Azért használunk cookie-kat, hogy eredményesebbé, gördülékenyebbé és kellemesebbé tegyük felhasználóink számára a webhely használatát. Az általunk használt cookie-kkal és a letiltásukkal kapcsolatos tudnivalókért kattintson ide.
ribbon-background
ribbon-background

undefined


BestByte

GaranciaPro Biztosítás


A szolgáltatás csak személyesen, az üzleteinkben elérhető!


 

Biztosítási termékismertető


A társaság: Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.

Tevékenységi engedély száma: MNB: H-EN-II-120/2016

Bejegyzés szerinti tagállam: Magyarország
Szabályozási státusz:
MNB által felügyelt biztosító részvénytársaság

 

A termék: Best Byte GaranciaPro Biztosítás

 

A termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás a BestByte GaranciaPro Silver, GaranciaPro Gold, GaranciaPro Diamond Biztosítás Feltételei és Ügyféltájékoztatója dokumentumban érhető el.

 


Garancia / Biztosítás

 

undefined   Mire terjed ki a biztosítás?

A biztosítás az alábbi kockázatokra nyújt fedezetet a biztosítási csomag alapján:

-          Best Byte GaranciaPro Silver: kiterjesztett garancia

-          Best Byte GaranciaPro Gold: kiterjesztett garancia, baleseti meghibásodás, ideértve a villámcsapás és villámcsapás másodlagos hatása fedezetet is TV és szórakoztató elektronika esetében

-          Best Byte GaranciaPro Diamond: kiterjesztett garancia, baleseti meghibásodás, lopás, rablás, zseblopás

 

undefined   Mire nem terjed ki a biztosítás?

A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki pl.:

o   adathordozókra, adatvesztésből származó kárra;

o   hibás szoftver, illetve programozás vagy letöltött vírus által okozott kárra;

o   nem rendeltetésszerű használatra;

o   tűz és elemi károkra;

o   azon hibákra, amelyek abból adódnak, hogy az eredeti hiba észlelését követően a terméket továbbra is használták;

o   elhasználódásra, rendeltetésszerű használattal járó kopásra, kiterjesztett garancia biztosítás kapcsán olyan –jellemzően külső- károsodásra, amely a termék használatát nem befolyásolja;

o   a termék burkolatának korróziójára, zárlatra, horpadásra és karcolásra

o   szállítás során bekövetkezett károkra, a szállítás költségeire

o   üzembehelyezési-, újra üzembehelyezési-, rendszeres karbantartási-, beállítási-, ellenőrzési-, módosítási-, tisztítási- vagy szervizköltségekre, valamint az ezekkel a tevékenységekkel összefüggésben bekövetkező károsodásokra, továbbá TV termékkategóriába tartozó termékek esetén a TV konzolra való felszerelése és konzolról való leszerelése közben bekövetkező károkra

o   javítási időtartam alatt igénybevett cseretermék beszerzésének költségeire, annak használata során keletkezett kárra

o   azon károkra, amelyeket a Biztosítottal közös háztartásban élő 12 éven aluli személy tevékenysége, mulasztása vagy bármilyen egyéb magatartása okozott, illetve olyan károkra, amelyek az alatt következnek be, amikor a termék 12 év alatti személy birtokában van

o   Biztosított által közvetlenül igényebevett (nem a Biztosító által szerződött) szerviz szolgáltatásának költségtérítésére

A fenti felsorolás a legfontosabb kizárásokat tartalmazza, a kizárásokat a BestByte GaranciaPro Silver, GaranciaPro Gold, GaranciaPro Diamond Biztosítás Feltételei és Ügyféltájékoztatója részletesen tartalmazza.

 

 

undefined   Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?

-          A biztosítás az egyes fedezetek illetve szolgáltatások tekintetében egyéb korlátozásokat (pl. önrészesedést, a biztosító által megbízott szerviz szolgáltatásra vonatkozó maximális javítási időtartamot) tartalmaz, amelyek részletesen szerepelnek a Biztosítás Feltételekben és Ügyféltájékoztatóban.

