Azért használunk cookie-kat, hogy eredményesebbé, gördülékenyebbé és kellemesebbé tegyük felhasználóink számára a webhely használatát. Az általunk használt cookie-kkal és a letiltásukkal kapcsolatos tudnivalókért kattintson ide.
ribbon-background
ribbon-background

Adatvédelmi szabályzat


A BestByte Kft. (székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 45., Cg.01-09-923260, adószám: 14858480-2-41, a továbbiakban: „ Társaság” , „mi” és ezek nyelvtani formái) kiemelt figyelmet fordít az Ön magánszférájának, illetve személyiségi jogainak megfelelő védelmére. Célunk, hogy a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, az átlátható és a tisztességes adatkezelés követelményeinek megtartása mellett adatait gondosan és felelősen kezeljük.


Kérjük, olvassa el figyelmesen jelen Adatvédelmi szabályzatot, amelyben tájékoztatást nyújtunk az Ön – mint honlapunk és webáruházunk látogatója, valamint szolgáltatásaink igénybe vevője – részére a Társaságunk által alkalmazott adatkezelési és adatvédelmi szabályokról, ezzel megfelelve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: „Infotv.” ) és az Általános Adatvédelmi Rendeletben (a továbbiakban: „GDPR” ) foglalt követelményeknek.


A jelen Adatkezelési szabályzatot a Társaság bármikor, egyoldalúan módosíthatja. Felhívjuk tehát a figyelmét arra, hogy az esetleges módosítások megismerése érdekében rendszeresen ellenőrizze az Office Depot (https://www.officedepot.hu/) honlapján a mindenkor irányadó adatkezelési és adatvédelmi szabályainkat. Az Adatvédelmi szabályzat legfrissebb verziója mindig megtalálható a fenti honlapon. A lap alján feltüntetett „hatálybalépés napja” alapján könnyen megállapítja, hogy mikor frissültek legutóbb adatvédelmi szabályaink.


I. Kik vagyunk?

Társaság neve: BestByte Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 45.

Cégjegyzékszám: 01-09-923260

Adószám: 14858480-2-41

Képviselő: Tóth Zoltán ügyvezető

Postacím: 1139 Budapest, Fáy u. 45.

Telefonszám: 06 1/44 77 888

E-mail cím: info@bestbyte.hu

Honlap: https://www.bestbyte.hu/II. Milyen alapelveket követünk az adatkezelés során?

Társaságunk az adatkezelés során alábbi alapelveket követi:


 1. A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük ( „jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság” );
 2. A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon ( „célhoz kötöttség” );
 3. Az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak ( „adattakarékosság” );
 4. Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük ( „pontosság” );
 5. A személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható ( „korlátozott tárolhatóság” );
 6. Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk, hogy a Társaság által végzett adatkezelés során biztosítva legyen az Ön személyes adatainak megfelelő biztonsága, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is („integritás és bizalmas jelleg ”);III. Mit kell tudni az általunk végzett adatkezelésről?

III.1. Személyes adatok

Személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző információ -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

A regisztrált látogató a jelen nyilatkozat III.5. pontjában felsorolt adatain túlmenően a honlapon tett minden látogatás alkalmával technikai okokból további adatok automatikus gyűjtésére is sor kerül (ilyen pl. az IP-cím, amelyet az Ön internet-szolgáltatója oszt ki számítógépe részére az internetre való csatlakozás céljából, információk arról a honlapról, ahonnan Ön meglátogatta az ajánlatunkat, vagy az Ön által használt böngésző beállításai). Ez a technikai anyag némely esetben személyes adatokat képezhet. Társaságunk ezeket a technikai adatokat csupán a honlap működése és védelme érdekében szükséges mértékben, ezen túlmenően pedig álnevesített vagy nem nevesített formában, statisztikai célokra használja fel.III.2. Adatkezelés

III.1. Személyes adatok

Személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző információ -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

A regisztrált látogató a jelen nyilatkozat III.5. pontjában felsorolt adatain túlmenően a honlapon tett minden látogatás alkalmával technikai okokból további adatok automatikus gyűjtésére is sor kerül (ilyen pl. az IP-cím, amelyet az Ön internet-szolgáltatója oszt ki számítógépe részére az internetre való csatlakozás céljából, információk arról a honlapról, ahonnan Ön meglátogatta az ajánlatunkat, vagy az Ön által használt böngésző beállításai). Ez a technikai anyag némely esetben személyes adatokat képezhet. Társaságunk ezeket a technikai adatokat csupán a honlap működése és védelme érdekében szükséges mértékben, ezen túlmenően pedig álnevesített vagy nem nevesített formában, statisztikai célokra használja fel.

III.2. Adatkezelés

Adatkezelése során a Társaság csak olyan körben gyűjti, rögzíti, rendszerezi, valamint tárolja és használja fel az Ön személyes adatait, amely a honlapunk működéséhez, valamint tartalmaink és szolgáltatásaink nyújtásához szükséges.

Az általunk végezett adatkezelés jogalapjai az alábbiak lehetnek:

 1. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a Látogató megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban:  „Hozzájárulás” );
 2. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Látogató, mint érintett az egyik fél (a továbbiakban:  „Szerződés teljesítése” ) – pl. egy termék vásárlásával kapcsolatosan. Ugyanez vonatkozik azokra az adatkezelési tevékenységekre is, amelyek a szerződés megkötése előtti tevékenységekhez szükségesek, mint pl. termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos érdeklődések kezelése;
 3. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint pl. számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban:  „Jogi kötelezettség teljesítése” )
 4. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: „Jogos érdek” ) – A Társaság érdeke az átlátható, tetszetős és biztonságos honlap működtetés oly módon, hogy az mind szolgálja üzleti érdekeinket, mind pedig megfeleljen az Ön elvárásainak. Ennek körébe tartozik, pl. amikor a megrendelések teljesítése érdekében szolgáltatókat veszünk igénybe, illetve amikor statisztikai felmérést és elemzéseket végzünk.


Látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataik megadását, ha regisztrálni, bejelentkezni, illetve a webáruházunkban vásárolni szeretnének. Az így rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Társaság az Ön hozzájárulásával gyűjti és használja.

Az előbbiek alól kivétel, amikor bizonyos körülmények miatt nem lehetséges az Ön előzetes hozzájárulásának beszerzése és az adatkezelést jogszabály teszi lehetővé. Ha az adatkezelés jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, e tényre a figyelmét külön felhívjuk.


Társaságunk az Ön személyes adatait csak addig kezeli és tárolja, amíg azok szükségesek az adatkezelés céljának megvalósulásához, vagy ameddig jogszabály vagy más rendelkezés előírja azt számunkra. Amint a cél megszűnik vagy teljesül, a személyes adatait töröljük, vagy korlátozzuk a hozzáférést. A korlátozott hozzáférés azt jelenti, hogy az adatok akkor kerülnek törlésre, amikor a jogszabályokban, alapító okiratokban vagy szerződésekben meghatározott megőrzési idők eltelte ezt lehetővé teszi, feltéve, hogy nem áll fenn olyan ok, ami alapján feltételezhető, hogy a törlés veszélyeztetné az Ön jogos érdekét, illetve, hogy a törléshez nem szükséges aránytalanul nagy erőforrás-ráfordítás a tárolás egyedi körülményei miatt.

Regisztráció

Önnek lehetősége van arra, hogy személyes adatai megadásával honlapunkon regisztrációs fiókot hozzon létre. Az ehhez szükséges adatokat egy űrlapon adja meg, amely megküldésre kerül részünkre feldolgozás és tárolás céljából.

Az elvégzett regisztráció során adatait önkéntesen bocsátja a Társaság rendelkezésére, így az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapszik. A regisztráció során az Ön hozzájárulását akkor szerezzük be az adatkezeléshez, amikor kitölti az űrlapot.

A Társaság a regisztrációval rendelkezőknek időről időre rendszerüzeneteket küld. Rendszerüzenet minden olyan üzenet, amely pl. a webáruház működésével, karbantartásával, a meglévő és új funkcióinak, illetve szolgáltatásainak, az Általános Felhasználási Feltételek, valamint az Adatkezelési szabályzat változásával kapcsolatos. Ilyennek minősülnek az egyes igénybe vett szolgáltatásokról küldött visszaigazoló üzenetek, értesítéseket, elektronikus nyugtákat és számlákat is.

Kapcsolatfelvétel

Amikor telefonon vagy e-mailen felveszi velünk a kapcsolatot, az Ön által megadott adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján tároljuk, hogy kérdéseit meg tudjuk válaszolni. A kapcsolatot naplózzuk, hogy a jogi követelmények szerint bizonyítani tudjuk annak tartalmát, az ezzel kapcsolatos adatokat pedig akkor töröljük, amikor a szóban forgó kommunikáció befejeződik és az adott ügy véglegesen megoldódott.III.3. A webáruházunk kapcsán végzett adatkezelés

Megrendelések regisztrációs fiókkal

Önnek lehetősége van megrendelését a regisztrációs fiókjába történő bejelentkezést követően leadni. Ebben az esetben a regisztráció során megadott adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés előkészítéséhez használjuk fel.

Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön által megadott adatok helytállóságáért Ön felel, így kérjük, fokozottan ügyeljen a közölt adatok valódiságára, helyességére és pontosságára. Az esetlegesen helytelen, pontatlan vagy hiányos adatok akadályát képezhetik a Társaság által nyújtott szolgáltatások igénybevételének.

Amennyiben Ön megtévesztő vagy hamis személyes adatokat használ, ha Önnel szemben büntetőjogi felelősség megállapítására eljárás indult, vagy a Társaság informatikai rendszerét támadja, regisztrációs fiókját megszüntetjük, és adatait haladéktalanul töröljük.


Az Ön személyes adatait és műszaki információit a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja szerint tároljuk és használjuk fel, ha az a honlapunkon történő visszaélések vagy más jogellenes magatartások megelőzése vagy vizsgálata érdekében, közigazgatási hatóságok, bíróságok vagy jogszabály ilyen rendelkezése, illetve jogaink és érdekeink védelme érdekében szükséges.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, vélelmezzük, hogy Ön rendelkezik az ehhez szükséges felhatalmazással.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja (i) a regisztráció törlésével, (ii) az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásával, illetve (iii) a regisztráció során kötelezően kitöltendő bármely adat zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonását – technikai okokból – 15 napos határidővel regisztráljuk, felhívjuk a figyelmét azonban arra, hogy a Társaság jogi kötelezettségei teljesítése vagy jogos érdekeinek érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is jogosult kezelni (Pl. Számv. tv. 169. § , Fogyv. tv. 17/A §).III.4. Direkt marketing adatkezelés

Hozzájárulási szándékának egyértelmű kinyilvánításával (a regisztráció során tett nyilatkozat, illetve később, a webáruház felületén tárolt személyes adatainak módosítása), illetve jogszabály engedélye esetén személyes adatait marketing célokra is felhasználhatjuk. Ebben az esetben – az ehhez adott hozzájárulás visszavonásáig – adatait direkt marketing küldés / megkeresés céljából is kezeljük, melynek körében az Ön részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és továbbítunk a Grtv. 6. §-a alapján.

Az ilyen kommunikációhoz való hozzájárulásra a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a 7. cikk vonatkozik.


A direkt marketing tekintetében tett hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja.

Ezt azonban nem tekintjük egyben a webáruházzal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulása visszavonásának is. A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük.

A hozzájárulások visszavonását– technikai okokból– 15 napos határidővel regisztráljuk.III.5. Milyen személyes adataidat, meddig kezeljük, mire használjuk őket, és milyen felhatalmazás alapján?

Az adatkezelés jogalapját az alábbiakban adatkategóriánként és adatkezelési célonként külön-külön határozzuk meg.


Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja

Jogalap

Kezelt adatok

Időtartam

Regisztráció a honlapon


Cél:

-A látogatók regisztrációja és nyilvántartása;

-Teljesebb felhasználói élmény nyújtása a látogatóinknak;

-Értesítés üzemszünetről, Társaságunk elérhetőségének módosulásáról, stb.

Hozzájárulás;

-Név;

-Telefonszám

-E-mail cím;

-Jelszó

-Szállítási adatok:

(név, irányítószám, város, cím)

-Számlázási adatok:

(név, irányítószám, város, cím)

-IP cím?

-Regisztráció időpontja?


-Facebook fiókhoz tartozó e-mail cím (ha eltér a fiók e-mail címtől)

-Facebook fiókhoz tartozó név (ha eltér a fiók névtől)

-Google fiókhoz tartozó e-mail cím (ha eltér a fiók e-mail címtől)

-Google fiókhoz tartozó név (ha eltér a fiók névtől)

A regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig

Az egyes adatok tekintetében:

A regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számítva

név és számlázási cím:

8 évig (indok: számlázási adat) megőrzendő:

Email cím és szállítási cím:

3 hónapig, valamint jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

Webáruház szolgáltatásainak igénybe vétele


Cél:

-Az érintett kérésére a termékértékesítéshez szükséges lépések megtétele a szerződés megkötését megelőzően,

-Megrendelések kezelése és teljesítése;

-A vásárlások, a számlázás és a kézbesítés kezelése;

-Kapcsolattartás a vásárlóinkkal;

-Igény- és jogérvényesítés


-Hozzájárulás;

-Szerződés teljesítése;

-Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont, Eker. tv. 13/A §, Számv. tv. 169. §); 45/2014. (II. 26.) Korm. r. 20.§)

-Jogos érdek;

-Regisztráció során megadott adatok, szállítási és számlázási adatok

-Megrendelési azonosító

-Regisztráció során megadott adatok, szállítási és számlázási adatok


-Az Ön vásárlásainak adatai (termék, mennyiség, ár, időpont) ;

-Fizetéssel kapcsolatos adatok (fizetési határidő, fizetési mód);

-Kiszállítással kapcsolatos adatok (kiszállítási mód, határidő,)


-Adószám vagy adóazonosító jel (amennyiben ezek az adatok a számlázáshoz szükségesek);

-Bankszámlaszám (az elállási/felmondási jog gyakorlása során, ha nem online bankkártyás fizetés módot választott);

-A szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje: a szerződésből származó követelések elévüléséig, max. 5 év.

-A kiállított számlák és azon iratok megőrzési ideje, melyek alapján a számlák kiállítása megtörtént: 8 év;

Ügyfélszolgálat, panaszkezelés

Cél:

-Panaszok kezelése;

-Kapcsolattartás a vásárlóinkkal;

-Ügyfélszolgálati ügyintézés

-Igény- és jogérvényesítés;


-Hozzájárulás

-Jogi kötelezettség teljesítése (Fogyv.tv. 17/A.§, Kertv. 5.§ (4)-(5) bek., 210/2009. (IX. 29.) Korm.r. 25.§)


-Név;

-Lakcím;

-Panasz előterjesztés időpontja;

-Panasz tárgya, jellege;

-E-mail cím;

-Megadott egyéb személyes adatok;

- Panaszról felvett jegyzőkönyv, válasz másolati példány megőrzési ideje: 5 év, vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében 2 év

-Egyéb megkeresés esetén a megőrzési idő: 6 hónap, vagy a regisztráció törlésétől számított 3 hónap

Szavatossági és jótállási igények

Cél:

-Jótállási, szavatossági igények intézése jogszabály alapján

-Hozzájárulás

-Jogi kötelezettség teljesítése

( Ptk. 6:159.§, 6:171. § (Jótállás), 151/2003. (IX. 22.) Korm.r., 19/2014. (IV. 29.) NGM r., 249/2004. (VIII. 27.) Korm.r.)

- Számlán és szerviz munkalapon rögzített személyes és kapcsolattartási adatok (név, cím, e-mail cím, telefonszám);

- Termék, szolgáltatás adatai;

- Tranzakció azonosító;

- Bankszámlaszám;

- Hibabejelentés időpontja;

Szavatossági/jótállási igény elévüléséig, max. 5 év

Hírlevél, direkt marketing szolgáltatás


Cél:

-Direkt marketing adatbázis építése;

-Az Ön vásárlói szokásainak elemzése alapján személyre szabott ajánlatok készítése és küldése;

-Gazdasági reklám küldése;

-Tájékoztatók küldése a Társaság által forgalmazott termékekről és szolgáltatásokról;

-Promóciókban való részvétel

-Telefonos kampányokban való részvétel

Hozzájárulás

-Név;

-E-mail cím;

-Telefonszám

-Feliratkozás / leiratkozás időpontja,

-IP cím,

-Hírlevelek megnyitásának adatai

-A személyre szabott reklámajánlatokhoz korábbi vásárlások adatai (pl. vásárolt termék típusa, értéke, vásárlás időpontja);

-Önként megadott egyéb profiladatok

A direkt marketing szolgáltatásokhoz való hozzájárulás visszavonásáig

Karrier adatbázis


Cél:

-Jelentkező azonosítása és kommunikáció biztosítása

Hozzájárulás


-Név;

-E-mail cím;

-Jelentkező által az önéletrajzban és a motivációs levélben megadott egyéb adatok;

Hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az önéletrajz megküldésétől számított 1 év

Cofidis hitelügyintézés


Cél:

-Áruhitel nyújtása


Hozzájárulás


- Teljes név;

- Születési dátum;

- Édesanyja neve;

- Telefonszám;

-  E-mail cím,

- Rendelés azonosító;

- Rendelés értéke;

- Rendelt termékek megnevezése;

- Választott hitelkonstrukció paraméterei)

Az adatok átadása után a Cofidis Magyarországi Fióktelepének üzletszabályzatában, illetve adatkezelési tájékoztatójában foglaltak az irányadóak, az átadott adatok kezelésére (így azok megőrzésére, törlésére) is vonatkozóan.III.6. Egyéb adatkezelési kérdések

Adatbiztonság

A személyes adatai biztonsága kiemelkedően fontos számunkra, ezért megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük adatait, valamint biztosítjuk azok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől, valamint a nyilvánosságra hozataltól, illetve bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Társaságunk részletes információbiztonsági szabályzattal rendelkezik, amely valamennyi munkavállalóra kötelező, és amelyet valamennyi munkavállaló ismer és alkalmaz. A Társaságunk által végzett adatkezelésben és/vagy az adatfeldolgozásában részt vevő közreműködők és munkavállalók csak a feladataik ellátásához mindenképpen szükséges, előre meghatározott mértékben, és titoktartási kötelezettség terhe mellett jogosultak az Ön személyes adatait megismerésére és kezelésére. Munkavállalóinkat az adat- és információbiztonság követelményeire vonatkozóan rendszeresen oktatjuk és képezzük.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Így például SSL-t (Secure Sockets Layer) használunk a böngészőjével való kapcsolattartáshoz, amelynek létrejöttét egy a böngészőjében megjelenő lakat szimbólum jelez. Annak biztosítása érdekében, hogy az adatai mindig védve legyenek, a Társaság – valamint a megbízásunkból, utasításaink szerint adatkezelést végző más társaságok is – rendszeresen felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja a technikai biztonsági intézkedéseket az új technológiai követelmények szerint. Hangsúlyozzuk azonban hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. A Társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegye, azonban a honlapunkon keresztül történő adattovábbításért nem tudunk teljes felelősséget vállalni.

Adatai biztonsága érdekében kérjük, hogy gondosan őrizze meg a webáruházunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén a Társaság a jogszabályoknak megfelelően bejelenti a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül. Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, a jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk az adatvédelmi incidens bekövetkezéséről.Személyes adatok továbbítása harmadik személyek részére 

Személyes adatai továbbításakor mindig a lehető legmagasabb szintű biztonságra törekszünk, ezért adatait kizárólag olyan, szigorú szerződéses kötelezettségeket vállalt szolgáltatók és partnerek részére továbbítjuk, amelyek az Európai Gazdasági Térségben telepedtek le és így az EU-s adatvédelmi jogszabályok vonatkoznak rájuk vagy olyan szervezetek részére, amelyekre ezzel egyenértékű biztonsági szabályozás vonatkozik. A Társaság jelenleg nem végez harmadik országokba történő adattovábbítást.


Adattovábbítás partnerek részére

A honlapunk működtetése és optimalizálása, valamint a szerződések teljesítése érdekében különböző szolgáltatókat bízunk meg, hogy bizonyos feladatokat a nevünkben teljesítsenek (például központi IT szolgáltatások nyújtása, a fizetések feldolgozása és a termékek kiszállítása). Az egyes célokhoz gyűjtött információkat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint továbbítjuk e szolgáltatók (a továbbiakban: „adatfeldolgozó” ) részére.A webáruházban történő fizetéssel kapcsolatosan nem gyűjtünk vagy tárolunk fizetési adatokat. Ezek kizárólag és közvetlenül az érintett fizetési szolgáltató részére kerülnek megküldésre.Adattovábbítás más harmadik személyek részére a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontjai szerint


A hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint – adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget téve – továbbíthatjuk az Ön személyes adatait a közigazgatási szervek, az ügyészség, illetve a bíróság részére, ha ez részünkre jogilag kötelező (pl. egy közigazgatási hatóság vagy bíróság végzése alapján) vagy ha jogosultak vagyunk így eljárni (pl. ha ez szükséges egy bűncselekmény kinyomozásához vagy a jogaink és érdekeink bizonyításához és érvényesítéséhez). 


Az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges további kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal az info@bestbyte.hu  e-mail címen, illetve postai úton a 1139 Budapest, Fáy u. 45. címen. Válaszunkat legkésőbb 1 hónapon belül küldjük meg az Ön által megadott elérhetőségre.IV. Milyen esetekben történik automatizált adatkezelés, miért profilozzuk az Ön adatait, illetve mit jelent ez Önre nézve?

IV.1. Milyen eszközökkel és milyen adatokat gyűjtünk Önről automatikusan?

A https://www.officedepot.hu/ honlap meglátogatásakor és a szolgáltatások igénybe vétele során apró programokat, úgynevezett sütiket (cookie-kat, a továbbiakban : „sütik” ) helyezünk el az Ön böngészőjében és HTML-alapú e-mailekben a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően.

A sütik olyan kisméretű adatfájlok, amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el.

A sütik lehetővé teszik annak felismerését, hogy Ön mikor jelentkezett be utoljára a honlapra, a fő céljuk pedig, hogy lehetővé tegyék az Ön számára egyéniesített ajánlatok, reklámok elérhetővé tételét, valamint az Ön igényeihez igazodva személyre szabják a honlap használata során a felhasználói élményt.

A leggyakrabban használt internetes böngészők (pl. Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépén lévő eltárolt sütiket is törölni tudja. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik (mint pl. a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik), amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Az ilyen sütikről a honlap első felkeresése alkalmával rövid tájékoztatást kap.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaság az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt, és egyidejűleg kérjük az Ön hozzájárulását.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, azonban nem vállalunk felelősséget azért, ha a sütik engedélyezése hiányában a honlapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

A sütik számos hasznos célra használhatók, így többek között:

 1. Biztonság: A biztonság támogatása és lehetővé tétele, a Társaság segítése a jogsértő magatartások észlelésében.
 2. Preferenciák, tulajdonságok és szolgáltatások: A sütik képesek megmondani Társaságunknak, hogy Ön melyik nyelvet preferálja, mik a kommunikációs preferenciái, megkönnyítik a formanyomtatványok honlapon történő kitöltését.
 3. Hirdetés: A Társaság sütiket alkalmazhat arra, hogy megmutassák az Önnek releváns hirdetéseket a honlapon és azon kívül is. Olyan sütik alkalmazása is előfordulhat, amelyek megmutatják, hogy vajon az olyan Látogatók, akik láttak egy reklámot a honlapon, később meglátogatják-e a hirdető honlapját. Hasonlóan, a Társaság üzleti partnerei is használhatnak sütiket annak meghatározására, hogy vajon a Társaság megjelenítette-e a honlapon a hirdetésüket és az hogyan teljesített, és tájékoztatást küldhetnek a Társaságnak arról, hogy hogyan viselkedik a Látogató a hirdetésekkel kapcsolatban. A Társaság olyan partnerrel is együttműködhet, amely a Látogatónak a honlapon vagy azon kívül reklámot jelenít meg, miután az meglátogatta a partner honlapját.
 4. Teljesítmény, analitika és kutatás: Az ilyen sütik segítenek annak megismerésében, hogy a különböző helyeken hogyan teljesít a honlap. A Társaság olyan sütiket is alkalmazhat, amelyek értékelik, javítják, kutatják a honlapot, a termékeket, funkciókat, szolgáltatásokat (beleértve, amikor Ön belép a honlapra más honlapokról) illetve az ehhez használt eszközöket (mint például a számítógépe vagy mobileszköze).


