hozzáférését korlátozza.

A korábban rögzített adatok megváltoztatására a felhasználói fiókba történő bejelentkezés után van lehetőség. Szolgáltatót a regisztrált adatok Felhasználó által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Felhasználó az esetleges regisztrációval kapcsolatos adatváltozásait köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, vagy pedig az adatmódosításokat személyesen elvégezni.

4.5    A Felhasználó felelős azért, hogy olyan e-mail címmel regisztráljon a weboldalra, illetve olyan email címet adjon meg, amely tekintetében rendelkezni jogosult. Az e-mail cím nem lehet ismert márka vagy kereskedelemben használatos univerzális gyűjtőfogalom, csak abban az esetben, ha a Felhasználó jogosult azt használni. Az e-mail cím nem lehet sértő vagy trágár szó.
A www.officedepot.hu Üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációk ellenőrzése során a fentieknek nem megfelelő e-mail címmel létrejött regisztrációkat törölje és erről a Felhasználót értesítse.

4.6    A felhasználói fiók hozzáférési adatainak (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó felelős. Ha a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. A Felhasználó köteles a személyes adatait folyamatosan frissíteni és adatváltozás esetén azt a Szolgálató részére bejelenti, amennyiben az a teljesítéshez vagy egyéb jogos érdek érvényesítéséhez szükséges. A Szolgáltató mindennemű felelősségét kizárja a felhasználói jelszó elfelejtéséből, vagy annak illetéktelenek számára nem a Szolgáltatónak felróható okból történő hozzáférhetővé válásából adódó károkkal szemben.

4.7    A Felhasználó a regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF-ben, és a weboldalon közzétett Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat megismerte és elfogadta, a vonatkozó adatkezelésekhez hozzájárult. 

4.8    A Felhasználó a regisztrációját törölheti az Ügyfélszolgálatnak küldött e-mail üzenettel. Az üzenet feldolgozását követően törlésre kerül a regisztráció. Az Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód. Ezzel kapcsolatos további információkért kérjük tekintsék meg a Szolgáltató Adatvédelmi Tájékoztatóját.

 

5. A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁNAK EGYÉB FELTÉTELEI

5.1     Az Üzemeltető a Szolgáltatást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (EKT) 2. § 13. pontja szerinti közvetítő szolgáltatóként működteti. Az Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal a Szolgáltatás használatával tett felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a Szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Szolgáltatás által elérhetővé tett tartalmat szükség esetén (pl. a későbbi felhasználás céljából) archiválja. A Felhasználó által a Szolgáltatás használatával közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a Szolgáltatás használatával közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken az Üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

5.2     Kérjük szíves együttműködésüket abban, hogy a kifogásolt hely és tartalom megjelölésével haladéktalanul jelezzék az Üzemeltetőnek, ha a Szolgáltatás által elérhető valamely tartalom jogsértő. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja, egyébként amennyiben az Üzemeltető jóhiszemű eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, az EKT rendelkezéseinek megfelelően gondoskodik az információnak a panaszban megjelölt helyről történő eltávolításáról. A Felhasználó a jogsértő információkkal kapcsolatos panaszait a következő címekre továbbíthatja: info@bestbyte.hu


5.3     A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. Következésképpen a Felhasználó köteles gondoskodni arról is, hogy a Felhasználó által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, képek, szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások) harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon (például bűncselekmény elkövetésére buzdítással) nem sértik. Amennyiben a Szolgáltatás használatával a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja. Továbbá a Felhasználó vállalja, hogy minden az Üzemeltető vagy Szolgáltató által megkövetelt intézkedést (például a visszaéléséért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és az Üzemeltető/Szolgáltató ügyben való érintettségének hiányát egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel, visszaélésekkel kapcsolatban és szemben az Üzemeltető és Szolgáltató jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés Üzemeltető nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és az Üzemeltetőnél az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).

5.4     A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén az Üzemeltető, illetve a Szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. A Felhasználó viseli továbbá a Szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között a más Felhasználók által a Szolgáltatás által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek) által a Felhasználó számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során a Felhasználónál keletkezett, illetve a neki felróhatóan másoknak okozott kárt is.

 

6. TERMÉKEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

6.1    A Termékkel/Szolgáltatásokkal kapcsolatos fontos tudnivalókat (így különösen azok lényeges tulajdonságai, jellemzői; műszaki / technikai paraméterek stb.), valamint az eladási árakat a Felhasználó, illetve a Vásárló (a jelen fejezet alkalmazásában és vonatkozó esetekben a továbbiakban együtt: Felhasználó) a termék információs oldalán ismerheti meg még a megrendelése leadása előtt.

6.2    A Webáruházban megjelenített készletinformációk tájékoztató jellegűek, és arra az időpillanatra vonatkoznak, amikor az adatbázis frissítve lett. A Szolgáltató mindent megtesz azért, hogy ezek az adatok naprakészek legyenek, azonban a raktárkészlet gyors mozgásai miatt azokat szavatolni nem tudja, és így egyes (fogyóban levő) termékeket annak ellenére kaphatónak mutathat még az adott termékoldal, hogy azok időközben elfogytak.

6.3    Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül az is, ha a Termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. A Termékek – a vonatkozó jogszabályi előírások szerint – használati utasítását a Termékhez mellékeljük. 