-          A Biztosító mentesül a fizetési kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítja, hogy a kárt jogellenesen a Biztosított, vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozója szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta.

-          Nem áll be továbbá a Biztosító kötelezettsége, ha a Biztosított kármegelőzési, kárenyhítési vagy kárbejelentési kötelezettségének nem tesz eleget és emiatt a Biztosító fizetési kötelezettsége szempontjából lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak.

A fenti felsorolás példálózó jellegű, a korlátozásokat és mentesüléseket a BestByte GaranciaPro Silver, GaranciaPro Gold, GaranciaPro Diamond Biztosítás Feltételei és Ügyféltájékoztatója részletesen tartalmazza.

 


undefined   Hol érvényes a biztosításom?

A szerződés Magyarország területére érvényes. Külföldön bekövetkezett biztosítási eseményekre a biztosítási fedezet kizárólag abban az esetben terjed ki, ha a Biztosított magáncélú külföldi tartózkodása nem haladja meg a 30 napot és a biztosított termék külföldön történő használata jellege szerint rendeltetésszerű.

 

 

undefined   Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?

A szerződőt, illetve a biztosított(ak)at az alábbi kötelezettségek terhelik:

-          a Szerződőt díjfizetési és közlési kötelezettség,

-          a szerződés időtartama alatt változás-bejelentési és kármegelőzési kötelezettség terheli;

-          A Biztosított köteles lehetővé tenni a Biztosító számára a biztosítási eseménnyel kapcsolatos körülmények vizsgálatát. Amennyiben ezek elmulasztása miatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak, a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be.

-          A Biztosítottat kár esetén kárenyhítési, kárbejelentési, információ-adási kötelezettség terheli;

-          A Biztosított köteles a kárkori körülmények megadására. A Biztosító a kárrendezési eljárás során a biztosítási esemény elsőként megjelölt okát, illetve a szolgáltatási igényhez kapcsolódó egyéb körülmény elsőként előadott változatát veszi figyelembe az igény elbírálásakor.


  undefined   Mikor és hogyan kell fizetnem?

-          a biztosítási díj a biztosítót a kockázatviselés tartamára előre illeti meg;

-          a biztosítási díj egyösszegben fizetendő a BestByte áruházban a termék megvásárlásával egyidőben.


undefined   Mikortól meddig tart a kockázatviselés?

-          a biztosítási fedezet a szerződésben meghatározott időpontban kezdődik

-          a biztosítási fedezet megszűnik:

o   határozott időtartam lejárati napján 24 órakor;

o   ha a biztosított termék nem javítható, vagy javítása nem gazdaságos: a biztosítási esemény bekövetkezésének napján;

o   ha a meghibásodott biztosított terméket gyártói/kötelezői jótállás keretében kicserélik;

o   ha a biztosítási időtartam alatt a biztosítási esemény bekövetkezése lehetetlenné vált (pl. a biztosított terméket ellopját, és a biztosítási fedezet erre a kockázatra nem vonatkozott).


undefined   Hogyan szüntethetem meg a szerződést?

-          A biztosítási szerződés határozott időtartamra szól, és rendes felmondással a létrejöttét követő első három évben nem mondható fel.

-          Ha a Szerződő a biztosított termék áruházi megvásárlásától a vásárlás napját követő 3 munkanapon belül eláll, a biztosítási szerződés is megszűnik.

-          Ha a Szerződő a biztosított terméket áruvásárlási kölcsönből vásárolta és a kölcsönszerződéstől a megkötést követő 14 napon belül eláll, vagy a finanszírozó a kölcsön folyósítását megtagadja, akkor a biztosítási szerződés az elállás, illetve a kölcsön folyósításának megtagadása napján 24 órakor megszűnik.
A GaranciaPro Biztosítással kapcsolatos ÁSZF ide kattintva érhető el.