A sütik alkalmazásával összefüggésben irányadónak tekintjük az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelv (a továbbiakban: Adatvédelmi Irányelv) 29. cikke szerint létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport – az adatvédelemmel, valamint a magánélet védelmével kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó független európai tanácsadó szerv, amelynek az uniós joggal kapcsolatos véleménye alapjául szolgál valamennyi tagállam nemzeti jogszabályainak értelmezéséhez – a sütikhez való hozzájárulás alóli mentességről szóló 2012/4. számú véleményében foglaltakat.


IV.2. A Társaság által alkalmazott sütik típusai

1.    Az oldal működéséhez szükséges sütik („Alapvető cookie-k”)

 1. Az Ön által rögzített adatokat tároló sütik ( „user-input cookies” ): Ezek olyan munkamenet-sütik, amelyek munkamenet-azonosítóra (egy véletlenszerű ideiglenes azonosítószámra) épülnek, és amelyek legkésőbb a munkamenet végén, a böngészőből való kilépéskor lejárnak. Ők a felhasználói adatbevitelt biztosítják, vagyis a felhasználó tevékenységéhez kötődnek a szolgáltatóval történő üzenetváltások (pl. formanyomtatvány kitöltéséhez, vagy egy gombra való kattintás) során.


 1. Multimédia-lejátszó munkamenet-sütik ( „multimedia player session cookie” ): A videó vagy audió tartalom visszajátszásához szükséges technikai adatok (képminőség, a hálózati kapcsolat sebessége és a pufferelési paraméterek) tárolására használjuk. Ezek a sütik is lejárnak a böngészőprogramból történő kilépéskor.


 1. Közösségi tartalommegosztó sütik: Ezek lehetővé teszik, hogy a közösségi hálózat felhasználói megoszthassák az általuk kedvelt tartalmakat az ismerőseikkel. E sütik törlődnek, amikor Ön „kijelentkezik” a közösségi hálózati platformról, illetve bezárja a böngészőt.


2. „Kényelmi szolgáltatásokhoz” szükséges sütik („Funkcionális cookie-k”)

Az ilyen célokkal rendelkező sütik nem tekinthetők „feltétlenül szükségesnek” az Ön által kifejezetten kért szolgáltatások nyújtásához, ezért külön jóváhagyás szükséges a használatukhoz.

 1. Közösségi tartalommegosztó nyomon követési sütik: Amennyiben közösségi hálózatok tagjai bejelentkezett állapotban jóváhagyták az adott közösségi hálózat beállításánál a „követést”, például viselkedés-alapú reklámok megjelenítéséhez.


 1. Saját látogatáselemzők: A látogatáselemzők a weboldal látogatottságát mérő statisztikai eszközök, sütiket alkalmaznak. Ezek az eszközök megbecsülik az egyedi látogatók számát, azonosítják a keresőmotorokon leggyakrabban használt azon kulcsszavakat, amelyek az adott honlaphoz vezetnek, illetve nyomon követik egyes webnavigációs kérdéseket. Ők kizárólag saját összesített statisztikákra vonatkozó célokra, a látogatói igények gyorsabb, pontosabb kiszolgálására szolgálnak.


3. Teljesítmény méréshez szükséges sütik („Teljesítménycookie-k”)

Ezen sütik információt biztosítanak számunkra a honlap megfelelő fejlesztéséhez a felhasználói igények felmérésén keresztül. Ezek a sütik olyan információkat gyűjtenek, mint például melyik menüpontra vagy a honlap melyik részére kattintott, hány oldalt keresett fel, időben milyen hosszú volt az egyes munkamenet, milyen dokumentumokat töltött le. Ennek biztosítására ún. harmadik fél általi sütiket is használunk

Analitikai célú sütik kezelése ( „Google Analytics” ): Jelen weboldal a Google Analytics a Google Inc. ( „Google” ) elemző-szolgáltatását alkalmazza. A Google Analytics (a továbbiakban: „GA” ) a felhasználók számítógépén tárolt sütik, szövegfájlok segítségével elemzi a honlapon létrejött felhasználói interakciókat, vagyis ezek a sütik információt gyűjtenek a honlap használatáról (pl. a Látogató melyik oldalt nézte meg, hova kattintott, hány oldalt keresett meg, milyen hosszú volt az egyes megtekintések ideje, milyen hibaüzenetekkel találkozott stb.) A GA-szolgáltatás igénybevétele keretében a Társaság nem gyűjt személyes adatokat, nem tárolja az Ön nevét vagy lakcímét, a gyűjtött adatok nem alkalmasak az Ön azonosítására. Ezek a sütik nem tudják – és nem is akarják – konkrétan beazonosítani a Látogatókat (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik). A sütikben tárolt, honlap használatára vonatkozó információk a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra.

A fenti információkat a Google a honlapok üzemeltetőjének megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a látogatók honlap-látogatási szokásait, riportokat állítson össze a honlapok használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen az üzemeltető felé. Ennek ellenére Ön bármikor úgy dönthet, hogy letiltja a honlapon belüli anonim böngészési tevékenységet figyelő analitikai célú sütiket.

A sütik tárolása a böngésző-szoftver megfelelő beállításával megakadályozható. (A hivatkozásra kattintva bővebb tájékoztatást kaphat arról, hogyan tilthatja le az adott sütiket: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html )

Azok a Látogatóink, akik nem szeretnék, hogy a GA jelentést készítsen a honlapon folytatott tevékenységükről, telepíthetik a GA ún. letiltó böngészőbővítményét. Ez a kiegészítő arra utasítja a GA-t, hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Ha Ön le szeretné tiltani a GA webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg a böngészőjéhez tartozó súgót.

Kérjük, figyeljen arra, hogy a letiltó böngészőbővítmény csupán közvetlenül a letöltésre használt böngésző és számítógép esetében fut, a letöltést követően már ne deaktiválja vagy törölje a letiltó bővítményt, ellenkező esetben a böngészője helyreállítja magát és GA alkalmazás újra működőképes lesz. Az adatgyűjtés a Google Analytics-on keresztül is megakadályozható. Ebben az esetben egy „Opt-Out-Süti” lesz a számítógépére helyezve, ami a jövőbeli látogatási információk gyűjtését megakadályozza.


4. „Remarketing” sütik („Hirdetési cookie-k”)

A Társaság a látogatószám növelése céljából a Google AdWords és a Facebook Pixel hirdetési célú szolgáltatását (úgynevezett „remarketing sütiket” ) használja. Ezek segítségével célzott hirdetések jeleníthetők meg a Látogatói számára. A Google AdWords a Google kattintás alapú hirdetési rendszere, amely az internet felhasználók szármára keresési és böngészési szokásaik alapján személyre szabott hirdetéseket jelenít meg. A Facebook Pixel szolgáltatáshoz a felhasználói eszközökön süti elhelyezése szükséges. A Facebook és a Google ezen adatkezelési tevékenységét Ön a Facebook és a Google fiókjában szabályozhatja, illetve állíthatja le.

E sütik az adatokat személyhez nem kötik. A hirdetések megjelenítését az Ön további böngészési szokásainak függvényében a hirdetők végzi.IV.3. A sütik ellenőrzése és kezelése

A sütik használathoz adott hozzájárulás érvényessége meghatározott idő elteltét követően lejár. A legtöbb böngésző azonban lehetővé teszi, hogy Ön a sütik alkalmazását – ezt megelőzően is – a beállításokon keresztül irányítsa, azonban kérjük, vegye figyelembe, hogy ha Ön korlátozza a honlapot a sütik használatában, az esetlegesen ronthatja a felhasználói élményt, mivel a tartalmak az nem lesznek az Ön igényeire szabva. Mindezek mellett Ön leállíthatja a személyre szabott beállítások (mint például a bejelentkezési információk) mentését is.

Ha Ön nem kívánja, hogy a Társaság sütiket alkalmazzon, amikor meglátogatja a honlapot, a böngésző „beállítások” menüpontjában megszüntetheti az egyes sütik alkalmazását. Annak érdekében, hogy a Társaság tudomást szerezzen arról, hogy Ön letiltotta egyes sütik használatát, így nem kívánja, hogy a Társaság sütiket helyezzen el az Ön következő látogatásakor letiltási sütit helyezünk el az Ön eszközén. Ha Ön nem kíván sütiket kapni, megváltoztathatja böngészője beállításait számítógépén. Ha Ön a böngésző beállítások megváltoztatása nélkül használja a honlapot, a Társaság úgy tekinti, hogy Ön a honlapon bármilyen süti küldéséhez hozzájárul. Felhívjuk figyelmét, hogy a sütik használata nélkül a honlap nem működik megfelelően.

A sütikről szóló további információkért látogassa meg a http://www.allaboutcookies.org vagy a https://www.aboutcookies.org/ honlapokat.

Az böngészőjén lévő sütiket a https:\\www.aboutads.info/choices , illetve a https://www.youronlinechoices.eu/ honlapokon keresztül is szabályozhatja.

http://www.networkadvertising.org/choices/  linken lehetőség van egyéb külső szolgáltatók sütijeinek a letiltására is.


Böngészők beállításai:

 1. Internet Explorer Eszközök > Internet Opciók > Adatvédelem > Honlapok
 2. Mozilla Firefox Eszközök > Opciók > Adatvédelem
 3. Safari Módosítások > Beállítások > Adatvédelem
 4. Google Chrome: Beállítások > Összetett beállítások mutatása... > Adatvédelem > Tartalmak beállítás…Preferenciák terület > Speciális > CookieV. Ki kezeli az Ön személyes adataidat, és ki fér hozzá azokhoz?


Az adatkezelő

Az Ön, jelen Adatvédelmi nyilatkozat III. pontjában meghatározott személyes adatainak adatkezelője a BestByte Kft., melynek elérhetőségei és cégadatai az alábbiak:


BestByte Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-923260

Adószám: 14858480-2-41

Székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 45

Képviselője: Tóth Zoltán ügyvezető

E-mail cím:  info@bestbyte.hu

Telefonszám: 06 1/44 77 888


A Társaság munkavállalói az Ön adataihoz a feladatuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges mértékben és körben férnek hozzá szigorú belső szabályzatban rögzített hozzáférési jogosultságok alapján.


Adatfeldolgozók

Társaságunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:


Név

Cím

Tevékenység

G2 Shop Management Kft.

1139 Budapest, Frangepán utca 46.

IT infrastruktúra biztosítása,honlapüzemeltetés, rendszergazdai tevékenység,

CENSOR'2000 Bt.

2700 Cegléd, Béke utca 23.

Könyvvizsgálat

DigitalOcean, LLC

101 6th Ave, New York, NY 10013

Szerver szolgáltatása

BestByte Kft.

1139 Budapest Fáy u 45.

Könyvelés, IT infrastruktúra biztosítása, honlapüzemeltetés

Vision-Software Kft.

1149 Budapest, Pósa Lajos utca 51.

Vállalatirányítási rendszer

OTP Mobil Szolgáltató Kft.