Amennyiben a Webáruházban kínált bármely Termékkel kapcsolatban kérdés merülne fel azt az Ügyfélszolgálaton tudja jelezni a +36(1)44-33-999 telefonszámon, illetve az info@officedepot.hu  e-mail címen.

A Termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) kerül feltüntetésre. A Termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A Termékek ára magyar forintban kerül feltüntetésre. A Szolgáltató által üzemeltetett üzletekben értékesített Termékek árai eltérhetnek a webáruházában rendelhető termékek áraitól.

6.4    A Webáruházban megrendelhető termékek árának változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja, azonban felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a  megrendelés időpontja és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban a vételárváltozás különbözetét megtéríteni. 

6.5   Ha a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül egyes Termékek mellett feltüntetésre, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő megvásárlás lehetőségét azzal, hogy a Felhasználó jogosulttá válik a létrejött adásvételi szerződéstől elállni. A Felhasználót ezen elállási jog indokolás nélkül megilleti. 

Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:
•    a nyilvánvalóan téves, irreális ár, mely az érintett Termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltér;
•    a rendszerhiba miatt megjelenő 0,- Ft-os vagy 100,- Ft alatti vételár;
•    egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár 

6.6    A Megrendelést a Szolgáltató a Webáruházban a Felhasználótól akkor fogadja el, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

6.7    A Szolgáltató csak egy átlagos háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó Megrendeléseket szolgál ki. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató termékenként egyesével jogosult meghatározni azt, hogy egy adott termékből mennyi minősül egy átlagos háztartásban szokásos mennyiségének. Szolgáltatót ezen meghatározási jog egyoldalúan illeti meg. Amennyiben a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy az adott Megrendelés tartalma - beleértve azt az esetet is, ha ugyanaz a Felhasználó (Regisztrált Felhasználó) több megrendelést is ad le a korlátozással érintett Termékre – a háztartásban használatos mennyiségét meghaladja, akkor jogosult a rendelés mennyiségét lecsökkenteni. A Felhasználó tudomásul veszi azt is, hogy a Szolgáltató jogosult meghatározni a kosárba rakható termékek maximális számát. Amennyiben a Szolgáltató ezen egyoldalú leszállítási jogosultságát alkalmazza, akkor a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni.


7. MEGRENDELÉS FOLYAMATA

7.1    Megrendelés leadására sor kerülhet a regisztrációt követő bejelentkezést követően, vagy pedig regisztráció nélkül, ideiglenes vásárlói fiókon keresztül is. A Felhasználó az általa kiválasztott termékeket a "Kosárba tesz" gomb megnyomásával helyezheti el a Vásárlói Kosarába. 

7.2    A Termék Kosárba helyezését követően a Felhasználó a Kosár ikon alatt tekintheti meg a Kosárban lévő termék(ek)et, illetve a „Kosár megtekintése” gombra kattintva viheti végig a megrendelést. Erről az weboldalról a Felhasználó visszaléphet a Webáruházba, vagy a „Folytatás” gombra kattintva léphet tovább a felhasználói fiókba való belépéshez, illetve a „Vásárlás regisztráció nélkül” gomb megnyomásával eljut a Megrendelés leadásához szükséges felületre, ahol sor kerül a szükséges adatok, a szállítási és fizetési mód megadására és a Megrendelés fizetési kötelezettség terhe melletti véglegesítésére.

A Felhasználónak számlázási címet szükséges megjelölnie vagy regisztráció nélküli vásárlás esetén megadnia. Amennyiben a regisztrációval nem rendelkező Felhasználó jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó részére kéri a számla kiállítását, akkor azt a „Vendégként vásárolok” oldalon található „Cég” gombra kattintással teheti meg.

7.3    A számlázási adatok megadását követően a Felhasználónak a szállítási módot szükséges megadnia. A Felhasználó a Termék szállítását az alábbi módokon kérheti: házhozszállítással, személyes átvétellel „Átvétel bolthálózatban” vagy „Átvétel raktárunkban, Foxpost csomagautomatában, GLS csomagautomatában, GLS csomagponton, MPL házhozszállítással, MPL csomagautomatában, illetve MPL Postán maradó csomagponton történő átvétellel is.  Üzleteink listáját a weboldalunkon az „Üzletek” menüpont alatt tüntetjük fel.
•    Átvétel bolthálózatban: Ha a Felhasználó ezt a lehetőséget választja, egy legördülő menüben kell kiválasztania először a várost, majd azon belül szükséges megjelölnie azt az üzletet, ahol a terméket átvenni kívánja.
•    Átvétel raktárunkban: Ha a Felhasználó ezt a lehetőséget választja, egy legördülő menüben kell kiválasztania azt a Raktárpontot, ahol a terméket átveszi.
•    Házhozszállítás, MPL Posta házhozszállítás: Ha a Felhasználó ezt az átvételi módot választja pontos kézbesítési címet kell megadnia. A Házhozszállítással kapcsolatos adatokat és információkat a weboldalunkon a „Fizetési és szállítási információ” pont alatt tüntetjük fel. Házhozszállítás esetén a felhasználó előzetes kérése és jelzése alapján lehetőség van a használt termék elszállítására is. A Felhasználónak ezt az igényét megrendelés során a „Megjegyzés” pontban szükséges feltüntetnie. A régi készülék elszállítására vonatkozó információk weboldalunkon az „E-hulladék átvétel” pontban érhetők el 
•    Átvétel Foxpost, GLS, MPL automatában: Ha a Felhasználó ezt a lehetőséget választja, egy legördülő menüben szükséges kiválasztania először a várost, majd jelölnie azt a Foxpost/GLS/MPL csomagautomatát, ahol a rendelését átvenni kívánja
•    Átvétel GLS csomagponton: Ha a Felhasználó ezt a lehetőséget választja, egy legördülő menüben szükséges kiválasztania először a várost, majd jelölnie azt a csomagpontot, ahol a rendelését átvenni kívánja
•    Átvétel MPL Posta (Postán maradó): Ha a Felhasználó ezt a lehetőséget választja, egy legördülő menüben szükséges kiválasztania először a várost, majd ki kell választania azt a postát, ahol a rendelését átvenni kívánja