1143 Budapest Hungária krt 17-19.

Bankkártya tranzakció hitelesítés

Online Comparison Shopping Kft.

1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

Amennyiben az érintett a www.arukereso.huoldalról kerül átirányításra weboldalunkra, egyes adatait továbbítjuk az adtafeldolgozó részére a "Megbízható bolt" programban való részvételünk miatt.

Magyar Posta Zrt.

1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

Postai tevékenység

Express One Hungary Kft.

1239 Budapest Európa u 12.

Futárszolgálati tevékenység

Trans-Pack Logisztika Kft.

2351 Alsónémedi 3306 hrsz.

Futárszolgálati tevékenység

EnterCom Kft.

1133 Budapest Gogol u 13.

Ügyfélszolgálat/vevőszolgálat informatikai háttér, oktatás

Adertis Kft.

1133 Budapest, Gogol utca 13.

Ügyfélszolgálat/vevőszolgálat szoftverMarketing szolgáltatásunkkal kapcsolatos adatfeldolgozókNév

Cím

Tevékenység

Microsoft Corporation

One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA

Viselkedésalapú mérés

Facebook, Inc.

Palo Alto, California, USA

Profilalkotás, hirdetés, analitikai és mérési szolgáltatás, viselkedésalapú reklám megjelenítése

Google LLC

Google Data Protection Office, 1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, California 94043, USA

Profilalkotás, hirdetés, analitikai és mérési szolgáltatás, viselkedésalapú reklám megjelenítése

Wanadis Kft.

1112 Budapest, Budaörsi út 153.

Maileon hírlevélküldő rendszer biztosítása, (hírlevelek


Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen szabályzatunkon.Egyéb adattovábbítás


Személyes adatait a fenti adatfeldolgozókon kívül az alábbi címzetteknek továbbítjuk a velük megkötött szerződések alapján:

Név

Cím

Tevékenység

OTP Bank Nyrt.

1051 Budapest Nádor utca 16.

Áruvásárlási- és szolgáltatási gyorskölcsön nyújtása, hitelszerződés megkötése

Cofidis Magyarországi Fióktelepe

1133 Budapest, Váci út 96-98.

Áruvásárlási- és szolgáltatási gyorskölcsön nyújtása, hitelszerződés megkötése


Amennyiben ön Cofidis Áruhitelt igényel, az igényléssel kifejezetten elfogadja, hogy a következő – a szerződéskötéshez szükséges – adatai hiteligénylés benyújtása céljából átadásra kerülnek a Cofidis Magyarországi Fióktelepe számára:

teljes név, születési dátum (év/hó/nap), édesanyja neve, telefonszám, e-mail cím, rendelés azonosító, rendelés értéke, rendelt termékek megnevezése, választott hitelkonstrukció paraméterei.

Továbbá kifejezetten elfogadja, hogy az adatok átadása után a Cofidis Magyarországi Fióktelepének üzletszabályzatában, illetve adatkezelési tájékoztatójában foglaltak az irányadóak, az átadott adatok kezelésére (így azok megőrzésére, törlésére) is vonatkozóan.

Az adattovábbítás fenti címzettjei a nekik továbbított adatok tekintetében önálló adatkezelőknek minősülnek.


A külföldre történő adattovábbítással kapcsolatos információk

A Google LLC és tagvállalatai és a Facebook, Inc. szerepel az Európai Bizottság GDPR 45. cikk szerinti megfelelőségi határozata és a 2016/1260 bizottsági végrehajtási határozatában, valamint az ezek alapján felállított USA - EU Privacy Shield List-en, azaz az ide történő adattovábbítás nem minősül Európai Unión kívüli, harmadik országba történő adattovábbításnak és ahhoz nem szükséges az érintettek külön engedélye, valamint az oda történő adattovábbítás a GDPR 45. cikke alapján megengedett. Ezen vállalkozások vállalták a GDPR-nak való megfelelést.VI. Ki a Társaság adatvédelmi tisztviselője és mik az elérhetőségei?


Adatvédelmi tisztviselő. Szabados Gábor

Elérhetőségei:

E-mail cím: adatvedelem@bestbyte.hu

Postacíme: 1139 Budapest, Fáy u. 45.VII. Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai, valamint jogorvoslati lehetőségei

Természetesen Ön rendelkezik jogokkal az adatai gyűjtésével kapcsolatosan, amelyekről ezúton örömmel tájékoztatjuk1.   Hozzáférési jog: Kérésére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 1. adatairól;
 2. azok forrásáról;
 3. az adatkezelés céljáról és jogalapjáról;
 4. időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 5. az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről;
 6. adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről;
 7. az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről;


A tájékoztatást a Társaság a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb azonban a kézhezvételt követő 1 hónapon belül adja meg.

A tájékoztatás ingyenes, kivéve abban az esetben, ha Ön nyújtott már be hozzánk a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

A Társaság a tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatja meg a vonatkozó jogszabályhely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a hatósághoz fordulás lehetőségéről szóló tájékoztatással.


2.   Helyesbítési jog:  Adatainak megváltozása esetén, vagy ha az adatok rosszul kerültek rögzítésre, Ön kérheti adatainak helyesbítését, javítását, illetve pontosítását.


3.   Törlési jog:  Jogszabályban meghatározott esetekben Ön kérheti az általunk kezelt adatainak törlését, kivéve, ha az adatok megőrzése a szabad véleménynyilvánításhoz, a tájékozódás szabadságához, jogi kötelezettségeknek való megfeleléshez, közérdekből, jogi igények előterjesztéséhez, azok elleni védekezéshez vagy jogok gyakorlásához szükséges.


A helyesbítés és törlés jogának leggyorsabb, legkönnyebb és legkényelmesebb módja az, ha bejelentkezik a fiókjába és közvetlenül szerkeszti vagy törli az ott tárolt adatot. Csak korlátozzuk a hozzáférést, de nem töröljük az adatokat, ha jogszabályi, alapító okirati vagy szerződéses kötelezettségek alapján kötelesek vagyunk azt tárolni.


4.   Adatkezelés korlátozásához való jog : Ön kérheti, hogy személyes adatai kezelését korlátozzuk, ha (i) vitatja az Önnel kapcsolatosan tárolt adatok pontosságát, (ii) ha az adatkezelés jogellenes és már nincs szükségünk az adatra, de nem szeretné, hogy töröljük az adatot mert szüksége van ezekre jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy ellenük való védekezéshez vagy, (iii) ha tiltakozott az adatkezelés ellen.


5.   Tájékoztatáshoz való jog : Társaságunk a személyes adatok helyesbítéséről, zárolásáról, megjelöléséről és törléséről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 1 hónapon belül írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljük elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a hatósághoz fordulás, illetve a bírósági jogorvoslat lehetőségéről.


6.   Adathordozhatósághoz való jog: A jelen Adatvédelmi szabályzat mellékleteként elhelyezett adathordozási kérelem nyomtatvány kitöltésével Ön kérheti adatainak hordozását. Az adatok hordozását olyan adatkezelés esetében kérheti, (i) ami a hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), vagy (ii) olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatainak az Ön részére történő kiadását, illetve azoknak – erre irányuló külön kérése és felhatalmazása alapján – közvetlenül az Ön által megjelölt, más adatkezelőnek való továbbítását.


Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Fenti kérelme benyújtása esetén a jogszabályban meghatározottak szerint járunk el és 1 hónapon belül tájékoztatjuk arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk a kérelme alapján.


7.Hozzájárulás visszavonásához való jog : Az Ön adatainak hozzájáruláson alapuló kezelése esetén Önnek bármikor joga van a hozzájárulás visszavonására, amely azonban nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét.


8.   Panasz jog:  Amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem érte, Önnek joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz:


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Honlap: http://naih.hu

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410


További információkért keresse fel az alábbi honlapot: https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

Személyes adatok védelme megsértése esetén, a fentieken túlmenően, Önnek lehetősége van a Fővárosi Törvényszék előtt keresetet indítani a Társasággal szemben.


9.   Tiltakozási jog: Önnek joga van tiltakozni az alábbi adatkezelésekkel szemben:

 1. Amennyiben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint adatait jogos érdeken alapuló adatkezeléssel kezeljük, Ön külön tiltakozhat e jogos érdekből történő adatkezeléssel szemben a GDPR 21. cikk szerint;
 2. A profilalkotási célú adatkezeléssel szemben;


Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a Társaság a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb a kézhezvételt követő 1 hónapon belül megvizsgálja és a döntésről Önt írásban tájékoztatja. Amennyiben az a döntés szüleik, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.


Ezirányú kérelmének teljesítését abban az esetben tagadjuk meg, ha bizonyításra kerül, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, illetve jogaival szemben, vagy amely indokok egyéb jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.


Amennyiben Ön nem ért egyet a döntéssel, vagy a Társaság a döntés meghozatalára nyitva álló határidőt elmulasztja, Ön jogosult a döntés közlésétől, illetve a határidő elteltét követő 30 napon belül bírósághoz fordulni.

Kérjük, hogy amennyiben úgy érzi személyes adatainak kezelése során Társaságunk nem megfelelően járt el, a felmerült probléma mihamarabbi hatékony megoldása érdekében legyen szíves kapcsolatba lépni velünk, mielőtt panaszával a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna.

Az adatkezelési műveletekkel összefüggésben indított perek elbírálása törvényszéki hatáskörébe tartozik, Ön választása szerint lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is pert indíthat. Külföldi állampolgár panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is.

VIII. Tevékenységünkre irányadó főbb jogszabályok

 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről ( „GDPR” )
 2. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról ( „Infotv.”)
 3. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ( „Ptk.” )
 4. 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről ( „Eker. tv.” )
 5. 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről ( „Fogyv. tv.” )
 6. 2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről ( „Pktv . )
 7. 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól ( „Grtv.” )
 8. 2000. évi C. törvény a számvitelről ( „Számv. tv.” )IX. Adatkezelési szabályzat módosítása

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés többi körülménye változik, a jelen Adatkezelési szabályzatot a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és a módosításokkal egységes szerkezetben, az erről szóló értesítéssel egyidejűleg közzétesszük a https://www.officedepot.hu/ honlapon. Kérjük, hogy minden esetben – különös tekintettel a módosításokkal érintett részekre – gondosan olvassa el az Adatkezelési szabályzat hatályos szövegét, mivel az fontos információkat tartalmaz személyes adatainak kezelésével kapcsolatban.

2021. június 2.
1. számú melléklet

ADATHORDOZHATÓSÁGI KÉRELEMAlulírott

Név:_____________________________________________

E-mail cím:_____________________________________________

tájékoztatom a BestByte Kft.-t, hogy élni kívánok az Általános Adatvédelmi Rendeletről szóló 2016/679 EU Rendelet 20. cikke szerinti adathordozhatósági jogommal.

Fenti jogom gyakorlása keretében kérem a BestByte Kft.-t, hogy szíveskedjen a hozzájárulásom alapján vagy a BestByte Kft.-vel fennálló szerződésem létrehozatala, illetve teljesítése érdekében a BestByte Kft. által automatizált módon kezelt általam megadott, rám vonatkozó személyes adatokat:

☐ részemre kiadni.

☐ helyettem és nevemben, a jelen kérelem aláírásával és a BestByte Kft.-hez történő benyújtásával adott kifejezett felhatalmazás és meghatalmazás alapján közvetlenül az alábbi másik adatkezelő szolgáltatónak átadni, ha az technikailag megvalósítható:

Szolgáltató neve:_____________________________________________

Szolgáltató által igényelt adatátadási formátum:_____________________________________________

Jelen kérelem benyújtásával tudomásul veszem, hogy a másik adatkezelőnek történő közvetlen adatátadásra csak akkor van lehetőség, amennyiben a másik adatkezelőnek történő adattovábbítás megfelelő biztonságos kommunikáción keresztül valósul meg, és ha a fogadó adatkezelő rendszere műszakilag képes a küldött adatok fogadására, amelyért a BestByte Kft. nem vállal felelősséget és arra ráhatása sincs.

Kelt:

Adatvédelmi szabályzat


A BestByte Kft. (székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 45., Cg.01-09-923260, adószám: 14858480-2-41, a továbbiakban: „ Társaság” , „mi” és ezek nyelvtani formái) kiemelt figyelmet fordít az Ön magánszférájának, illetve személyiségi jogainak megfelelő védelmére. Célunk, hogy a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, az átlátható és a tisztességes adatkezelés követelményeinek megtartása mellett adatait gondosan és felelősen kezeljük.


Kérjük, olvassa el figyelmesen jelen Adatvédelmi szabályzatot, amelyben tájékoztatást nyújtunk az Ön – mint honlapunk és webáruházunk látogatója, valamint szolgáltatásaink igénybe vevője – részére a Társaságunk által alkalmazott adatkezelési és adatvédelmi szabályokról, ezzel megfelelve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: „Infotv.” ) és az Általános Adatvédelmi Rendeletben (a továbbiakban: „GDPR” ) foglalt követelményeknek.


A jelen Adatkezelési szabályzatot a Társaság bármikor, egyoldalúan módosíthatja. Felhívjuk tehát a figyelmét arra, hogy az esetleges módosítások megismerése érdekében rendszeresen ellenőrizze az Office Depot (https://www.officedepot.hu/) honlapján a mindenkor irányadó adatkezelési és adatvédelmi szabályainkat. Az Adatvédelmi szabályzat legfrissebb verziója mindig megtalálható a fenti honlapon. A lap alján feltüntetett „hatálybalépés napja” alapján könnyen megállapítja, hogy mikor frissültek legutóbb adatvédelmi szabályaink.


I. Kik vagyunk?

Társaság neve: BestByte Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 45.

Cégjegyzékszám: 01-09-923260

Adószám: 14858480-2-41

Képviselő: Tóth Zoltán ügyvezető

Postacím: 1139 Budapest, Fáy u. 45.

Telefonszám: 06 1/44 77 888

E-mail cím: info@bestbyte.hu

Honlap: https://www.bestbyte.hu/II. Milyen alapelveket követünk az adatkezelés során?

Társaságunk az adatkezelés során alábbi alapelveket követi:


 1. A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük ( „jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság” );
 2. A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon ( „célhoz kötöttség” );
 3. Az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak ( „adattakarékosság” );
 4. Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük ( „pontosság” );
 5. A személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható ( „korlátozott tárolhatóság” );
 6. Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk, hogy a Társaság által végzett adatkezelés során biztosítva legyen az Ön személyes adatainak megfelelő biztonsága, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is („integritás és bizalmas jelleg ”);III. Mit kell tudni az általunk végzett adatkezelésről?

III.1. Személyes adatok

Személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző információ -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

A regisztrált látogató a jelen nyilatkozat III.5. pontjában felsorolt adatain túlmenően a honlapon tett minden látogatás alkalmával technikai okokból további adatok automatikus gyűjtésére is sor kerül (ilyen pl. az IP-cím, amelyet az Ön internet-szolgáltatója oszt ki számítógépe részére az internetre való csatlakozás céljából, információk arról a honlapról, ahonnan Ön meglátogatta az ajánlatunkat, vagy az Ön által használt böngésző beállításai). Ez a technikai anyag némely esetben személyes adatokat képezhet. Társaságunk ezeket a technikai adatokat csupán a honlap működése és védelme érdekében szükséges mértékben, ezen túlmenően pedig álnevesített vagy nem nevesített formában, statisztikai célokra használja fel.III.2. Adatkezelés

III.1. Személyes adatok

Személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző információ -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

A regisztrált látogató a jelen nyilatkozat III.5. pontjában felsorolt adatain túlmenően a honlapon tett minden látogatás alkalmával technikai okokból további adatok automatikus gyűjtésére is sor kerül (ilyen pl. az IP-cím, amelyet az Ön internet-szolgáltatója oszt ki számítógépe részére az internetre való csatlakozás céljából, információk arról a honlapról, ahonnan Ön meglátogatta az ajánlatunkat, vagy az Ön által használt böngésző beállításai). Ez a technikai anyag némely esetben személyes adatokat képezhet. Társaságunk ezeket a technikai adatokat csupán a honlap működése és védelme érdekében szükséges mértékben, ezen túlmenően pedig álnevesített vagy nem nevesített formában, statisztikai célokra használja fel.

III.2. Adatkezelés

Adatkezelése során a Társaság csak olyan körben gyűjti, rögzíti, rendszerezi, valamint tárolja és használja fel az Ön személyes adatait, amely a honlapunk működéséhez, valamint tartalmaink és szolgáltatásaink nyújtásához szükséges.

Az általunk végezett adatkezelés jogalapjai az alábbiak lehetnek:

 1. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a Látogató megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban:  „Hozzájárulás” );
 2. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Látogató, mint érintett az egyik fél (a továbbiakban:  „Szerződés teljesítése” ) – pl. egy termék vásárlásával kapcsolatosan. Ugyanez vonatkozik azokra az adatkezelési tevékenységekre is, amelyek a szerződés megkötése előtti tevékenységekhez szükségesek, mint pl. termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos érdeklődések kezelése;
 3. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint pl. számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban:  „Jogi kötelezettség teljesítése” )
 4. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: „Jogos érdek” ) – A Társaság érdeke az átlátható, tetszetős és biztonságos honlap működtetés oly módon, hogy az mind szolgálja üzleti érdekeinket, mind pedig megfeleljen az Ön elvárásainak. Ennek körébe tartozik, pl. amikor a megrendelések teljesítése érdekében szolgáltatókat veszünk igénybe, illetve amikor statisztikai felmérést és elemzéseket végzünk.


Látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataik megadását, ha regisztrálni, bejelentkezni, illetve a webáruházunkban vásárolni szeretnének. Az így rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Társaság az Ön hozzájárulásával gyűjti és használja.

Az előbbiek alól kivétel, amikor bizonyos körülmények miatt nem lehetséges az Ön előzetes hozzájárulásának beszerzése és az adatkezelést jogszabály teszi lehetővé. Ha az adatkezelés jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, e tényre a figyelmét külön felhívjuk.


Társaságunk az Ön személyes adatait csak addig kezeli és tárolja, amíg azok szükségesek az adatkezelés céljának megvalósulásához, vagy ameddig jogszabály vagy más rendelkezés előírja azt számunkra. Amint a cél megszűnik vagy teljesül, a személyes adatait töröljük, vagy korlátozzuk a hozzáférést. A korlátozott hozzáférés azt jelenti, hogy az adatok akkor kerülnek törlésre, amikor a jogszabályokban, alapító okiratokban vagy szerződésekben meghatározott megőrzési idők eltelte ezt lehetővé teszi, feltéve, hogy nem áll fenn olyan ok, ami alapján feltételezhető, hogy a törlés veszélyeztetné az Ön jogos érdekét, illetve, hogy a törléshez nem szükséges aránytalanul nagy erőforrás-ráfordítás a tárolás egyedi körülményei miatt.

Regisztráció

Önnek lehetősége van arra, hogy személyes adatai megadásával honlapunkon regisztrációs fiókot hozzon létre. Az ehhez szükséges adatokat egy űrlapon adja meg, amely megküldésre kerül részünkre feldolgozás és tárolás céljából.

Az elvégzett regisztráció során adatait önkéntesen bocsátja a Társaság rendelkezésére, így az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapszik. A regisztráció során az Ön hozzájárulását akkor szerezzük be az adatkezeléshez, amikor kitölti az űrlapot.

A Társaság a regisztrációval rendelkezőknek időről időre rendszerüzeneteket küld. Rendszerüzenet minden olyan üzenet, amely pl. a webáruház működésével, karbantartásával, a meglévő és új funkcióinak, illetve szolgáltatásainak, az Általános Felhasználási Feltételek, valamint az Adatkezelési szabályzat változásával kapcsolatos. Ilyennek minősülnek az egyes igénybe vett szolgáltatásokról küldött visszaigazoló üzenetek, értesítéseket, elektronikus nyugtákat és számlákat is.

Kapcsolatfelvétel

Amikor telefonon vagy e-mailen felveszi velünk a kapcsolatot, az Ön által megadott adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján tároljuk, hogy kérdéseit meg tudjuk válaszolni. A kapcsolatot naplózzuk, hogy a jogi követelmények szerint bizonyítani tudjuk annak tartalmát, az ezzel kapcsolatos adatokat pedig akkor töröljük, amikor a szóban forgó kommunikáció befejeződik és az adott ügy véglegesen megoldódott.III.3. A webáruházunk kapcsán végzett adatkezelés

Megrendelések regisztrációs fiókkal

Önnek lehetősége van megrendelését a regisztrációs fiókjába történő bejelentkezést követően leadni. Ebben az esetben a regisztráció során megadott adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés előkészítéséhez használjuk fel.

Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön által megadott adatok helytállóságáért Ön felel, így kérjük, fokozottan ügyeljen a közölt adatok valódiságára, helyességére és pontosságára. Az esetlegesen helytelen, pontatlan vagy hiányos adatok akadályát képezhetik a Társaság által nyújtott szolgáltatások igénybevételének.

Amennyiben Ön megtévesztő vagy hamis személyes adatokat használ, ha Önnel szemben büntetőjogi felelősség megállapítására eljárás indult, vagy a Társaság informatikai rendszerét támadja, regisztrációs fiókját megszüntetjük, és adatait haladéktalanul töröljük.


Az Ön személyes adatait és műszaki információit a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja szerint tároljuk és használjuk fel, ha az a honlapunkon történő visszaélések vagy más jogellenes magatartások megelőzése vagy vizsgálata érdekében, közigazgatási hatóságok, bíróságok vagy jogszabály ilyen rendelkezése, illetve jogaink és érdekeink védelme érdekében szükséges.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, vélelmezzük, hogy Ön rendelkezik az ehhez szükséges felhatalmazással.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja (i) a regisztráció törlésével, (ii) az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásával, illetve (iii) a regisztráció során kötelezően kitöltendő bármely adat zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonását – technikai okokból – 15 napos határidővel regisztráljuk, felhívjuk a figyelmét azonban arra, hogy a Társaság jogi kötelezettségei teljesítése vagy jogos érdekeinek érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is jogosult kezelni (Pl. Számv. tv. 169. § , Fogyv. tv. 17/A §).III.4. Direkt marketing adatkezelés

Hozzájárulási szándékának egyértelmű kinyilvánításával (a regisztráció során tett nyilatkozat, illetve később, a webáruház felületén tárolt személyes adatainak módosítása), illetve jogszabály engedélye esetén személyes adatait marketing célokra is felhasználhatjuk. Ebben az esetben – az ehhez adott hozzájárulás visszavonásáig – adatait direkt marketing küldés / megkeresés céljából is kezeljük, melynek körében az Ön részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és továbbítunk a Grtv. 6. §-a alapján.

Az ilyen kommunikációhoz való hozzájárulásra a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a 7. cikk vonatkozik.


A direkt marketing tekintetében tett hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja.

Ezt azonban nem tekintjük egyben a webáruházzal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulása visszavonásának is. A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük.

A hozzájárulások visszavonását– technikai okokból– 15 napos határidővel regisztráljuk.III.5. Milyen személyes adataidat, meddig kezeljük, mire használjuk őket, és milyen felhatalmazás alapján?

Az adatkezelés jogalapját az alábbiakban adatkategóriánként és adatkezelési célonként külön-külön határozzuk meg.


Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja

Jogalap

Kezelt adatok

Időtartam

Regisztráció a honlapon


Cél:

-A látogatók regisztrációja és nyilvántartása;

-Teljesebb felhasználói élmény nyújtása a látogatóinknak;

-Értesítés üzemszünetről, Társaságunk elérhetőségének módosulásáról, stb.