7.4    A szállítási adatok megadását követően a Felhasználónak fizetési módot szükséges megadnia. A Felhasználó fizethet:
•    online bankkártyás fizetéssel;
•    üzletben vagy raktárban történő átvétel esetén készpénzes vagy bankkártyás fizetéssel (utánvéttel); valamint
•    online és áruházi hitellel is.

7.5    A fizetési mód kiválasztását és a vonatkozó szabályzatok elfogadását követően a Megrendelés véglegesítés előtt a „Véglegesítés” oldalon a Felhasználó áttekintheti az alábbiak szerinti összegzést: vásárló neve, számlázási adatok, a szállítási mód és adatok, a fizetés mód, a megrendelt Termék nevét, mennyiségét, a Termék bruttó árát, a szállítás költséget és esetlegesen az utánvét díját, valamint összesítve a termékek és az egyéb felmerülő költségek teljes díját bruttó összegben.

7.6     A Megrendelés leadásáig a Felhasználónak lehetősége van bármely adat módosítására. A megrendelést a Felhasználó „Véglegesítés” gombra kattintva adhatja le. 

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a Megrendelés leadása a Felhasználó részére fizetési kötelezettséget keletkeztet. Mindezek alapján tehát a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a „Véglegesítés” gombra kattintással megrendelést ad le, ezzel egyidejűleg kötelezettséget vállal a szolgáltatás ellenértékének megfizetésére (ajánlati kötöttség). Az ellenérték megfizetésére a megrendelés során teljesített bankkártyás fizetéssel, bolti átvétel esetén a Szolgáltató partnerüzletben készpénzzel vagy bankkártyás fizetéssel, illetőleg házhozszállítás esetén utánvéttel van lehetőség. A kiszállított Termék a Szolgáltató tulajdonában marad mindaddig, amíg a vételár-fizetés teljes egészében meg nem történik.

7.7     A Felhasználó (Vásárló) megrendelését töröltetheti. A Felhasználónak ügyfélszolgálatunknak intézett elektronikus levélben vagy telefonos elérhetőségünkön van lehetősége elállni a megrendelésétől. Ebben az esetben, ha a megrendelés online bankkártyás fizetéssel kifizetésre került, a Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelés értékét visszatéríti a Felhasználó megrendelés törlés kérését követő 14 napon belül.

 

8. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

8.1    Az Felhasználó által elküldött megrendelés megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus e-mail útján visszaigazolja, amely azonban nem minősül a Felhasználó ajánlata elfogadásának. Ezen visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés számát, a rendelés dátumát, a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit, a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget, egyben tájékoztatja a Felhasználót, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz a közölt adatokkal megérkezett.

8.2    Szolgáltatót nem felel azon károkért, amely abból adódóan éri a Felhasználót, hogy az elküldött visszaigazolás a Szolgáltatótól kívül álló okból – Felhasználó által megadott nem megfelelő e-mail cím, levelező szolgáltató technikai vagy egyéb hibája – tévesen, olvashatatlanul vagy a spam (levélszemét) mappába érkezik. A visszaigazolás ebben az esetben is a Felhasználó számára hozzáférhetőnek tekintendő.

8.3    Ha a Felhasználó már elküldte a Megrendelést a Szolgáltató részére, azonban hibát észlel a visszaigazoló e-mailben szereplő adatokban, úgy azt 1 napon belül jeleznie szükséges a Szolgáltató felé.

8.4    Ha a megrendelni kívánt Termék nem áll rendelkezésre a megrendelés leadásának idején, illetve a Termék nem beszerezhető, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Felhasználó értesítést kap. Ebben az esetben a kifizetett vételárat a Szolgáltató haladéktalanul visszatéríti Felhasználó részére.

8.5    Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a Felhasználó és a Szolgáltató között adásvételi szerződés csak a Megrendelés Szolgáltató részéről történő elfogadásával követően jön létre. A Megrendelés elfogadását egy külön értesítő tartalmazza.

8.6    A szerződés létrejöttét követően, a rendelés bolti átvétele során, a szerződésben meghatározott vételárhoz képest további, vételárat csökkentő kedvezmény (kedvezményes részletfizetési konstrukció, egyedi bolti akciók, kupon kedvezmények stb.) nem vehető igénybe.