Hozzájárulás;

-Név;

-Telefonszám

-E-mail cím;

-Jelszó

-Szállítási adatok:

(név, irányítószám, város, cím)

-Számlázási adatok:

(név, irányítószám, város, cím)

-IP cím?

-Regisztráció időpontja?


-Facebook fiókhoz tartozó e-mail cím (ha eltér a fiók e-mail címtől)

-Facebook fiókhoz tartozó név (ha eltér a fiók névtől)

-Google fiókhoz tartozó e-mail cím (ha eltér a fiók e-mail címtől)

-Google fiókhoz tartozó név (ha eltér a fiók névtől)

A regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig

Az egyes adatok tekintetében:

A regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számítva

név és számlázási cím:

8 évig (indok: számlázási adat) megőrzendő:

Email cím és szállítási cím:

3 hónapig, valamint jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

Webáruház szolgáltatásainak igénybe vétele


Cél:

-Az érintett kérésére a termékértékesítéshez szükséges lépések megtétele a szerződés megkötését megelőzően,

-Megrendelések kezelése és teljesítése;

-A vásárlások, a számlázás és a kézbesítés kezelése;

-Kapcsolattartás a vásárlóinkkal;

-Igény- és jogérvényesítés


-Hozzájárulás;

-Szerződés teljesítése;

-Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont, Eker. tv. 13/A §, Számv. tv. 169. §); 45/2014. (II. 26.) Korm. r. 20.§)

-Jogos érdek;

-Regisztráció során megadott adatok, szállítási és számlázási adatok

-Megrendelési azonosító

-Regisztráció során megadott adatok, szállítási és számlázási adatok


-Az Ön vásárlásainak adatai (termék, mennyiség, ár, időpont) ;

-Fizetéssel kapcsolatos adatok (fizetési határidő, fizetési mód);

-Kiszállítással kapcsolatos adatok (kiszállítási mód, határidő,)


-Adószám vagy adóazonosító jel (amennyiben ezek az adatok a számlázáshoz szükségesek);

-Bankszámlaszám (az elállási/felmondási jog gyakorlása során, ha nem online bankkártyás fizetés módot választott);

-A szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje: a szerződésből származó követelések elévüléséig, max. 5 év.

-A kiállított számlák és azon iratok megőrzési ideje, melyek alapján a számlák kiállítása megtörtént: 8 év;

Ügyfélszolgálat, panaszkezelés

Cél:

-Panaszok kezelése;

-Kapcsolattartás a vásárlóinkkal;

-Ügyfélszolgálati ügyintézés

-Igény- és jogérvényesítés;


-Hozzájárulás

-Jogi kötelezettség teljesítése (Fogyv.tv. 17/A.§, Kertv. 5.§ (4)-(5) bek., 210/2009. (IX. 29.) Korm.r. 25.§)


-Név;

-Lakcím;

-Panasz előterjesztés időpontja;

-Panasz tárgya, jellege;

-E-mail cím;

-Megadott egyéb személyes adatok;

- Panaszról felvett jegyzőkönyv, válasz másolati példány megőrzési ideje: 5 év, vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében 2 év

-Egyéb megkeresés esetén a megőrzési idő: 6 hónap, vagy a regisztráció törlésétől számított 3 hónap

Szavatossági és jótállási igények

Cél:

-Jótállási, szavatossági igények intézése jogszabály alapján

-Hozzájárulás

-Jogi kötelezettség teljesítése

( Ptk. 6:159.§, 6:171. § (Jótállás), 151/2003. (IX. 22.) Korm.r., 19/2014. (IV. 29.) NGM r., 249/2004. (VIII. 27.) Korm.r.)

- Számlán és szerviz munkalapon rögzített személyes és kapcsolattartási adatok (név, cím, e-mail cím, telefonszám);

- Termék, szolgáltatás adatai;

- Tranzakció azonosító;

- Bankszámlaszám;

- Hibabejelentés időpontja;

Szavatossági/jótállási igény elévüléséig, max. 5 év

Hírlevél, direkt marketing szolgáltatás


Cél:

-Direkt marketing adatbázis építése;

-Az Ön vásárlói szokásainak elemzése alapján személyre szabott ajánlatok készítése és küldése;

-Gazdasági reklám küldése;

-Tájékoztatók küldése a Társaság által forgalmazott termékekről és szolgáltatásokról;

-Promóciókban való részvétel

-Telefonos kampányokban való részvétel

Hozzájárulás

-Név;

-E-mail cím;

-Telefonszám

-Feliratkozás / leiratkozás időpontja,

-IP cím,

-Hírlevelek megnyitásának adatai

-A személyre szabott reklámajánlatokhoz korábbi vásárlások adatai (pl. vásárolt termék típusa, értéke, vásárlás időpontja);

-Önként megadott egyéb profiladatok

A direkt marketing szolgáltatásokhoz való hozzájárulás visszavonásáig

Karrier adatbázis


Cél:

-Jelentkező azonosítása és kommunikáció biztosítása

Hozzájárulás


-Név;

-E-mail cím;

-Jelentkező által az önéletrajzban és a motivációs levélben megadott egyéb adatok;

Hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az önéletrajz megküldésétől számított 1 év

Cofidis hitelügyintézés


Cél:

-Áruhitel nyújtása


Hozzájárulás


- Teljes név;

- Születési dátum;

- Édesanyja neve;

- Telefonszám;

-  E-mail cím,

- Rendelés azonosító;

- Rendelés értéke;

- Rendelt termékek megnevezése;

- Választott hitelkonstrukció paraméterei)

Az adatok átadása után a Cofidis Magyarországi Fióktelepének üzletszabályzatában, illetve adatkezelési tájékoztatójában foglaltak az irányadóak, az átadott adatok kezelésére (így azok megőrzésére, törlésére) is vonatkozóan.III.6. Egyéb adatkezelési kérdések

Adatbiztonság

A személyes adatai biztonsága kiemelkedően fontos számunkra, ezért megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük adatait, valamint biztosítjuk azok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől, valamint a nyilvánosságra hozataltól, illetve bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Társaságunk részletes információbiztonsági szabályzattal rendelkezik, amely valamennyi munkavállalóra kötelező, és amelyet valamennyi munkavállaló ismer és alkalmaz. A Társaságunk által végzett adatkezelésben és/vagy az adatfeldolgozásában részt vevő közreműködők és munkavállalók csak a feladataik ellátásához mindenképpen szükséges, előre meghatározott mértékben, és titoktartási kötelezettség terhe mellett jogosultak az Ön személyes adatait megismerésére és kezelésére. Munkavállalóinkat az adat- és információbiztonság követelményeire vonatkozóan rendszeresen oktatjuk és képezzük.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Így például SSL-t (Secure Sockets Layer) használunk a böngészőjével való kapcsolattartáshoz, amelynek létrejöttét egy a böngészőjében megjelenő lakat szimbólum jelez. Annak biztosítása érdekében, hogy az adatai mindig védve legyenek, a Társaság – valamint a megbízásunkból, utasításaink szerint adatkezelést végző más társaságok is – rendszeresen felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja a technikai biztonsági intézkedéseket az új technológiai követelmények szerint. Hangsúlyozzuk azonban hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. A Társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegye, azonban a honlapunkon keresztül történő adattovábbításért nem tudunk teljes felelősséget vállalni.

Adatai biztonsága érdekében kérjük, hogy gondosan őrizze meg a webáruházunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén a Társaság a jogszabályoknak megfelelően bejelenti a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül. Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, a jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk az adatvédelmi incidens bekövetkezéséről.Személyes adatok továbbítása harmadik személyek részére 

Személyes adatai továbbításakor mindig a lehető legmagasabb szintű biztonságra törekszünk, ezért adatait kizárólag olyan, szigorú szerződéses kötelezettségeket vállalt szolgáltatók és partnerek részére továbbítjuk, amelyek az Európai Gazdasági Térségben telepedtek le és így az EU-s adatvédelmi jogszabályok vonatkoznak rájuk vagy olyan szervezetek részére, amelyekre ezzel egyenértékű biztonsági szabályozás vonatkozik. A Társaság jelenleg nem végez harmadik országokba történő adattovábbítást.


Adattovábbítás partnerek részére

A honlapunk működtetése és optimalizálása, valamint a szerződések teljesítése érdekében különböző szolgáltatókat bízunk meg, hogy bizonyos feladatokat a nevünkben teljesítsenek (például központi IT szolgáltatások nyújtása, a fizetések feldolgozása és a termékek kiszállítása). Az egyes célokhoz gyűjtött információkat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint továbbítjuk e szolgáltatók (a továbbiakban: „adatfeldolgozó” ) részére.A webáruházban történő fizetéssel kapcsolatosan nem gyűjtünk vagy tárolunk fizetési adatokat. Ezek kizárólag és közvetlenül az érintett fizetési szolgáltató részére kerülnek megküldésre.Adattovábbítás más harmadik személyek részére a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontjai szerint


A hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint – adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget téve – továbbíthatjuk az Ön személyes adatait a közigazgatási szervek, az ügyészség, illetve a bíróság részére, ha ez részünkre jogilag kötelező (pl. egy közigazgatási hatóság vagy bíróság végzése alapján) vagy ha jogosultak vagyunk így eljárni (pl. ha ez szükséges egy bűncselekmény kinyomozásához vagy a jogaink és érdekeink bizonyításához és érvényesítéséhez). 


Az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges további kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal az info@bestbyte.hu  e-mail címen, illetve postai úton a 1139 Budapest, Fáy u. 45. címen. Válaszunkat legkésőbb 1 hónapon belül küldjük meg az Ön által megadott elérhetőségre.IV. Milyen esetekben történik automatizált adatkezelés, miért profilozzuk az Ön adatait, illetve mit jelent ez Önre nézve?

IV.1. Milyen eszközökkel és milyen adatokat gyűjtünk Önről automatikusan?

A https://www.officedepot.hu/ honlap meglátogatásakor és a szolgáltatások igénybe vétele során apró programokat, úgynevezett sütiket (cookie-kat, a továbbiakban : „sütik” ) helyezünk el az Ön böngészőjében és HTML-alapú e-mailekben a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően.

A sütik olyan kisméretű adatfájlok, amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el.

A sütik lehetővé teszik annak felismerését, hogy Ön mikor jelentkezett be utoljára a honlapra, a fő céljuk pedig, hogy lehetővé tegyék az Ön számára egyéniesített ajánlatok, reklámok elérhetővé tételét, valamint az Ön igényeihez igazodva személyre szabják a honlap használata során a felhasználói élményt.

A leggyakrabban használt internetes böngészők (pl. Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépén lévő eltárolt sütiket is törölni tudja. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik (mint pl. a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik), amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Az ilyen sütikről a honlap első felkeresése alkalmával rövid tájékoztatást kap.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaság az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt, és egyidejűleg kérjük az Ön hozzájárulását.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, azonban nem vállalunk felelősséget azért, ha a sütik engedélyezése hiányában a honlapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

A sütik számos hasznos célra használhatók, így többek között:

 1. Biztonság: A biztonság támogatása és lehetővé tétele, a Társaság segítése a jogsértő magatartások észlelésében.
 2. Preferenciák, tulajdonságok és szolgáltatások: A sütik képesek megmondani Társaságunknak, hogy Ön melyik nyelvet preferálja, mik a kommunikációs preferenciái, megkönnyítik a formanyomtatványok honlapon történő kitöltését.
 3. Hirdetés: A Társaság sütiket alkalmazhat arra, hogy megmutassák az Önnek releváns hirdetéseket a honlapon és azon kívül is. Olyan sütik alkalmazása is előfordulhat, amelyek megmutatják, hogy vajon az olyan Látogatók, akik láttak egy reklámot a honlapon, később meglátogatják-e a hirdető honlapját. Hasonlóan, a Társaság üzleti partnerei is használhatnak sütiket annak meghatározására, hogy vajon a Társaság megjelenítette-e a honlapon a hirdetésüket és az hogyan teljesített, és tájékoztatást küldhetnek a Társaságnak arról, hogy hogyan viselkedik a Látogató a hirdetésekkel kapcsolatban. A Társaság olyan partnerrel is együttműködhet, amely a Látogatónak a honlapon vagy azon kívül reklámot jelenít meg, miután az meglátogatta a partner honlapját.
 4. Teljesítmény, analitika és kutatás: Az ilyen sütik segítenek annak megismerésében, hogy a különböző helyeken hogyan teljesít a honlap. A Társaság olyan sütiket is alkalmazhat, amelyek értékelik, javítják, kutatják a honlapot, a termékeket, funkciókat, szolgáltatásokat (beleértve, amikor Ön belép a honlapra más honlapokról) illetve az ehhez használt eszközöket (mint például a számítógépe vagy mobileszköze).


A sütik alkalmazásával összefüggésben irányadónak tekintjük az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelv (a továbbiakban: Adatvédelmi Irányelv) 29. cikke szerint létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport – az adatvédelemmel, valamint a magánélet védelmével kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó független európai tanácsadó szerv, amelynek az uniós joggal kapcsolatos véleménye alapjául szolgál valamennyi tagállam nemzeti jogszabályainak értelmezéséhez – a sütikhez való hozzájárulás alóli mentességről szóló 2012/4. számú véleményében foglaltakat.


IV.2. A Társaság által alkalmazott sütik típusai

1.    Az oldal működéséhez szükséges sütik („Alapvető cookie-k”)

 1. Az Ön által rögzített adatokat tároló sütik ( „user-input cookies” ): Ezek olyan munkamenet-sütik, amelyek munkamenet-azonosítóra (egy véletlenszerű ideiglenes azonosítószámra) épülnek, és amelyek legkésőbb a munkamenet végén, a böngészőből való kilépéskor lejárnak. Ők a felhasználói adatbevitelt biztosítják, vagyis a felhasználó tevékenységéhez kötődnek a szolgáltatóval történő üzenetváltások (pl. formanyomtatvány kitöltéséhez, vagy egy gombra való kattintás) során.


 1. Multimédia-lejátszó munkamenet-sütik ( „multimedia player session cookie” ): A videó vagy audió tartalom visszajátszásához szükséges technikai adatok (képminőség, a hálózati kapcsolat sebessége és a pufferelési paraméterek) tárolására használjuk. Ezek a sütik is lejárnak a böngészőprogramból történő kilépéskor.


 1. Közösségi tartalommegosztó sütik: Ezek lehetővé teszik, hogy a közösségi hálózat felhasználói megoszthassák az általuk kedvelt tartalmakat az ismerőseikkel. E sütik törlődnek, amikor Ön „kijelentkezik” a közösségi hálózati platformról, illetve bezárja a böngészőt.


2. „Kényelmi szolgáltatásokhoz” szükséges sütik („Funkcionális cookie-k”)

Az ilyen célokkal rendelkező sütik nem tekinthetők „feltétlenül szükségesnek” az Ön által kifejezetten kért szolgáltatások nyújtásához, ezért külön jóváhagyás szükséges a használatukhoz.

 1. Közösségi tartalommegosztó nyomon követési sütik: Amennyiben közösségi hálózatok tagjai bejelentkezett állapotban jóváhagyták az adott közösségi hálózat beállításánál a „követést”, például viselkedés-alapú reklámok megjelenítéséhez.


 1. Saját látogatáselemzők: A látogatáselemzők a weboldal látogatottságát mérő statisztikai eszközök, sütiket alkalmaznak. Ezek az eszközök megbecsülik az egyedi látogatók számát, azonosítják a keresőmotorokon leggyakrabban használt azon kulcsszavakat, amelyek az adott honlaphoz vezetnek, illetve nyomon követik egyes webnavigációs kérdéseket. Ők kizárólag saját összesített statisztikákra vonatkozó célokra, a látogatói igények gyorsabb, pontosabb kiszolgálására szolgálnak.


3. Teljesítmény méréshez szükséges sütik („Teljesítménycookie-k”)

Ezen sütik információt biztosítanak számunkra a honlap megfelelő fejlesztéséhez a felhasználói igények felmérésén keresztül. Ezek a sütik olyan információkat gyűjtenek, mint például melyik menüpontra vagy a honlap melyik részére kattintott, hány oldalt keresett fel, időben milyen hosszú volt az egyes munkamenet, milyen dokumentumokat töltött le. Ennek biztosítására ún. harmadik fél általi sütiket is használunk

Analitikai célú sütik kezelése ( „Google Analytics” ): Jelen weboldal a Google Analytics a Google Inc. ( „Google” ) elemző-szolgáltatását alkalmazza. A Google Analytics (a továbbiakban: „GA” ) a felhasználók számítógépén tárolt sütik, szövegfájlok segítségével elemzi a honlapon létrejött felhasználói interakciókat, vagyis ezek a sütik információt gyűjtenek a honlap használatáról (pl. a Látogató melyik oldalt nézte meg, hova kattintott, hány oldalt keresett meg, milyen hosszú volt az egyes megtekintések ideje, milyen hibaüzenetekkel találkozott stb.) A GA-szolgáltatás igénybevétele keretében a Társaság nem gyűjt személyes adatokat, nem tárolja az Ön nevét vagy lakcímét, a gyűjtött adatok nem alkalmasak az Ön azonosítására. Ezek a sütik nem tudják – és nem is akarják – konkrétan beazonosítani a Látogatókat (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik). A sütikben tárolt, honlap használatára vonatkozó információk a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra.

A fenti információkat a Google a honlapok üzemeltetőjének megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a látogatók honlap-látogatási szokásait, riportokat állítson össze a honlapok használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen az üzemeltető felé. Ennek ellenére Ön bármikor úgy dönthet, hogy letiltja a honlapon belüli anonim böngészési tevékenységet figyelő analitikai célú sütiket.

A sütik tárolása a böngésző-szoftver megfelelő beállításával megakadályozható. (A hivatkozásra kattintva bővebb tájékoztatást kaphat arról, hogyan tilthatja le az adott sütiket: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html )

Azok a Látogatóink, akik nem szeretnék, hogy a GA jelentést készítsen a honlapon folytatott tevékenységükről, telepíthetik a GA ún. letiltó böngészőbővítményét. Ez a kiegészítő arra utasítja a GA-t, hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Ha Ön le szeretné tiltani a GA webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg a böngészőjéhez tartozó súgót.

Kérjük, figyeljen arra, hogy a letiltó böngészőbővítmény csupán közvetlenül a letöltésre használt böngésző és számítógép esetében fut, a letöltést követően már ne deaktiválja vagy törölje a letiltó bővítményt, ellenkező esetben a böngészője helyreállítja magát és GA alkalmazás újra működőképes lesz. Az adatgyűjtés a Google Analytics-on keresztül is megakadályozható. Ebben az esetben egy „Opt-Out-Süti” lesz a számítógépére helyezve, ami a jövőbeli látogatási információk gyűjtését megakadályozza.


4. „Remarketing” sütik („Hirdetési cookie-k”)

A Társaság a látogatószám növelése céljából a Google AdWords és a Facebook Pixel hirdetési célú szolgáltatását (úgynevezett „remarketing sütiket” ) használja. Ezek segítségével célzott hirdetések jeleníthetők meg a Látogatói számára. A Google AdWords a Google kattintás alapú hirdetési rendszere, amely az internet felhasználók szármára keresési és böngészési szokásaik alapján személyre szabott hirdetéseket jelenít meg. A Facebook Pixel szolgáltatáshoz a felhasználói eszközökön süti elhelyezése szükséges. A Facebook és a Google ezen adatkezelési tevékenységét Ön a Facebook és a Google fiókjában szabályozhatja, illetve állíthatja le.

E sütik az adatokat személyhez nem kötik. A hirdetések megjelenítését az Ön további böngészési szokásainak függvényében a hirdetők végzi.IV.3. A sütik ellenőrzése és kezelése

A sütik használathoz adott hozzájárulás érvényessége meghatározott idő elteltét követően lejár. A legtöbb böngésző azonban lehetővé teszi, hogy Ön a sütik alkalmazását – ezt megelőzően is – a beállításokon keresztül irányítsa, azonban kérjük, vegye figyelembe, hogy ha Ön korlátozza a honlapot a sütik használatában, az esetlegesen ronthatja a felhasználói élményt, mivel a tartalmak az nem lesznek az Ön igényeire szabva. Mindezek mellett Ön leállíthatja a személyre szabott beállítások (mint például a bejelentkezési információk) mentését is.

Ha Ön nem kívánja, hogy a Társaság sütiket alkalmazzon, amikor meglátogatja a honlapot, a böngésző „beállítások” menüpontjában megszüntetheti az egyes sütik alkalmazását. Annak érdekében, hogy a Társaság tudomást szerezzen arról, hogy Ön letiltotta egyes sütik használatát, így nem kívánja, hogy a Társaság sütiket helyezzen el az Ön következő látogatásakor letiltási sütit helyezünk el az Ön eszközén. Ha Ön nem kíván sütiket kapni, megváltoztathatja böngészője beállításait számítógépén. Ha Ön a böngésző beállítások megváltoztatása nélkül használja a honlapot, a Társaság úgy tekinti, hogy Ön a honlapon bármilyen süti küldéséhez hozzájárul. Felhívjuk figyelmét, hogy a sütik használata nélkül a honlap nem működik megfelelően.

A sütikről szóló további információkért látogassa meg a http://www.allaboutcookies.org vagy a https://www.aboutcookies.org/ honlapokat.

Az böngészőjén lévő sütiket a https:\\www.aboutads.info/choices , illetve a https://www.youronlinechoices.eu/ honlapokon keresztül is szabályozhatja.

http://www.networkadvertising.org/choices/  linken lehetőség van egyéb külső szolgáltatók sütijeinek a letiltására is.


Böngészők beállításai:

 1. Internet Explorer Eszközök > Internet Opciók > Adatvédelem > Honlapok
 2. Mozilla Firefox Eszközök > Opciók > Adatvédelem
 3. Safari Módosítások > Beállítások > Adatvédelem
 4. Google Chrome: Beállítások > Összetett beállítások mutatása... > Adatvédelem > Tartalmak beállítás…Preferenciák terület > Speciális > CookieV. Ki kezeli az Ön személyes adataidat, és ki fér hozzá azokhoz?


Az adatkezelő

Az Ön, jelen Adatvédelmi nyilatkozat III. pontjában meghatározott személyes adatainak adatkezelője a BestByte Kft., melynek elérhetőségei és cégadatai az alábbiak:


BestByte Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-923260

Adószám: 14858480-2-41

Székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 45

Képviselője: Tóth Zoltán ügyvezető

E-mail cím:  info@bestbyte.hu

Telefonszám: 06 1/44 77 888


A Társaság munkavállalói az Ön adataihoz a feladatuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges mértékben és körben férnek hozzá szigorú belső szabályzatban rögzített hozzáférési jogosultságok alapján.


Adatfeldolgozók

Társaságunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:


Név

Cím

Tevékenység

G2 Shop Management Kft.

1139 Budapest, Frangepán utca 46.

IT infrastruktúra biztosítása,honlapüzemeltetés, rendszergazdai tevékenység,

CENSOR'2000 Bt.

2700 Cegléd, Béke utca 23.

Könyvvizsgálat

DigitalOcean, LLC

101 6th Ave, New York, NY 10013

Szerver szolgáltatása

BestByte Kft.

1139 Budapest Fáy u 45.

Könyvelés, IT infrastruktúra biztosítása, honlapüzemeltetés

Vision-Software Kft.

1149 Budapest, Pósa Lajos utca 51.

Vállalatirányítási rendszer

OTP Mobil Szolgáltató Kft.

1143 Budapest Hungária krt 17-19.

Bankkártya tranzakció hitelesítés

Online Comparison Shopping Kft.