8.7    Abban a nem várt esetben, ha a Megrendelések fogadása, illetve megerősítése során informatikai, kommunikációs eszközeinkben hiba történne (rendszerhiba, frissítés során felmerülő hiba stb.) és így tévesen kerülne a Megrendelés elfogadásra, úgy az ügyfélszolgálat haladéktalanul felveszi a Vásárlóval a kapcsolatot és tájékoztatja ezen körülményről, valamint egyeztet a megrendelés feldolgozásának folyamatáról a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. 

 

9. MEGRENDELÉS TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE

9.1    Amennyiben Szolgáltató a Megrendelés során arról tájékoztatja Vásárlót, hogy a megrendelt Termék raktáron található, úgy a Termék várható kézbesítési ideje nem lehet több, mint hét munkanap. 

9.2    Abban az esetben, ha a megrendelt Termék nincs raktáron, a Felhasználó arról kap tájékoztatást a megrendelés során, hogy a rendelni kívánt termék „Rendelésre” szerezhető be.  Ebben az esetben a Szolgáltató vállalja, hogy a Terméket a Felhasználó az a Szolgáltatóhoz történő megérkezését követő időponttól számított 7 munkanapon belül átveheti. Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a „Rendelésre” beszerezhető termékek esetében megnövekedett kézbesítési idővel kell számolni.

 

10. SZÁLLÍTÁSI -ÁTVÉTELI MÓDOK

Házhozszállítás

10.1    Házhozszállítás kizárólag Magyarország területére történő kiszállítás esetén vehető igénybe. A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért Terméket a szállítási költség ellenében szállítja ki a Vásárló részére, amelyet a Vásárló köteles viselni. Szolgáltató a Vásárlót a szállítási díjról a megrendelési folyamat során tájékoztatja oly módon, hogy a szállítási költséget a megrendelés összesítőn, a számlán és a visszaigazoló e-mail-ben is feltünteti. A Szolgáltató jogosult az eltérő termékkategóriák (többek között, de nem kizárólagosan: nagyméretű csomagok, kisméretű csomagok) esetén eltérő szállítási díjakat alkalmazni.

10.2    A szállítási költséggel terhelt Megrendelések esetén a szállítási költséget a Vásárló viseli oly módon, hogy a szállítási költség a megrendelés összesítőn, a számlán és a visszaigazoló e-mail-ben is feltüntetésre kerül. A szállítással kapcsolatos információkról jelen a Fizetési és szállítási információk pontban informálódhat. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

10.3    A Vásárló tudomásul veszi, hogy háztartási nagygépek vagy egyéb nagyméretű csomagok házhoz szállítása esetén amennyiben az ingatlan egyedi tulajdonságai miatt az adott termék súlya és/vagy méretei a futár testi épségét, vagy az ingatlan állagát veszélyezteti, abban az esetben a futárszolgálatok a Szolgálató nevében megtagadhatják az adott konkrét címre történő szállítást. Ebben a nem várt esetben a megrendelés teljesítése lehetetlenül és a Vásárló részére Szolgálató visszatéríti a termék vételárat és a szállítási díjat.

10.4    Szolgáltató a vásárolt berendezéssel azonos mennyiségű és azonos használati célú használt vagy hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés átvételét házhozszállítás esetén is ingyenesen biztosítja.
A használt terméket a Vásárló által előkészített állapotban díjmentesen elszállítja a házhoz szállító cég az alábbiak szerint:
•    Kis háztartási gépek esetében az elszállítani kívánt terméket és annak tartozékait visszárura előkészítve (dobozba csomagolva) szükséges átadni az illetékes futárszolgálatnak.

•    Mosógép, mosogatógép, szárítógép hálózatról lekötve, víztelenítve, megtisztítva. Kérjük, hogy a mosógép elején található szűrőt nyissa ki és engedje le a vizet a készülékből.

•    Hűtőgép hálózatról lekötve, víztelenítve, megtisztítva. Kérjük, hogy a hűtő esetében az elszállítás megelőző este gondoskodjon a termék leolvasztásáról.

•    Tűzhely hálózatról lekötve, megtisztítva (itt gyakori a vastag zsíros szennyeződés a termékek belső oldalán)

Szolgáltató nyomatékosan felhívja a tisztelt Vásárlók figyelmét, hogy a fentebb rögzítettek betartásának közegészségügyi és balesetvédelmi okaira figyelemmel kizárólag a megfelelően előkészített használt terméket áll módjában elszállítani és kizárólag arról a címről, ahol a megrendelt Termék átvétele történik.

 

Személyes Átvétel

10.5    A Vásárlónak lehetősége van a Terméket az általa megjelölt BestByte/Office Depot/Ventaris Üzletben vagy BestByte Raktárban személyesen átvenni. Ebben az esetben a Vásárlót az adott üzlet SMS-üzenetben, telefonon vagy e-mailben tájékoztatja arról az időpontról, amikortól lehetősége van a Megrendelést átvenni.

10.6    A Megrendelésben szereplő valamennyi Termék az átvétel lehetőségéről szóló értesítéstől számított 3 naptári napig kerül tárolásra a kiválasztott Üzletben vagy Raktárponton. Ha a Vásárló ezen időtartamon belül nem veszi át a Megrendelést, úgy az a Vásárló részéről olyan szerződésszegésnek minősül, amely megalapozza a Szolgáltatónak a szerződés teljesítéséhez fűződő érdekének megszűnését, így Szolgáltató jogosulttá válik attól elállni. Szolgáltató az elállásra vonatkozó jognyilatkozatát a jelen ÁSZF-nek megfelelően ráutaló magatartással teszi meg. Az elállás következtében a Szolgáltató köteles a vételárat visszatéríteni Vásárló részére. 

A Személyes Átvételre vonatkozó részletes információkat a „Fizetési és szállítási információ” menüpont alatt találhatnak.

 

11. FIZETÉSI MÓDOK ÉS SZÁMLA

11.1    A Megrendelés leadásakor a Termék vételárát a Vásárló az alábbiak szerint egyenlítheti ki:
a)    bankkártyás fizetéssel -- a rendelés véglegesítése után átirányításra kerül a bank biztonságos fizetési felületére;
b)    utánvéttel -- készpénzes és bankkártyás fizetésre is lehetőség van azzal, hogy bankkártyás fizetési igényét a megrendelés leadása során kérjük a megjegyzés rovatban feltüntetni;
c)    áruhitel igénybevételével – az online, illetve áruházi áruhitelekkel kapcsolatos információkért kérjük keresse fel az „Online Hitelek”, illetve „Áruházi Hitelek” menüpontokat.

11.2    Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy  a Termék a Szolgáltató tulajdonában marad mindaddig, amíg annak teljes vételár kifizetésre nem kerül Szolgáltató részére. 

11.3    A Vásárló köteles a Megrendelés leadásakor fokozottan ügyelni a helyes vevő adatok megadására. A számlán szereplő adatokat a Vásárló köteles az átvételt követően az elvárható legrövidebb időn belül ellenőrizni. 

11.4    Azon Vásárló részére, aki elektronikus úton adja le Megrendelését és szállítással (átvételi pont, házhozszállítás) kívánja azt átvenni, a Szolgáltató a  kifizetés igazolására a Megrendelés elküldését követően elektronikus számlát állít ki és megküldi azt a Vásárló által megadott email címre. A Szolgáltató által kiállított elektronikus számla elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat, amely a számviteli és az adójogi jogszabályok (így különösen az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendelet) által szabályozott és adóigazgatási azonosításra teljes mértékben alkalmas. Az elektronikus úton kibocsátott számlákat a hatályos jogszabályok alapján, elektronikus úton kell megőrizni. Az eredeti elektronikus számla, mint elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat, hitelesen igazolja az adófizetéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek létét. Jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus számlabefogadó beleegyezésnek is minősül.

11.5    Amennyiben a Vásárló a terméket a BestByte Kft. bolthálózatának valamelyikében, BestByte Raktárban veszi át, részére a papír alapú, hagyományos számla kerül kiállításra és átadásra.

 

12. FOGYASZTÓT MEGILLETŐ ELÁLLÁSI JOG

12.1    Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a jelen pontban foglalt, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: „Kormányrendelet”) 20. §-a szerinti elállási jog kizárólag Fogyasztónak minősülő Vásárlót illeti meg, így nem vonatkozik a Fogyasztónak nem minősülő Vásárlókra, illetve a gazdasági, vagy szakmai tevékenység céljából kötött szerződésekre.

12.2    Fogyasztónak minősül minden olyan Vásárló, aki a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki  a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást vesz igénybe, illetve aki azzal kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. 

12.3    Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a Fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől a Kormányrendelet 20. § (1) bekezdése alapján.

12.4    A Fogyasztót megillető elállási jog gyakorlása a Kormányrendelet 2. mellékletben található nyilatkozat-minta vagy a „Termék visszaküldés” menüpont alatt elérhető nyilatkozat felhasználásával, vagy pedig az erre vonatkozó egyéb egyértelmű nyilatkozat útján annak postacímünkre (BestByte Kft., 1139 Budapest, Fáy u. 45.) vagy email címünkre (info@officedepot.hu) való eljuttatásával, illetőleg ügyfélszolgálati telefonszámunkon (+36 1 44 33 999) vagy személyesen bármelyik BestByte áruház vevőszolgálatán is gyakorolható. 

12.5    Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a Terméket (több Termék esetében az utolsó Terméket; több tételből vagy darabból álló Termék esetén az utoljára szolgáltatott tételt vagy darabot) átveszi. Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a Fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. 

12.6    A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt bármikor elküldi elállási nyilatkozatát Szolgáltató részére. Írásban történő elállás esetén az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail-en keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. Javasoljuk, hogy a Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

12.7    Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a jelen pont szerinti elállási jogát a jogszabályoknak megfelelően gyakorolta. 

12.8    A fogyasztó elállása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. 

12.9    Abban az esetben, ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó az Terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a Szolgáltatót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy az Terméket maga fuvarozza vissza.

12.10    A Fogyasztó köteles a Szolgáltató részére a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszajuttatni az alábbi címre: 1151 Budapest Harsányi Kálmán utca 85., vagy bármelyik BestByte üzlet vevőszolgálatán átadni. (Üzleteink elérhetőségeit a „Üzletek” menüpont alatt megtalálhatja).

12.11    A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a Terméket. A Termék visszaküldésének közvetlen költségét a Felhasználó viseli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. 

12.12    A Termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli, kivéve, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a Fogyasztó a teljesítés megkezdését követően gyakorolja felmondási jogát, ekkor ugyanis az elszámolás során a Fogyasztó köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

12.13    Fogyasztó felel az Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért. Szolgáltató tehát követelheti az ebből eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére az elállási határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát –megtérítését.

12.14    A Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát:

    a)    szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban, ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a Fogyasztó számára, csak akkor, ha a teljesítés a Fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött  meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést;
    b)    olyan nem előre gyártott Termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;
    c)    romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Termék tekintetében;
    d)    olyan zárt csomagolású Termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (így különösen: lázmérő; fülhallgató, fejhallgató, headset, gamer headset; borotva, villanyborotva, epilátor, villanyborotva alkatrész/kellék: fólia és kés, borotvafej, trimmel; villanófényes szőrtelenítő (IPL); arctisztító kefe, bőrradírozó, gyantázó készülék, gyantapatron; bőrápoló szer, krém; fogkefe, fogkefe fej; szájzuhany, szájcenter; manikűr/pedikűr készülékek és tartozékaik; hajformázók (hajvasaló, hajsimító, göndörítő, kreppelő, hajsütővas, kúpvas, meleglevegős készülékek); hajvágó, szakállformázó, testszőrzet nyíró, fül/orr szőrnyíró; inhalátor; masszírozó és segédeszközeik; merchandise termékek: (pl. póló, zokni, sapka, bögre; stb.) VR szemüveg és/vagy headset, aktivitásmérő, „okosóra”, vérnyomás- és/vagy pulzusmérők, alkoholszonda, vércukor és/vagy koleszterin mérő, hallókészülék, izom- és idegstimuláló (TENS) készülék, arcszauna, inhalátor, cumi és cumisüveg, lábfürdő, szájmaszk, mikrodermabráziós készülék, ízület melegítő/rögzítő, ágymelegítő, melegítőpárna, lábmelegítő, párna, matrac, matracvédő, fedőmatrac, paplan, pléd, ágyneműhuzat, lepedő; ágy-, fotel vagy kanapétakaró;  szemtakaró; fürdő-, mosdó- és mosó szivacs/pamacs; körömkefe; védőszemüveg, illetve minden olyan termék, amely a rendeltetés szerinti használat során az emberi testtel vagy testnedvekkel tartósan érintkezik).
    e)    olyan Termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más áruval;
     f)    lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta;
    g)    a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.
    h)    a jogszabályok által meghatározott további esetekben.

Az a), b) és d) pontokban meghatározott esetekben a Fogyasztó gyakorolhatja az elállás jogát, ha a szerződést a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott üzleten kívüli kereskedés vagy az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés keretében kötötte meg.

Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződéshez vagy a távollevők között kötött szerződéshez járulékos szerződés is kapcsolódik, a Fogyasztó elállása a járulékos szerződést is felbontja vagy megszünteti. A Fogyasztó a vállalkozásnak az ebből eredő kárát nem köteles megtéríteni, és a szerződés felbontásával vagy megszüntetésével összefüggésben tőle egyéb költség – ide nem értve a kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módból, illetve az Termék késedelmes visszaküldéséből eredő többletköltségeket – nem követelhető.

 

13. JÓTÁLLÁS

13.1    A Fogyasztó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén jogszabály – különös tekintettel az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletre – és/vagy egyéb jótállást keletkeztető jognyilatkozat alapján jótállási igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

13.2    A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó új tartós fogyasztási cikkek (a továbbiakban: fogyasztási cikk) esetén a Fogyasztó a teljesítés hibája miatt az alábbi jogokat érvényesítheti a jogszabályokban foglalt feltételekkel:
a)    a Fogyasztó a jótállási idő alatt elsősorban kijavítást igényelhet (kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak - a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet). A kijavítás során a Termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Kicserélésnek van helye már az első javítási kísérletet követően, ha megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, és a Fogyasztó másik igény teljesítését nem kéri. 

A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a Szolgáltató a Fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. 

 A Fogyasztó akkor is kérheti a kicserélést, ha a kijavítási igény közlését követő 30 napon belül nem kerül sor a kijavításra. A kicserélési igényt az is megalapozza, ha a fogyasztási cikk a jótállási idő alatt 3 alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, feltéve, hogy a Fogyasztó nem kéri másik igény teljesítését. Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

b)    Ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja – kivéve az ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés esetén – illetve elállhat a szerződéstől. 

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a Szolgáltató, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség a Szolgálató köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a Fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat 8 napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni. Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy ez a szabály az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, motoros vízi járműre nem vonatkozik. 

Ha a Fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Felhívjuk azonban szíves figyelmüket arra, hogy amennyiben igazolható, hogy az ilyen hibával érintett és cserélni kívánt terméket az Szolgáltató hibátlanul adta át a Fogyasztónak, és a hiba a Fogyasztó közrehatásával, a teljesítést követően keletkezett, úgy a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a hiba felmerülésében való közreműködésének mértékében a kötelező cserével okozott kárát a Fogyasztóval szemben polgári úton érvényesítse.

13.3    A Fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

13.4    A jótállás időtartama
a)    10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év, 
b)    250 000 forint eladási ár felett (azaz 250 001 forinttól kezdődően) 3 év. 

Felhívjuk szíves figyelmüket tehát arra, hogy a 10.000 forintot el nem érő vételárú fogyasztási cikkre nem vonatkozik jótállási kötelezettség.

A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni azzal, hogy a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó a felelős. Felhívjuk szíves figyelmüket továbbá arra, hogy e határidők elmulasztása jogvesztéssel jár azzal, hogy a fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. 

13.5    A jótállási határidő a fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Azonban, ha a Fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. 

13.6    A jótállásból eredő jogait a Fogyasztó a rendelkezésére bocsátott jótállási jeggyel gyakorolhatja, amelynek nem feltétele a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a Fogyasztó általi visszaszolgáltatása. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a Fogyasztó az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot (az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát) bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok e bizonylattal érvényesíthetők.

13.7    A Fogyasztó a jótállás iránti igényét választása szerint a Szolgáltató székhelyén, bármely BestByte üzlet vevőszolgálatán, BestByte Raktárban fióktelepén, illetve és a Szolgáltató által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is bejelentheti. 

13.8    A fogyasztási cikk megfelelő üzembe helyezése vagy annak üzemben tartása érdekében speciális követelmények (például időszakos felülvizsgálat) támaszthatók a Fogyasztóval szemben, feltéve, ha a megfelelő üzembe helyezés vagy üzemben tartás más módon nem biztosítható, és a követelmény teljesítése nem jelent aránytalan terhet a Fogyasztó számára. Ilyen speciális követelmények fennállásáról a Szolgáltató külön tájékoztatja a Fogyasztót.

13.9    A Szolgáltató mentesül jótállási kötelezettsége alól abban az esetben, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Nem tartozik tehát a jótállás hatálya alá a hiba, ha annak oka a fogyasztási cikknek a Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát az alábbiak okozták:

  • szakszerűtlen üzembe helyezés, ha az üzembe helyezést nem a Szolgáltató vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vagy hiányára vezethető vissza; 
  • nem rendeltetésszerű használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása; 
  • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás; 
  • elemi kár, természeti csapás okozta kár.

13.10    A jótállás nem érinti a Fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen, de nem kizárólagosan kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, valamint termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan is érvényesíthet. Ha viszont a Fogyasztó egy adott hiba miatt egyszer sikerrel érvényesítette hibás teljesítésből eredő igényét (például a Szolgáltató kicserélte a fogyasztási cikket), ugyanezen hiba tekintetében más jogi alapon erre már nem tarthat igényt.

13.11    A Szolgáltató a termékeire a jogszabályok előírásainál a Fogyasztóra nézve kedvezőbb feltételekkel (például hosszabb jótállási határidővel) is vállalhat jótállást, illetve eltérő feltételekkel olyan termékekre is jótállást vállalhat, amelyek a jogszabályok szerint nem esnek kötelező jótállás alá. Ebben az esetben a Fogyasztót megillető jogokra nézve a jótállási jegyben írtak az irányadók.

13.12    A jótállás nem érinti a Fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen, de nem kizárólagosan kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. 

 

14. KELLÉKSZAVATOSSÁG

14.1    A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

14.2    A Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

a)    Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. 
Fogyasztói szerződések esetén a Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a Szolgáltató a Fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. 
b)    Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Felhívjuk azonban szíves figyelmüket arra, hogy fogyasztó és vállalkozás közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló – szerződés esetén a Fogyasztó a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a Szolgáltató költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt. 

14.3    A Vásárló választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

14.4    A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni. Fogyasztói szerződések esetén a Fogyasztó e kötelezettségének akkor tesz eleget késedelem nélkül, ha a hibát nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős.

14.5     A Vásárló kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 1 év alatt évül el, fogyasztó szerződés esetében azonban az elévülés időtartama 2 év. Mindezek tehát azt jelentik, hogy a Fogyasztó a 2 éves, a fogyasztónak nem minősülő Vásárló pedig az 1 éves  elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő 1 év. 

14.6    A Vásárló a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. Fogyasztók esetében a teljesítéstől számított 1 éven belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, mint hogy a Fogyasztó igazolja, hogy a Terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított 1 év eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. A fogyasztónak nem minősülő Vásárlók esetében a hibás teljesítés tényét az előzők figyelmen kívül hagyásával az erre hivatkozó állító Vásárlónak kell bebizonyítania. 

 

15. TERMÉKSZAVATOSSÁG

15.1    A Termék hibája esetén a Fogyasztó – választása szerint – a 14. pontban meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Fogyasztó ugyanazon hiba miatt a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági és a gyártóval szemben termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan is érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén a kicserélt Termékre, illetve a Termék javítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági igényét a Fogyasztó a továbbiakban már csak a gyártóval szemben érvényesítheti.

15.2    Termékszavatossági igényként a Fogyasztó a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

15.3    A Fogyasztó termékszavatossági jogait a termék előállítójával vagy forgalmazójával (a továbbiakban együtt: gyártó) szemben gyakorolhatja.

15.4    A Termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

15.5    Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát a Fogyasztó elveszti.

15.6    Termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a termékhiba a gyártó általi forgalomba hozatal időpontjában fennállt. A gyártó akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy

  • a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
  • a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 

A gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

16. DIGITÁLIS TERMÉKEKRE VONATKOZÓ ELTÉRŐ SZABÁLYOK

16.1    Szolgáltató digitális adattartalmakat, azaz digitális formában előállított vagy nyújtott adatot (többek között: szoftver, film, számítógépes játék stb. továbbiakban: digitális adattartalom) is értékesíthet. Ilyen Termék értékesítése esetén Vásárló tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt jótállási és vagy kellékszavatossági szabályokat a digitális adattartalom speciális jellegének megfelelően kell értelmezni.

16.2    Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Felhasználó a Szolgáltatótól tájékozódhat a megrendelni kívánt digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről, illetve kérhet információt a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről.

 

17. SZERZŐI JOGOK

17.1    A weboldal és a Webáruház szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a weboldalon, valamint a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak (bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak – ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a weboldal felületének elrendezését).

17.2    A weboldal/webáruház tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

17.3    A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a weboldal/ webáruház használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak a weboldal/webáruház felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek a jelen ÁSZF-be ütköző módon való használatára, hasznosítására. A weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 

18. PANASZKEZELÉS

18.1    Panaszügyintézés a Szolgáltatónál
A Felhasználó a Termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Telefon: +36/1/44-33-999
E-mail: info@officedepot.hu
Nyitvatartási idő: 
hétfő-szerda: 9:00-17:30
csütörtök: 8:00-20:00
péntek: 9:00-17:00

A Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerint a szóbeli panaszt (üzletben) a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát:

  • A telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt a Felhasználónak legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.
  • A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató a Felhasználó köteles közölni.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően 30 napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Felhasználóhoz eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.
A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles 5 évig megőrizni.

18.2    Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:
Amennyiben Szolgáltató és a fogyasztónak minősülő Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.

A Felhasználó a Szolgáltató által kivizsgált és elutasított panaszával a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes Békéltető Testületekhez fordulhat. A Termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez:
Az illetékes békéltető testületek listája a következő internetes oldalon elérhető: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a Szolgáltató székhelyén alapulóan a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület az illetékes (Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.; Telefon: 06-1-488-2131; Fax: 06-1-488-2186; E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu). A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

18.3    Online vitarendezés:
Ha a Fogyasztó panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét is. Tehát ha az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó az interneten keresztül vásárolt egy terméket, vagy vett igénybe szolgáltatást, és ennek kapcsán egy olyan kereskedővel támad vitája, amelynek telephelye egy másik tagállamban van. 
Az európai online vitarendezési platform a következő weboldalon érhető el: http://ec.europa.eu/odr

Amennyiben kérdése merülne fel az eljárással kapcsolatban, úgy kérjük forduljon az online vitarendezési kapcsolattartó pontot működtető Budapesti Békéltető Testülethez.
A Magyarországon kizárólagos illetékességű Budapesti Békéltető Testület eljárása ingyenes.
Felhívjuk szíves figyelmüket továbbá arra, hogy azzal, hogy egy fogyasztó részt vesz az online vitarendezési eljárásban, még nem veszíti el a jogát arra nézve, hogy az eljárás sikertelensége esetén más jogi eszközöket vegyen igénybe követelése érvényesítéséhez.
 

19. VIS MAIOR

19.1    Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelettel a Kormány az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki, amely a jelen Általános Szerződési Feltételekből és az adásvételi szerződésekből eredő egyes kötelezettségek teljesítését és jogok gyakorlását átmenetileg lehetetlenné teheti. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az ilyen helyzet a Szolgáltató ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható és elháríthatatlan körülménynek minősül (a továbbiakban: vis maior-helyzet).
 
19.2    Vis maior-helyzet esetén a Szolgáltatónak a beérkezett / beérkező Megrendelések, a jótállási-, kellékszavatossági- és elállási igények elintézését objektív okokból fel kell függesztenie a Vis maior-helyzet megszűntéig, és ezen igények a Vis maior helyzet megszűnte után folyamatosan kerülnek feldolgozásra. Az ebből eredő esetleges károkért való felelősség alól a Szolgáltató mentesül, illetve e körben a felelősségét a Szolgáltató kifejezetten kizárja.
 

20. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

20.1    A Felhasználó a weboldalt, webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. Szolgáltató kizár minden felelősséget a weboldal, webáruház használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

20.2    A Szolgáltató weboldala olyan kapcsolódási pontokat tartalmazhat, amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

20.3    Az Internet globális jellege miatt a Felhasználó elfogadja, hogy a weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Felhasználót terheli a felelősség.

20.4    A weboldalon való vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet technikai és műszaki korlátjainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

20.5    Az Felhasználók által a weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

20.6    Amennyiben a Felhasználó a weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

21. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21.1    A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról a Felhasználókat a weboldal, webáruház felületén keresztül tájékoztatja. (A módosításokra okot adó lehetséges körülmények: szállítási költség változása, jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások.) A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 5 (öt) nappal a weboldalon közzéteszi - mely idő alatt a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani.

21.2    Ha a Felek békés úton, peren kívül nem tudják a vitáikat rendezni bírósághoz fordulhatnak. A Szolgáltató és az fogyasztónak nem minősülő Vásárló a közöttük felmerülő jogviták peres úton történő rendezésére alávetik magukat a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Választott Bíróság kizárólagos illetékességének. A Fogyasztók a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény általános rendelkezései szerint jogosultak eljárást indítani 

21.3    A Posta rendelet megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott szabályok szerint.

21.4    Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók, különös figyelemmel az alábbiakra:
•    a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”);
•    az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény;
•    a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet;
•    az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet;
•    a fogyasztó és a vállalkozás között szerződés részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet; valamint
•    a fogyasztóvédelemről szóló1997. évi CLV. törvény rendelkezéseire.


Utolsó módosítás dátuma:
2024.07.03.


 

 

Utoljára megtekintve