1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

Amennyiben az érintett a www.arukereso.huoldalról kerül átirányításra weboldalunkra, egyes adatait továbbítjuk az adtafeldolgozó részére a "Megbízható bolt" programban való részvételünk miatt.

Magyar Posta Zrt.

1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

Postai tevékenység

Express One Hungary Kft.

1239 Budapest Európa u 12.

Futárszolgálati tevékenység

Trans-Pack Logisztika Kft.

2351 Alsónémedi 3306 hrsz.

Futárszolgálati tevékenység

EnterCom Kft.

1133 Budapest Gogol u 13.

Ügyfélszolgálat/vevőszolgálat informatikai háttér, oktatás

Adertis Kft.

1133 Budapest, Gogol utca 13.

Ügyfélszolgálat/vevőszolgálat szoftverMarketing szolgáltatásunkkal kapcsolatos adatfeldolgozókNév

Cím

Tevékenység

Microsoft Corporation

One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA

Viselkedésalapú mérés

Facebook, Inc.

Palo Alto, California, USA

Profilalkotás, hirdetés, analitikai és mérési szolgáltatás, viselkedésalapú reklám megjelenítése

Google LLC

Google Data Protection Office, 1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, California 94043, USA

Profilalkotás, hirdetés, analitikai és mérési szolgáltatás, viselkedésalapú reklám megjelenítése

Wanadis Kft.

1112 Budapest, Budaörsi út 153.

Maileon hírlevélküldő rendszer biztosítása, (hírlevelek


Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen szabályzatunkon.Egyéb adattovábbítás


Személyes adatait a fenti adatfeldolgozókon kívül az alábbi címzetteknek továbbítjuk a velük megkötött szerződések alapján:

Név

Cím

Tevékenység

OTP Bank Nyrt.

1051 Budapest Nádor utca 16.

Áruvásárlási- és szolgáltatási gyorskölcsön nyújtása, hitelszerződés megkötése

Cofidis Magyarországi Fióktelepe

1133 Budapest, Váci út 96-98.

Áruvásárlási- és szolgáltatási gyorskölcsön nyújtása, hitelszerződés megkötése


Amennyiben ön Cofidis Áruhitelt igényel, az igényléssel kifejezetten elfogadja, hogy a következő – a szerződéskötéshez szükséges – adatai hiteligénylés benyújtása céljából átadásra kerülnek a Cofidis Magyarországi Fióktelepe számára:

teljes név, születési dátum (év/hó/nap), édesanyja neve, telefonszám, e-mail cím, rendelés azonosító, rendelés értéke, rendelt termékek megnevezése, választott hitelkonstrukció paraméterei.

Továbbá kifejezetten elfogadja, hogy az adatok átadása után a Cofidis Magyarországi Fióktelepének üzletszabályzatában, illetve adatkezelési tájékoztatójában foglaltak az irányadóak, az átadott adatok kezelésére (így azok megőrzésére, törlésére) is vonatkozóan.

Az adattovábbítás fenti címzettjei a nekik továbbított adatok tekintetében önálló adatkezelőknek minősülnek.


A külföldre történő adattovábbítással kapcsolatos információk

A Google LLC és tagvállalatai és a Facebook, Inc. szerepel az Európai Bizottság GDPR 45. cikk szerinti megfelelőségi határozata és a 2016/1260 bizottsági végrehajtási határozatában, valamint az ezek alapján felállított USA - EU Privacy Shield List-en, azaz az ide történő adattovábbítás nem minősül Európai Unión kívüli, harmadik országba történő adattovábbításnak és ahhoz nem szükséges az érintettek külön engedélye, valamint az oda történő adattovábbítás a GDPR 45. cikke alapján megengedett. Ezen vállalkozások vállalták a GDPR-nak való megfelelést.VI. Ki a Társaság adatvédelmi tisztviselője és mik az elérhetőségei?


Adatvédelmi tisztviselő. Szabados Gábor

Elérhetőségei:

E-mail cím: adatvedelem@bestbyte.hu

Postacíme: 1139 Budapest, Fáy u. 45.VII. Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai, valamint jogorvoslati lehetőségei

Természetesen Ön rendelkezik jogokkal az adatai gyűjtésével kapcsolatosan, amelyekről ezúton örömmel tájékoztatjuk1.   Hozzáférési jog: Kérésére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 1. adatairól;
 2. azok forrásáról;
 3. az adatkezelés céljáról és jogalapjáról;
 4. időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 5. az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről;
 6. adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről;
 7. az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről;


A tájékoztatást a Társaság a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb azonban a kézhezvételt követő 1 hónapon belül adja meg.

A tájékoztatás ingyenes, kivéve abban az esetben, ha Ön nyújtott már be hozzánk a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

A Társaság a tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatja meg a vonatkozó jogszabályhely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a hatósághoz fordulás lehetőségéről szóló tájékoztatással.


2.   Helyesbítési jog:  Adatainak megváltozása esetén, vagy ha az adatok rosszul kerültek rögzítésre, Ön kérheti adatainak helyesbítését, javítását, illetve pontosítását.


3.   Törlési jog:  Jogszabályban meghatározott esetekben Ön kérheti az általunk kezelt adatainak törlését, kivéve, ha az adatok megőrzése a szabad véleménynyilvánításhoz, a tájékozódás szabadságához, jogi kötelezettségeknek való megfeleléshez, közérdekből, jogi igények előterjesztéséhez, azok elleni védekezéshez vagy jogok gyakorlásához szükséges.


A helyesbítés és törlés jogának leggyorsabb, legkönnyebb és legkényelmesebb módja az, ha bejelentkezik a fiókjába és közvetlenül szerkeszti vagy törli az ott tárolt adatot. Csak korlátozzuk a hozzáférést, de nem töröljük az adatokat, ha jogszabályi, alapító okirati vagy szerződéses kötelezettségek alapján kötelesek vagyunk azt tárolni.


4.   Adatkezelés korlátozásához való jog : Ön kérheti, hogy személyes adatai kezelését korlátozzuk, ha (i) vitatja az Önnel kapcsolatosan tárolt adatok pontosságát, (ii) ha az adatkezelés jogellenes és már nincs szükségünk az adatra, de nem szeretné, hogy töröljük az adatot mert szüksége van ezekre jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy ellenük való védekezéshez vagy, (iii) ha tiltakozott az adatkezelés ellen.


5.   Tájékoztatáshoz való jog : Társaságunk a személyes adatok helyesbítéséről, zárolásáról, megjelöléséről és törléséről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 1 hónapon belül írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljük elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a hatósághoz fordulás, illetve a bírósági jogorvoslat lehetőségéről.


6.   Adathordozhatósághoz való jog: A jelen Adatvédelmi szabályzat mellékleteként elhelyezett adathordozási kérelem nyomtatvány kitöltésével Ön kérheti adatainak hordozását. Az adatok hordozását olyan adatkezelés esetében kérheti, (i) ami a hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), vagy (ii) olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatainak az Ön részére történő kiadását, illetve azoknak – erre irányuló külön kérése és felhatalmazása alapján – közvetlenül az Ön által megjelölt, más adatkezelőnek való továbbítását.


Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Fenti kérelme benyújtása esetén a jogszabályban meghatározottak szerint járunk el és 1 hónapon belül tájékoztatjuk arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk a kérelme alapján.


7.Hozzájárulás visszavonásához való jog : Az Ön adatainak hozzájáruláson alapuló kezelése esetén Önnek bármikor joga van a hozzájárulás visszavonására, amely azonban nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét.


8.   Panasz jog:  Amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem érte, Önnek joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz:


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Honlap: http://naih.hu

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410


További információkért keresse fel az alábbi honlapot: https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

Személyes adatok védelme megsértése esetén, a fentieken túlmenően, Önnek lehetősége van a Fővárosi Törvényszék előtt keresetet indítani a Társasággal szemben.


9.   Tiltakozási jog: Önnek joga van tiltakozni az alábbi adatkezelésekkel szemben:

 1. Amennyiben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint adatait jogos érdeken alapuló adatkezeléssel kezeljük, Ön külön tiltakozhat e jogos érdekből történő adatkezeléssel szemben a GDPR 21. cikk szerint;
 2. A profilalkotási célú adatkezeléssel szemben;


Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a Társaság a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb a kézhezvételt követő 1 hónapon belül megvizsgálja és a döntésről Önt írásban tájékoztatja. Amennyiben az a döntés szüleik, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.


Ezirányú kérelmének teljesítését abban az esetben tagadjuk meg, ha bizonyításra kerül, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, illetve jogaival szemben, vagy amely indokok egyéb jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.


Amennyiben Ön nem ért egyet a döntéssel, vagy a Társaság a döntés meghozatalára nyitva álló határidőt elmulasztja, Ön jogosult a döntés közlésétől, illetve a határidő elteltét követő 30 napon belül bírósághoz fordulni.

Kérjük, hogy amennyiben úgy érzi személyes adatainak kezelése során Társaságunk nem megfelelően járt el, a felmerült probléma mihamarabbi hatékony megoldása érdekében legyen szíves kapcsolatba lépni velünk, mielőtt panaszával a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna.

Az adatkezelési műveletekkel összefüggésben indított perek elbírálása törvényszéki hatáskörébe tartozik, Ön választása szerint lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is pert indíthat. Külföldi állampolgár panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is.

VIII. Tevékenységünkre irányadó főbb jogszabályok

 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről ( „GDPR” )
 2. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról ( „Infotv.”)
 3. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ( „Ptk.” )
 4. 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről ( „Eker. tv.” )
 5. 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről ( „Fogyv. tv.” )
 6. 2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről ( „Pktv . )
 7. 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól ( „Grtv.” )
 8. 2000. évi C. törvény a számvitelről ( „Számv. tv.” )IX. Adatkezelési szabályzat módosítása

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés többi körülménye változik, a jelen Adatkezelési szabályzatot a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és a módosításokkal egységes szerkezetben, az erről szóló értesítéssel egyidejűleg közzétesszük a https://www.officedepot.hu/ honlapon. Kérjük, hogy minden esetben – különös tekintettel a módosításokkal érintett részekre – gondosan olvassa el az Adatkezelési szabályzat hatályos szövegét, mivel az fontos információkat tartalmaz személyes adatainak kezelésével kapcsolatban.

2021. június 2.
1. számú melléklet

ADATHORDOZHATÓSÁGI KÉRELEMAlulírott

Név:_____________________________________________

E-mail cím:_____________________________________________

tájékoztatom a BestByte Kft.-t, hogy élni kívánok az Általános Adatvédelmi Rendeletről szóló 2016/679 EU Rendelet 20. cikke szerinti adathordozhatósági jogommal.

Fenti jogom gyakorlása keretében kérem a BestByte Kft.-t, hogy szíveskedjen a hozzájárulásom alapján vagy a BestByte Kft.-vel fennálló szerződésem létrehozatala, illetve teljesítése érdekében a BestByte Kft. által automatizált módon kezelt általam megadott, rám vonatkozó személyes adatokat:

☐ részemre kiadni.

☐ helyettem és nevemben, a jelen kérelem aláírásával és a BestByte Kft.-hez történő benyújtásával adott kifejezett felhatalmazás és meghatalmazás alapján közvetlenül az alábbi másik adatkezelő szolgáltatónak átadni, ha az technikailag megvalósítható:

Szolgáltató neve:_____________________________________________

Szolgáltató által igényelt adatátadási formátum:_____________________________________________

Jelen kérelem benyújtásával tudomásul veszem, hogy a másik adatkezelőnek történő közvetlen adatátadásra csak akkor van lehetőség, amennyiben a másik adatkezelőnek történő adattovábbítás megfelelő biztonságos kommunikáción keresztül valósul meg, és ha a fogadó adatkezelő rendszere műszakilag képes a küldött adatok fogadására, amelyért a BestByte Kft. nem vállal felelősséget és arra ráhatása sincs.

Kelt: